Skip to content
Home » Poé 5 – Sétan/Iblis turun pikeun nyerang Al Masih

Poé 5 – Sétan/Iblis turun pikeun nyerang Al Masih

  • by


Nabi Isa Al Masih a.s parantos ngaramalkeun tanda-tanda mulihna ka bumi dina dinten ka-4 dina minggu terakhirna. Kitab Suci Injil terus nyaritakeun kumaha para pamingpin agama hayang nangkep manéhna. Sétan (atanapi Iblis) ngagunakeun ieu salaku cara pikeun nyerang Nabi Isa a.s – musuhna anu ngaku. Kieu kumaha cara kacatetna.

1.Pesta Roti Teu Diragian anu disebutna Paska, geus deukeut.

2.Para imam kapala jeung guru-guru agama keur nareangan jalan sangkan bisa maehan Isa, tapi hayangeun rerencepan lantaran sarieuneun ku jalma rea.

3.Ti dinya Iblis nyurup ka hiji murid anu ngaran Yudas Iskariot, nya eta salah sahiji murid ti nu dua welas tea.

4.Tuluy Yudas indit nepungan imam-imam kapala jeung kapala-kapala pangawal Bait Allah, nerangkeun akal hianatna rek nyerenkeun Isa ka maranehna.

5.Maranehanana kacida aratoheunana, sarta jangji rek mere duit ka Yudas.

6.Yudas mupakat, tuluy neangan kasempetan rek nyerenkeun Isa ka maranehanana bari ulah kanyahoan ku jalma rea.

Kitab Suci Injil Lukas 22:1-6

Urang nempo yén Iblis ngagunakeun konflik ieu ‘ngasupkeun’ Yudas pikeun ngahianat Nabi Isa a.s . Ieu teu matak ngagetkeun urang. Surah Fatir (Surah 35 – Initiator) jeung Surah Ya-Sin (Surah 36 – Ya Sin) nyebutkeun ngeunaan Iblis yén:

6 – Saéstuna sétan téh musuh aranjeun, mangka anggap manéhna musuh (anjeun), sabab saéstuna sétan-sétan ngan ukur ngajak golongan-golonganna sangkan maranehna jadi penghuni naraka.

Surah Fathir35:6

60 – Naha Kami henteu marentahkeun ka maraneh, he turunan Adam, supaya maraneh ulah nyembah syetan? Satemenna, syetan teh musuh anu nyata pikeun aranjeun.”

Nuju ka tungtung Kitab Suci Injil, Iblis digambarkeun dina visi:

7.Geus kitu aya perang di sawarga. Mikail jeung para malaikatna merangan naga jeung para malaikatna. Naga eleh, teu meunang deui ngancik di sawarga.

8.Naga sakitu gedena teh dibalangkeun ka luar ti sawarga.

9.Eta oray kahot ti jaman purba teh disebutna Iblis atawa Setan, tukang nyasarkeun saalam dunya. Manehna ditotogkeun ka bumi jeung para malaikatna.

Kitab Suci Wahyu 12:7-9

Sétan ogé musuh anjeun, digambarkeun salaku naga anu kuat sareng licik pikeun nyasabkeun sakumna dunya. Musuh ieu, sakumaha nubuat di Taman Pirdaus jeung Hazrat Adam, nyokot alih Yudas pikeun ngancurkeun nabi Isa Al Masih a.s. Salaku catetan Kitab Suci Injil :

16.Ti harita Yudas neangan kasempetan rek nyerenkeun Isa ka imam-imam kapala.

Kitab Suci Injil Matius 26:16

Poé isukna – Poé 6 – nyaéta Parayaan Paska anu geus dimimitian ku Nabi Musa a.s 1500 taun saméméhna. Kumaha Sétan, ngaliwatan Yudas, manggihan kasempetan dina poé Suci ieu? Urang tingali ieu salajengna.

Poé 5 Ringkesan

Gariswanci nunjukkeun kumaha dina dinten ka-5 dina saminggu, naga gedé, Iblis, ngaléngkah nyerang musuhna anu pangageungna – Nabi Isa Al Masih a.s.

Iblis, Naga Gede, asup ka Yudas rek nyerang ka Nabi Isa Al Masih.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *