Skip to content
Home » Tanda Pangabdi Bakal Datang

Tanda Pangabdi Bakal Datang

  • by

                   
Dina tulisan anu terakhir urang ningali yén nabi Daniel a.s parantos ngaramalkeun yén Al Masih bakal ‘disingkirkeun’. Kami dugi ka tungtung perjalanan ngalangkungan Kitab Suci Jabur. Tapi urang kudu diajar saeutik deui. Nabi Yesaya a.s (tingali anjeunna dina gariswanci di handap) tos ngaramalkeun.

This image has an empty alt attribute; its file name is Yesaya-AS-dan-Nabi-Nabi-Kitab-Zabur-1024x614.jpg
Gariswanci Sajarah Nabi Yesaya a.s sareng sababaraha nabi sanés dina Kitab Suci Jabur

ngeunaan Al Masih anu bakal datang ngagunakeun gambar Cabang. Tapi anjeunna ogé nyerat ngeunaan jalma anu bakal datang anu anjeunna disebut Pangabdi. Anjeunna nyerat petikan anu panjang ngeunaan Pangbdi anu bakal datang ieu. Saha ieu ‘Pangabdi’? Naon anu bakal ku anjeunna dilaksanakeun? Urang tingali dina bagian éta sacara rinci. Kuring ngareproduksi deui ku persis tur lengkap di dieu di handap, lebetkeun sababaraha komentar pikeun ngajelaskeun.

Pangabdi  nu bakal datang diramalkeun ku nabi Yesaya a.s. Bagian Lengkep dina Kitab Suci Yesaya 52:13-53:12

13.PANGERAN ngadawuh, “Abdi Kami bakal hasil digawena, anjeunna bakal kacida dihormatna.

14.Tadina loba jalma anu karageteun barang narenjo anjeunna, sabab awakna kacida ruksakna, geus meh teu jiga jelema.

15.Tapi ayeuna! Bangsa-bangsa mani bengong ku anjeunna. Raja-raja nepi ka baralem ku helok-helokna, narenjo perkara anu tadina can kadenge-denge acan bejana.”

Yesaya 52:13-15

Urang terang yén Pangabdi ieu bakal jadi lalaki sabab Nabi Yesaya a.s nyebut anjeunna salaku ‘anjeunna/lalaki’, ‘anjeunna/lalaki’, ‘nya/lalaki‘. Nalika Nabi Harun a.s rék nyieun kurban pikeun Bani Israil anjeunna bakal nyipratan jalma ku getih – lajeng dosa maranéhanana bakal ditutupan sarta moal bakal ditularkeun ka aranjeunna. Nalika disebutkeun yen Pengabdi bakal ‘nyipratan’ nabi Yesaya a.s hartina dina cara nu sarua Pangabdi ieu bakal nyipratan jalma tina dosa maranéhanana sakumaha Nabi  Harun a.s migawé pikeun urang Israil nalika anjeunna nyieun kurban. Tapi Pangabdi bakal nyipratan ‘loba bangsa’. Jadi Pangabdi datang lain pikeun urang Yahudi wungkul. Ieu ngingetkeun urang kana jangji ka Nabi Ibrahim a.s nalika Allah ngadawuh (Tanda 1 jeung Tanda 3) yén ‘sakabeh bangsa‘ bakal diberkahan ngaliwatan turunanana. Nanging, dina ngalakukeun ieu, ‘penampilan’ sareng ‘wujud’ Pangabdi bakal ‘cacad’ sareng ‘rusak’. Sanajan can écés naon nu bakal dilakukeun ku Pangabdi pikeun jadi cacad kawas ieu, hiji poé bangsa-bangsa ‘bakal ngarti

1.Jawab jelema-jelema, “Atuh da tadina mah saha nu rek percaya kana eta warta? Da tacan aya anu kungsi nenjo, yen eta teh beunang panangan PANGERAN ngatur!

2.Geus kersaning PANGERAN eta abdi-Na teh sina kitu, lir tangkal anu jadina dina taneuh angar. Teu martabat, teu harkat, taya pisan panarikna. Jadi urang teh teu hayang ngadeukeutan

.3.Anjeunna ku urang dihina, ditampik, teu kendat lara nandang kanyeri. Saurang ge euweuh nu hayangeun nenjo-nenjo acan ka anjeunna, ku urang teu dipalire, dianggap teu aya bae.

Kitab Suci Yesaya 53:1-3


Ku sabab kitu, najan  Pangabdi ieubakal nyipratan loba bangsa, anjeunna oge bakal ‘dihina’ jeung ‘ditolak’, pinuh ku ‘kasangsaraan’ jeung ‘wawuh jeung nyer

4.Disangka ku urang mah sangsarana teh lantaran dihukum ku Allah. Sihoreng keur nalangan urang! Da saenyana mah urang anu kuduna nandang lara jeung nyeri teh.

5.Pang anjeunna taratu teh, ku karana dosa urang. Anjeunna pada ngarangketan, ku karana kajahatan urang. Anjeunna nandangan hukuman, sangkan urang disalametkeun, anjeunna raraheut, sangkan urang dicageurkeun.

Kitab Suci Yesaya 53:4-5

Pangabdi bakal nahan kanyeri ‘urang’. Ieu Pangabdi oge bakal ‘ditusuk’ jeung ‘diremuk’ dina ‘hukuman’. Hukuman ieu bakal mawa urang (anu aya di loba bangsa) ‘katengtreman’ sarta ngajadikeun urang ‘cageur’.

6.Urang teh ibarat domba leungit, ngalantrah neangan jalan sorangan. Tapi hukuman anu kuduna keuna ka urang, ku PANGERAN diteumbleuhkeun ka anjeunna.

Kitab Suci Yesaya 53:6

Urang ningali dina Tanda Haus urang, kumaha gampangna pikeun urang indit ka ‘sumur ruksak’ sorangan pikeun ngaleungitkeun haus tibatan balik ka Allah. Urang geus ‘sesat’ masing-masing ‘berbalik ka jalan sorangan’. Ieu dosa (= jahat).

7.Anjeunna dikaniaya teu kira-kira, tapi sakiat-kiat nangankeun anjeun, henteu embut lambe-lambe acan. Lir anak domba nu rek dipeuncit, lir domba nu rek dicukur buluna, henteu kecet-kecet acan.

Kitab Suci Yesaya 53:7

Bareng nabi Habil a.s, Nabi  Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s , Nabi Musa a.s, jeung Nabi Harun a.s aranjeuna mawa domba pikeun dikurbankeun. Tapi Pangabdi sorangan bakal ibarat domba anu nuju ka ‘pameuncitan’. Tapi anjeunna henteu protés atanapi bahkan ‘ngabuka sungutna’.

8.Anjeunna didakwa, dihukum, tuluy digiring rek ditelasan. Ku jalma-jalma henteu dipirosea. Anjeunna pupus dihukum pati, ku karana dosa rahayat urang.

Kitab Suci Yesaya 53:8

Pangabdi ieu ‘disingkirkeun’ ti ‘tanah anu hirup’. Naha ieu anu dimaksud ku Nabi Daniél a.s nalika nyarios yén Al Masih bakal ‘disingkirkeun’?Kecap-kecap anu sarua dipaké! Naon hartina ‘disingkirkeun ti tanah nu hirup’ iwal mun aya nu rék maot?

9.Pupusna dihijikeun jeung jalma-jalma jahat, dimakamkeun reujeung nu beunghar. Padahal anjeunna teh jajauheun tina jahat, tara bohong-bohong acan.”

Kitab Suci Yesaya 53:9

Lamun manéhna dibéré ’kuburan’, éta Pangabdi bakal geus maot. Anjeunna maot dihukum salaku ‘jalmi jahat’ sanajan ‘manehna henteu ngalakukeun kekerasan’ sareng teu aya ‘bohong dina sungut-Na’

10PANGERAN ngadawuh, “Eta geus pangersa Kami anjeunna kudu sangsara. Pupus jadi kurban pikeun nebus dosa. Ku jalan kitu yuswana bakal panjang, sarta piningalieun turunanana. Nya ku jalan anjeunna, pangersa Kami bakal ngajadi.

Kitab Suci Yesaya 53:10

Sadaya maotna anu telenges ieu sanés kacilakaan atanapi musibah anu dahsyat. Éta sacara eksplisit ‘kersa Allah’ pikeun ‘ngancurkeun’ éta. Tapi naha? Sapertos kurban Nabi Harun a.s mangrupikeun ‘kurban pikeun dosa’ supados jalmi anu masihan kurban henteu aya cacadna, di dieu ‘hirup’ Pangabdi ogé mangrupikeun ‘kurban pikeun dosa’. Pikeun dosa saha? Muhun ngemutan yen ‘seueur bangsa’ bakal ‘dicipratan’ (ti luhur) eta pasti dosa jalma di ‘loba bangsa’.

11.Sanggeus leupas tina hirup sangsara, anjeunna bakal senang deui, sarta bakal karaoseun, yen sangsarana teh teu gaplah. Eta abdi Kami nu satuhu, anu dipikasuka ku Kami, bakal nanggung kasalahan jalma loba. Sarta ku karana anjeunna, kasalahan jalma-jalma teh ku Kami bakal dihampura.

Kitab Suci Yesaya 53:11

Sanajan ramalan-ramalan nu pikasieuneun ti Pangabdi di dieu, nadana robah sarta jadi optimis pisan malah meunang. Sanggeus ‘kasangsaraan’ anu dahsyat ieu (kusabab ‘dipecat tina tanah anu hirup’ sareng dipasihan ‘kuburan’), ieu Pangabdi bakal ningali ‘cahaya kahirupan’. Naha anjeunna bakal hirup deui?! Jeung ku cara kitu, Hamba ieu bakal ‘ngahalalkeun’ loba jalma.

Pikeun ‘menerkeun’ sarua jeung méré ‘katakwaan’. Émut yén pikeun kéngingkeun ‘Katakwaan’ Hukum Nabi Musa a.s urang kedah nurut kana SAGALA paréntah SAGALA waktos. Tapi Nabi Ibrahim a.s (Tanda 2) ‘diganjar’ atanapi dipasihan ‘katakwaan’. Éta dipasihkeun ka anjeunna ngan kusabab kapercayaanana. Dina cara nu sarua, Pangabdi ieu bakal menerkeun, atawa nganggap katakwaan salaku ‘loba’. Naha katakwaan teh sanes hal anu ku urang duaan dipikahoyong sareng diperyogikeun?

12.Ku sabab kitu anjeunna rek dipaparin tempat kaajen, di antara anu karawasa jeung aragung. Anjeunna geus ihlas ngurbankeun nyawa nalangan hukuman jalma doraka, jadi gaganti jalma doraka. Sarta mangnedakeun sangkan maranehna bisa dihampura.”

Kitab Suci Yesaya 53:12

Ieu Pangabdi bakal jadi salah sahiji nu ’gedé’ sabab manéhna daék (’ngacurahkan’) hirupna ’dugi ka maot’. Sarta anjeunna maot salaku jalma anu diitung salaku ‘palanggar dosa ‘, nyaeta, salaku ‘dosa’. Kusabab éta Pangabdi ngalakukeun ieu, anjeunna tiasa ngadamel ‘syafaat’ atas nami ‘palanggar’. Parantara nyaeta parantara antara dua pihak, Dua pihak didieu kudu ‘loba jalma’ jeung ‘ALLAH’. Ieu “pangabdi ” cukup pantes pikeun ngado’a atanapi ngabela atas nami urang ka Allah nyalira! Saha Ieu Pangabdi? Kumaha sadayana ieu bakal kajantenan? Bisa jeung bakal anjeunna ‘janten parantara’ atas nami ‘loba’ ti béda ‘bangsa’ ka Allah sorangan? Urang nyimpulkeun Kitab Suci Jabur ku nempo ramalan panungtungan lajeng urang muka Kitab Suci Injil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *