Skip to content
Home » Kitab Suci Taurat ditutup ku berkah jeung kutukan

Kitab Suci Taurat ditutup ku berkah jeung kutukan

  • by

Dina postingan terakhir urang, urang ningali kana standar anu dipasihkeun ku Allah supados urang tiasa mikawanoh nabi-nabi anu leres – yén aranjeunna ngaramalkeun masa depan salaku bagian tina amanahna. Nabi Musa a.s sorangan nerapkeun aturan ieu – nyieun prediksi ngeunaan masa depan Bani Israil – nu kudu jadi kanyataan lamun amanah na ti Allah. Nubuat-nubuat ieu bakal janten Kutukan sareng Berkah pikeun bangsa Israil. Anjeun tiasa maca pinuh berkah sareng kutukan di dieu. Poin utama di handap.


Ni’mat Kangjeng Nabi Musa a.s

Nabi Musa a.s dimimitian ku ngajelaskeun nikmat éndah Bani Israil lamun maranéhna taat kana parentah Allah. Berkah-berkah ieu bakal katembong ku bangsa-bangsa sejen supaya maranehna mikawanoh berkah-Na. Sakumaha anu ditulis

10.Saeusi jagat bakal nyarahoeun yen maraneh ku PANGERAN geus dipilih jadi umat-Na, nepi ka maraneh pada mikagimir.

Kitab Suci Ulangan 28:10

Sanajan kitu, lamun maranéhna gagal pikeun taat kana Tarekat lajeng maranéhna bakal nampa Kutukan nu sabalikna hiji Berkah. Kutukan bakal cocog sareng ngagambarkeun Berkah. Kutukan ieu ogé bakal katingali ku nagara-nagara sakurilingna

37.Rahayat unggal nagara tempat maraneh dibuang jeung dipabalencarkeun ku PANGERAN, narenjo maraneh kitu teh tingraranjug jeung ngera-ngera.

Kitab Suci Ulangan 28:37

Jeung kutuk teh keur urang Israil sorangan

46.Kitu bakalna hukuman ti Allah anu bakal tumerap salalawasna ka maraneh, pon kitu deui ka anak incu.

Kitab Suci Ulangan 28:46

Jeung Allah ngingetkeun yén bagian awon tina Laknat bakal datang ti batur.

49.Ku PANGERAN bakal disina ditarajang ku hiji bangsa ti tungtung jagat, anu basana ku maraneh teu kaharti. Eta bangsa bakal nyamber lir galudra,
50.telenges taya rasrasan, ka nu kolot ka nu ngora moal aya karunyana.
51.Pepelakan maraneh kitu deui ingon-ingon, kabeh dikawasaan ku musuh keur dahareun maranehna, nepi ka maraneh paraeh langlayeuseun. Gandum, anggur, minyak jetun, sapi, domba, ku musuh moal aya anu dikarikeun. Maraneh tangtu paraeh.
52.Kota-kota di tanah anu ayeuna geus rek diserenkeun ku PANGERAN Allah maraneh, bakal gempur. Kuta-kutana anu luhur tur ditohagakeun sarta dipake andelan, kabeh runtuh.

Kitab Suci 28:49-52

Sarta eta bakal balik ti goréng ka goréng

63.Sakumaha bareto PANGERAN ka maraneh maparin kamuktian jeung ngalobakeun bilangan maraneh kalawan gumbira manah, nya kitu keneh halna, kalawan gumbira manah Mantenna bakal ngabasmi, ngaburak-barik maraneh. Maraneh baris dirabut ti tanah anu ayeuna rek diancikan.
64.Ku PANGERAN bakal dipabalencarkeun ka bangsa-bangsa ti tungtung jagat ka tungtung jagat. Di ditu kudu kumawula ka allah-allah tina kayu tina batu, anu iraha teh teuing tadi-tadina ku maraneh disarembah, pon kitu ku karuhun.
65.Di mana-mana maraneh teh moal manggih kaluginaan, moal boga tempat akuan. Ku PANGERAN bakal disiksa, dirungrung ku rasa mangpaung, pondok pikir pegat harepan.

Kitab Suci 28:63-65

Berkah sareng Kutukan ieu ditangtukeun ku hiji perjangjian (pasatujuan)

12.Poe ieu maraneh bakal dibawa kana eta perjangjian katut sagala katangtuanana anu dipidamel ku PANGERAN Allah maraneh, sangkan dilampahkeun.
13.Maraneh rek diteguhkeun ngajadi umat PANGERAN, sarta Mantenna jadi Allah maraneh, sakumaha anu dijangjikeuna-Na ka maraneh jeung karuhun maraneh Ibrahim, Ishak jeung Yakub.
14.Eta perjangjian jeung pikukuh-pikukuh, dipidamelna ku PANGERAN lain ngan pikeun maraneh wungkul.
15.Tegesna pikeun kabeh, pikeun urang anu ayeuna di dieu jeung pikeun turunan urang nu bakal gumelar.”

Kitab Suci Ulangan 29:12-15

Dina basa sejen, pasatujuan ieu bakal ngabeungkeut barudak, atawa generasi nu bakal datang. Sabenerna perjangjian ieu ditujukeun ka generasi nu bakal datang – boh urang Israil boh urang asing

21.pikeun conto ti PANGERAN ka kaom-kaom Israil, diterapan sagala panyapa anu kaungel dina perjangjian anu aya dina buku pikukuh PANGERAN tea.
22.Tanah maraneh ku PANGERAN bakal diruksak, pinuh ku kasangsaraan, tur bakal katarenjo ku turunan maraneh nu bakal datang, kitu deui ku jalma-jalma ti nagara nu jarauh.
23.Lahan-lahan raruksak pinuh ku walirang jeung uyah, taya pisan anu jadi, henteu jukut-jukut acan. Tanah maraneh bakal saperti kaayaan nagara Sadumu jeung Gomora, saperti nagara Adma jeung Seboim, anu dibasmi ku PANGERAN tea, awahing Mantenna bendu.
24.Jalma sajagat bakal silih tanya, ‘Ku naon tanah eta bangsa teh ku PANGERAN nepi ka dikitu-kitu? Ku naon nu matak PANGERAN sakitu benduna?’
25.Jawabna, ‘Eta umat PANGERAN teh ingkar tina perjangjian Allah karuhunna anu diikrarkeun waktu maranehna budal ti Mesir.
26.Maranehna ngabarakti ka allah-allah sejen anu tadi-tadina tacan disembah lantaran dilarang ku PANGERAN.
27.Kitu sababna PANGERAN bendu ka eta umat-Na, tanahna disina cilaka, keuna ku panyapa anu aya dina kitab pikukuh Mantenna.

Kitab Suci Ulangan 29:21-27


Naha berkah sareng Laknat Musa lumangsung?

Ni’mat anu dijangjikeun éta hébat, tapi kutukan anu diancam parah. Tapi, patarosan anu paling penting anu ku urang tiasa ditaroskeun nyaéta: ‘Naha ieu kajadian?’ Dina ngawalon ieu urang bakal ningali naha Nabi Musa a.s mangrupikeun nabi anu leres sareng urang bakal nampi petunjuk pikeun kahirupan urang ayeuna.
Jawabanana aya dina panangan urang. Seuseueurna Perjanjian Lami Alkitab mangrupikeun catetan sajarah Bani Israil sareng ti dinya urang tiasa ningali naon anu kajantenan. Urang ogé boga catetan luar tina Perjanjian Lami, ti sejarawan Yahudi kawas Josephus, sajarah Greco-Romawi kawas Tacitus sarta kami geus manggihan loba monumen arkéologis. Sadaya sumber ieu satuju sareng ngagambar gambaran anu konsisten ngeunaan sajarah bangsa Israil. Ieu mangrupikeun Tanda anu sanés pikeun urang. Ieu tinjauan sajarah urang Israil anu digambarkeun ku Gariswanci pikeun ngabantosan urang ningali anu langkung saé dina naon anu kajantenan dina sajarahna.

Naon anu ku urang ditingali tina sajarah ieu? Sumuhun memang Laknat Nabi Musa a.s éta dahsyat sakumaha kajadian – sarta persis sakumaha manéhna nulis rébuan taun ka tukang – saméméh éta kabéh kajadian (Inget prediksi ieu teu ditulis sanggeus kajadian tapi saméméh). Tapi laknat Nabi Musa a.s teu mungkas didinya. Ieu terus dituluykeun. Ieu kumaha Nabi Musa a.s nyimpulkeun laknat ieu.

1.”Ayeuna maraneh meunang milih antara berkah jeung panyapa, sakumaha anu geus diterangkeun ku Bapa ka maraneh. Lamun hal-hal ieu ku maraneh geus kaalaman, sarta maraneh hirup di bangsa-bangsa asing tempat maraneh dipabalencarkeun ku PANGERAN Allah maraneh, tangtu maraneh bakal aringet kana ieu piliheun anu bieu ditawarkeun ku Bapa.
2.Tapi lamun engke maraneh saanak incu harayang balik deui ka PANGERAN, enya-enya ngesto kana sagala pangandika-Na anu ku Bapa diwurukkeun ayeuna,
3.tangtu ku PANGERAN Allah maraneh dipikawelas, dipulangkeun ti bangsa-bangsa tempat maraneh dipabalencarkeun, sarta disina mukti deui.
4.Sanajan dibuang nepi ka tungtung jagat nu pangjauhna, tan wande dikumpulkeun, dipulangkeun deui
5.ka tanah pangancikan karuhun maraneh, tur bakal leuwih mukti sarta bilanganana leuwih loba ti batan karuhun maraneh ti heula.

Kitab Suci Ulangan 30:1-5


Patarosan atra nanya (deui) nyaéta: Naha éta lumangsung? Klik di dieu pikeun nempo tuluyan tina sajarah maranéhanana.

Panutup Kitab Suci Taurat – Jabur diantisipasi

Kalayan berkah sareng kutukan ieu, Kitab Suci Taurat ditutup. Nabi Musa a.s. pupus teu lami saatos réngsé. Teras urang Israil, di handapeun panerusna Musa – Yosua – asup ka Negeri eta. Sakumaha anu dijelaskeun dina Sajarah Bani Israil, aranjeunna cicing di dinya tanpa Raja sareng tanpa ibu kota dugi ka Raja Daud anu agung naék kakawasaan. Anjeunna ngamimitian bagian anyar tina Perjanjian Lami nu ku Kitab Suci Al Qur’an ditegaskeun salaku Kitab Suci Jabur. Urang kedah ngartos Kitab Suci Jabur sabab Kitab Suci Jabur neraskeun Tanda-tanda anu dimimitian dina Kitab Suci Taurat – anu bakal ngabantosan urang ngartos Kitab Suci Injil. Salajengna urang tingali kumaha Kitab Suci Al Qur’an sareng Nabi Isa al Masih a.s nyarioskeun ngeunaan Nabi Daud a.s sareng Kitab Suci Jabur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *