Skip to content
Home » Poé 6 – Isa al Masih jeung Dinten Jumaah Agung/Jumaah Saé

Poé 6 – Isa al Masih jeung Dinten Jumaah Agung/Jumaah Saé

  • by

Surah 62 (Jemaat, Jumaah – Al-Jumu’ah) nyarioskeun ka urang yén dinten solat pikeun umat Islam nyaéta dinten Jumaah. Tapi Surah al-Jumu’ah anu munggaran ngajukeun tangtangan – anu ditampi ku Nabi Isa a.s dina kalungguhanana salaku Al Masih. Al-Jumu’ah, sateuacan netepkeun dinten solat Jumaah, nyatakeun:

6 – Ucapkeun: “He jalma-jalma anu ngagem agama Yahudi, upami anjeun ngaku yén anjeun leres-leres kakasih Allah sanés jalma sanés, maka antosan maot anjeun, upami anjeun leres. jalma”.
7 – Maranehna moal ngarep-ngarep maot salamina ku sabab kajahatan ku leungeunna sorangan. Jeung Allah Maha Uninga kana jalma-jalma nu lalim.

Surat al-Jumu’ah: 6-7

Ayat-ayat dina surat al-Jumu’ah ieu ngandung harti yén lamun urang bener-bener sobat Allah maka urang moal sieun maot. Tapi kusabab aranjeunna (sareng urang) gaduh mamang ngeunaan kumaha saéna urang, urang nyingkahan maot kalayan biaya anu ageung. Tapi dina dinten Jumaah ieu, Poé 6 dina minggu ahirna, salaku urang Yahudi, Isa Al Masih a.s nyanghareupan ujian anu pasti ieu – sareng anjeunna ngalakukeunana ku ngamimitian ku doa. Sakumaha Kitab Suci Injil ngajelaskeun Nabi Isa a.s

37.Anjeunna terus angkatna, nyandak Petrus jeung dua sadulur anak bapa Sebedeus, manah-Na nalangsa jeung ketir.
38.”Hate Kami asa remuk, nalangsa taya hinggana. Daragoan di dieu, jeung Kami bantuan nyaring,” saur-Na ka maranehna,
39.bari angkat ngantunkeun. Sanggeus rada jauh, bluk Anjeunna sujud meubeutkeun anjeun terus neneda, “Nun Ama, manawi kenging mah ieu lumur eusi kasangsaraan teh singkirkeun ti Abdi! Nanging ulah numutkeun panuhun Abdi, kedah numutkeun pangersa Ama.”

Kitab Suci Injil Matius 26:37-39

Sateuacan urang neraskeun acara jumaah ieu, urang bade marios deui acara-acara dugi ka sholat jum’at ieu. Musuh urang, Iblis, geus asup ka Yudas dina poé 5 pikeun ngahianat Nabi Isa Al Masih a.s. Peuting salajengna dina Poé 6 nabi ngabagi tuangeun terakhir sareng para sahabatna (disebut ogé murid-muridna). Dina tuangeun éta anjeunna ngajelaskeun ku conto sareng ngajarkeun kumaha urang kedah silih pikanyaah sareng ngeunaan kanyaah Allah anu hébat ka urang. Persis kumaha anjeunna ngalakukeun ieu dijelaskeun di dieu tina Kitab Suci Injil. Lajeng anjeunna ngado’a pikeun sakabéh mukmin – nu mana anjeun bisa maca dieu.

Kitab Suci Injil ngajelaskeun kajadian saterusna sanggeus solat Jumaah na:

Ditéwak Taman

1.Sanggeus ngucapkeun eta paneda, Isa angkat jeung murid-murid, terus meuntasan Walungan Kidron. Di eta tempat aya hiji taman, sarta Isa lebet ka dinya jeung murid-murid.
2.Yudas anu rek ngahianat nyahoeun ka eta tempat, sabab ku Isa geus sering dicandak ka dinya jeung murid-murid.
3.Nu matak tuluy manehna nyusul ka dinya, mawa pasukan serdadu Rum jeung pangawal-pangawal Bait Allah, titahan imam-imam kapala jeung urang Parisi, marawa pakarang, lantera jeung obor.
4.Isa anu geus uningaeun ti anggalna ku nu bakal tumiba ka salira-Na majeng nembongkeun anjeun, tuluy mariksa, “Maraneh nareangan saha?”
5.Walonna, “Neangan Isa urang Nasaret.” “Ieu Kami,” saur Isa. Yudas, si hianat tea aya nangtung jeung nu loba.
6.Barang Isa ngalahir ‘Ieu Kami’, jalma-jalma mani malundur terus rarubuh kana taneuh.
7.Isa mariksa deui, “Maraneh nareangan saha?” “Isa urang Nasaret,” walon maranehna.
8.Saur Isa, “Ti tadi ge ceuk Kami ieu Kami. Upama enya anu ditareangan teh Kami, nu sejen ulah diganggu.”
9.(Lahirana-Na kitu pikeun ngabuktikeun kasaurana-Na anu kieu tea: “Ama! Jalmi-jalmi paparin ti Ama ka Abdi teh pangesto teu aya nu ical.”)
10.Simon Petrus anu mawa pedang nyabut pedangna, tuluy dikadekkeun ka hiji badega Imam Agung ngaran Malkus, rampung ceulina anu katuhu.
11.Isa ngalahir ka Petrus, “Sarungkeun deui pedang maneh! Pangira maneh ieu lumur panganiayaan ti Ama Kami teh ku Kami moal diinum?”
12.Geus kitu serdadu-serdadu Rum, kapala pasukanana, jeung para pangawal urang Yahudi narangkep terus ngabarogod Isa.
13.Isa dibawa, tuluy ditembongkeun heula ka Anas, mertuana Kayapas. Ari Kayapas teh Imam Agung taun eta.

Kitab Suci Injil Yahya 18:1-13

Nabi Isa a.s indit ka hiji taman luar Yerusalem pikeun ngado’a. Di dinya Yudas mawa serdadu-serdadu pikeun nangkep anjeunna. Lamun urang nyanghareupan ditewak, urang bisa nyoba ngalawan deui, lumpat, atawa nyumputkeun. Tapi Nabi Isa Al Masih a.s henteu ngalawan atawa lumpat. Anjeunna jelas pisan ngaku yén anjeunna leres-leres Nabi Isa a.s anu ku aranjeunna dipilarian. Pangakuan anu jelas (“Kami anjeunna”) ngagetkeun para prajurit sareng réréncangan anu kabur. Nabi Isa a.s diserahkeun pikeun ditéwak sarta dibawa ka imah Annas pikeun diinterogasi.

Interogasi nu kahiji

Kitab Suci Injil nyatakeun kumaha Nabi Isa diinterogasi di dinya:

19.Isa dipariksa ku Imam Agung hal murid-murid-Na jeung pangajarana-Na.
20.Waler Isa, “Kaula nyanggem ka saha-saha oge satarabasna. Pangajaran Kaula diwurukkeunana di imah-imah ibadah atanapi di Bait Allah tempat kempelna jalmi-jalmi. Nyanggemkeun naon-naon oge Kaula tara susulumputan.
21.Naha mariksakeun ka Kaula? Pariksakeun bae ka jalmi-jalmi anu sok ngarupingkeun Kaula, tangtos tarerangeun naon anu disanggemkeun ku Kaula.”
22.Barang Isa nyaurkeun kitu salah saurang pangawal di dinya terus nyabok ka Anjeunna bari ngomong, “Wani temen Maneh ngomong saperti kitu ka Imam Agung!”
23.Waler Isa, “Lamun omongan Kami salah, coba terangkeun ka nu araya di dieu naon salahna. Tapi upama omongan Kami bener, ku naon maneh nyabok?”
24.Geus kitu Anjeunna ku Anas dikintunkeun ka Imam Agung Kayapas, dibarogod keneh.

Kitab Suci Injil Yahya 18:19-24

Nabi Isa Al Masih a.s dikirim ti urut imam agung ka imam agung taun éta pikeun interogasi kadua.

Interogasi nu Kadua

Di dinya anjeunna bakal diinterogasi di payuneun sadaya pamingpin. Kitab Suci Injil nyatakeun pamariksaan salajengna ieu:

53.Isa dibawa ka bumi Imam Agung. Di dinya geus karumpul imam-imam kapala, para kokolot, jeung guru-guru agama.
54.Petrus nuturkeun ti kajauhan nepi ka milu asup ka buruan bumi Imam Agung, tuluy diuk jeung tukang-tukang jaga milu siduru.
55.Imam-imam kapala jeung sakumna Mahkamah sakedah polah neangan bukti-bukti anu bisa dipake ngaragragkeun hukum pati ka Anjeunna, tapi sarupa ge teu manggih.
56.Loba nu marere bukti palsu mah, tapi katerangan nu itu jeung katerangan nu ieu teu aya anu saluyu.
57.Maju deui anu sejen-sejen mere bukti-bukti palsu perkara Isa, kieu bohongna,
58.”Ieu jelema kungsi kadenge nyebut kieu: ‘Ieu Bait Allah beunang nyieun jelema ku Kami rek diruag. Sanggeus tilu poe Kami rek ngadegkeun anu sejen anu lain buatan manusa.’”
59.Tapi katerangan maranehna ge itu jeung ieu taya nu saluyu.
60.Geus kitu Imam Agung ngadeg hareupeun sarerea tuluy mariksa ka Isa, “Kumaha eta panuding-panuding teh ku Maneh moal dijawab?”
61.Isa teu ngawaler sakecap-kecap acan. Imam Agung mariksa deui, “Enya Maneh teh Al Masih, Jurusalamet, Putra Allah Mahasuci?”
62.Isa ngawaler, “Leres! Sarta ku aranjeun bakal kataringali Putra Manusa calik di tengeneun Allah Nu Maha Kawasa, tuluy sumping ti langit di jero mega!”
63.Imam Agung nyosoeh anggoanana sarta ngalahir, “Teu perlu deui urang make saksi!
64.Geus kadarangu sorangan kumaha ngahina-Na ka Allah! Kumaha putusan aranjeun?” Maranehna kabeh mutuskeun yen Isa salah sarta manjing dihukum pati.
65.Jelema-jelema mimiti aya anu nyariduhan ka Isa. Maranehna meungpeunan soca Isa terus neunggeul bari ngaromong kieu, “Coba teguh, saha anu neunggeul ka Maneh?” Pangawal-pangawal oge milu nampiling ka Anjeunna.

Kitab Suci Injil Markus 14:53-65

Pamingpin Yahudi ngaéksekusi Nabi Isa Al Masih a.s. Tapi saprak Yerusalem dikuasai ku Roma, eksekusi ngan bisa disatujuan ku Gubernur Romawi. Ku kituna aranjeunna nyandak Nabi Isa a.s ka gubernur Romawi Pontius Pilatus. Kitab Suci Injil  ogé nyatet kajadian dina waktu nu sarua ka Yudas Iskariot, lalaki nu ngahianat anjeuna.

Naon anu lumangsung ka Yudas nu hianat?

1.Isuk-isuk keneh pisan imam-imam kapala jeung para kokolot geus nyieun putusan yen Isa rek diragragan hukum pati.
2.Anjeunna dirante dibawa ka luar ti dinya, tuluy diserenkeun ka Pilatus, Gupernur bangsa Rum.
3.Barang Yudas, si hianat, nyahoeun yen Isa diragragan hukum pati, kacida kaduhungeunana, seug bae duit anu tilu puluh gebleg perak teh dibawa deui ka imam-imam kapala jeung para kokolot.
4.”Kuring dosa, geus ngahianat ka jelema nu taya salahna nepi ka diragragan hukum pati!” pokna. Dijawab, “Sabodo teuing, eta mah urusan maneh!”
5.Eta duit ku Yudas dialungkeun ka jero Bait Allah, ari manehna tuluy indit sarta terus ngagantung maneh.
6.Duitna ku imam-imam kapala dipulung. “Ieu duit teh ladang getih,” carekna, “nurutkeun Hukum Agama teu meunang diasupkeun kana sisimpenan Bait Allah.”
7.Tuluy mupakat eta duit rek dibeulikeun Lahan Panjunan jang pakuburan urang asing.
8.Ti harita lahanna katelah “Lahan Getih” nepi ka ayeuna.

Kitab Suci Injil Matius 27:1-8

Isa Al Masih a.s diinterogasi ku Gubernur Romawi

11.Isa geus aya di payuneun gupernur bangsa Rum. “Andika teh raja urang Yahudi?” Gupernur mariksa. “Leres pangandika,” waler-Na.

12.Tapi panuding-panuding imam-imam kapala jeung para kokolot mah ku Anjeunna sama sakali teu diwaler.

13.”Karungu eta dakwaan-dakwaan maranehna?” Pilatus mariksa deui.

14.Tapi Isa teu kersaeun ngawaler, nu matak gupernur teh kacida heraneunana.

15.Eta gupernur bangsa Rum kagungan kabiasaan, saban-saban Pesta Paska sok ngaleupaskeun sakitan saurang anu dipenta ku rahayat.

16.Harita aya hiji sakitan, penjahat anu geus kakunang-kunang, ngaranna Isa Barabas.

17.Pilatus mariksa ka rahayat anu ngaliud, “Nu mana anu kudu dileupaskeun, Yesus Barabas atawa Isa anu disebut Al Masih?”

18.Mariksana kitu lantaran uninga enya-enya, yen nu matak eta para kekentong urang Yahudi nyerenkeun Isa ka anjeunna teh lantaran ngarasa dengki.

19.Sabot Pilatus calik di bale pangadilan, anjeunna nampa pesen ti garwana kieu, “Ulah midamel kitu kieu ka eta jalmi nu teu aya salahna. Margi tadi wengi abdi teh kasiksa ku impian perkawis eta jelema.”

20.Ari imam-imam kapala jeung para kokolot ngangsonan jalma rea, sina menta Barabas dileupaskeun, ari Isa sina dihukum pati.

21.Tapi Pilatus mariksa ka jalma rea, saurna, “Pilih ti ieu duaan, nu mana anu kudu dileupaskeun?” “Barabas!” tembal jalma rea.

22.”Ari Isa anu disebut Al Masih kumahakeun?” Pilatus mariksa. “Gantung!” tembal jalma rea.

23.Pilatus mariksa deui, “Naon kajahatana-Na?” Jalma rea kalah ka tinggorowok patarik-tarik, “Gantung!”

24.Kajudi ku Pilatus yen diteruskeun ge taya gunana, salah-salah rahayat teh nyieun karusuhan. Anjeunna nyandak cai ngumbah panangan di hareupeun jalma rea. Timbalanana, “Kami teu tanggung jawab kana patina ieu jelema. Ku maraneh bae uruskeun!”

25.Ceuk jalma rea, “Kajeun, hukuman lantaran paehna eta jelema teh tanggungan kuring jeung anak-anak kuring!”

26.Ti dinya Pilatus ngaleupaskeun Barabas. Ari Isa sanggeus dirangketan tuluy diserenkeun sina digantung ku maranehna.

Kitab Suci Injil Matius 27:11-26

Penyaliban, Pupusna sareng Panguburan Nabi Isa Al Masih a.s

Kitab Suci teras nyatakeun sacara rinci kumaha Nabi Isa Al Masih a.s disalib. Ieu caritana:

27.Isa ku serdadu-serdadu Pilatus diasupkeun ka karaton tuluy digoronyok ku sarerea.

28.Anggoana-Na dilaan diganti ku jubah wungu.

29.Serdadu-serdadu nyieun mamakutaan tina cucuk diterapkeun kana mastaka-Na, ari panangan tengen-Na sina nyepeng iteuk. Geus kitu eta serdadu-serdadu pura-pura sarujud ka Anjeunna. “Daulat Raja urang Yahudi!” ceuk maranehna maroyokan,

30.tuluy nyariduhan ka Anjeunna. Iteukna ku maranehna dijewang, dibabukkeun kana mastaka-Na.

31.Sanggeus diparoyok, jubah wunguna dilaan diganti deui ku jubah-Na ku anjeun. Ti dinya Anjeunna dibawa ka luar rek digantung dina kayu salib.

32.Di tengah jalan, maranehna papanggih jeung hiji jelema urang Kirena ngaranna Simon. Eta jelema ku serdadu-serdadu dipaksa sina manggul kayu salib Isa.

33.Sanggeus narepi ka hiji tempat anu disebut Golgota, anu hartina “Tempat Tangkorek,”

34.Isa disina ngaleueut anggur anu dicampuran hamperu. Tapi sanggeus diraosan Anjeunna teu kersaeun.

35.Anjeunna terus disalib, anggoana-Na dibagikeun ku lotre,

36.tuluy dijaraga bari dariuk.

37.Dina luhureun mastaka-Na maranehna masang tulisan panuding ka Anjeunna, unina: “Ieu Isa, Raja urang Yahudi.”

38.Aya dua penjahat anu digantung bareng jeung Anjeunna, hiji di tengeneun hiji deui di kiwaeuna-Na.

39.Anu laliwat ka dinya gogodeg jeung ngahina ka Isa, pokna,

40.”Wah, anu rek ngaruag Bait Allah jeung rek ngadegkeunana deui di jero tilu poe! Lamun Maneh Putra Allah, turun tina salib salametkeun diri!”

41.Imam-imam kapala, guru-guru agama jeung para kokolot oge maroyokan,

42.”Ka batur bisa nyalametkeun, ari ka diri sorangan teu bisa! Na enya Manehna teh raja urang Yahudi? Mun bisaeun turun tina salib-Na, kakara urang percaya!

43.Majar carek-Na percaya ka Allah, malah ngaku jadi Putra Allah. Urang daragoan, sugan bae Allah kersaeun nulungan ka Manehna ayeuna!”

44.Dua penjahat anu bareng digantung jeung Anjeunna oge milu ngahina kawas kitu.

45.Waktu geus tengah poe, sakuliah nagri ngadak-ngadak jadi poek, tilu jam lilana.

46.Kira-kira pukul tilu Isa ngajerit tarik, “Eli, Eli, lama sabahtani?” hartina: “Nun Allah sim kuring, Allah sim kuring, ku naon nu mawi ngantunkeun?”

47.Anu ngadarenge Anjeunna kitu ngajeritna, sawareh aya nu ngomong kieu, “Manehna sasambat ka Elias!”

48.Aya saurang anu terus lumpat nyokot sepon dicelupkeun kana anggur haseum, tuluy digagangan rek disodorkeun ka Isa sina diseuseup.

49.Tapi aya nu nyegah, pokna, “Engke, urang ngadagoan heula Elias nyalametkeun Manehna!”

50.Isa ngajerit deui tarik pisan, geus kitu les pupus.

51.Bareng jeung pupus-Na, reregan Bait Allah bedah dua ti luhur ka handap. Bumi ngariyeg, batu-batu karang bareulah,

52.kuburan-kuburan maruka, umat Allah anu geus paraeh harudang harirup deui,

53.kalaluar tina kuburanana. Sanggeus Isa gugah ti nu maraot maranehna arasup ka Kota Suci, katembong ku jalma rea.

54.Kapala pasukan jeung serdadu-serdadu jaga, narenjo lini kitu deui kajadian-kajadian sejenna, kacida sarieuneunana, sarta ngaromong kieu, “Saestuna eta jelema teh Putra Allah!”

55.Di dinya loba oge awewe anu biasa sok ngiring jeung ngalalayanan ka Isa ti Galilea keneh, ngarawaskeun ti kajauhan.

56.Di antarana nya eta Maria Magdalena, Maria ibuna Yakobus jeung Yusup, jeung bojona Sebedeus.

Kitab Suci Injil Matius 27:27-56

Kitab Suci Injil ngajelaskeun lini, batu beulah, jeung kuburan muka dina waktu pupusna Nabi Isa a.s jeung pedaran sarua jeung Surah Az-Zalzalah (Surah 99 – Gempa)

1 – Nalika bumi dioyagkeun ku oyag (pikasieuneun),
2 – jeung bumi geus ngaleupaskeun beban-beungbeuratna anu beurat (anu ngandung).
3 – jeung jalma-jalma nanya: “Naha bumi (janten kieu)?”,
4 – dina poé éta bumi bakal ngabejaan warta na,
5 – Saéstuna Pangéran anjeun geus maréntahkeun ka manéhna.
6 – Dina poe eta jalma-jalma bakal kaluar tina kuburna dina rupa-rupa kaayaan, supaya maranehna ditembongkeun (ngabales) pagaweanana.

Surat Az-Zalzalah:1-6

Surah Az-Zalzalah ngaregepkeun poe kiamat. Rincian pupusna Isa Al Masih a.s  pakait jeung Az-Zalzalah minangka Tanda yén pupusna téh bayaran nu diperlukeun pikeun Poé nu bakal Datang.

‘Ditusuk’ di bagian sisi angkéngna

Kitab Suci Injil Yahya nyatet sacara jéntré anu menarik dina panyaliban. Éta nyatakeun:

31.Para gegeden Yahudi tuluy marenta idin ka Pilatus pikeun mingges-minggeskeun suku jalma-jalma anu keur disalibkeun, sarta mayit-mayitna rek diturunkeun tina salib. Pangna marenta kitu lantaran harita poe Jumaah. Maranehna hayang supaya dina poe isukna, poe Sabat, ulah aya mayit anu diantep dina salibna, lantaran poe Sabat nu eta teh Sabat anu kacida sucina.

32.Ti dinya serdadu-serdadu mingges-minggeskeun suku jalma hukuman, mimiti nu duaan heula, anu bareng disalibkeun jeung Yesus.

33.Barang rek minggeskeun sampean Yesus, teu tulus, sabab tetela Anjeunna mah geus pupus.

34.Tapi aya hiji serdadu anu nojos angkeng-Na ku tumbak, brey bijilan getih campur cai.

35.(Jalma anu nyaritakeun ieu kajadian teh anu geus nenjoeun kajadianana, nepi ka aranjeun oge baris percaya. Anu dicaritakeun ku eta jalma memang hal anu saenyana, sarta manehna yakin yen nyaritakeun anu saenyana.)

36.Kitu kajadianana, supaya laksana ungel Kitab Suci anu kieu, “Tulang Anjeunna sahiji ge moal aya anu dipotongkeun.”

37.Aya deui ungel Kitab Suci anu kieu, “Jalma-jalma ngarawaskeun ka Anjeunna sanggeus Anjeunna ditumbak.”

Kitab Suci Injil Yahya 19:31-37

Yahya nempo soldadu Romawi nusuk sisi awake Nabi Isa Al Masih a.s ku tumbak. Getih sareng cai anu misah kaluar, nunjukkeun yén Nabi Isa maot kusabab gagal jantung.
Kitab Suci Injil nyatet paristiwa panungtungan poé – panguburan.

57.Sanggeus mimiti peuting, aya hiji jelema beunghar ti Arimatea ngaranna Yusup, murid Isa keneh,

58.ngadeuheus ka Pilatus menta layon Isa. Pilatus marentah supaya layon Isa diserenkeun ka Yusup.

59.Layon Isa ku Yusup dicokot, dibungkus ku boeh tina lenen anyar,

60.tuluy dimakamkeun di makam milik manehna, hiji guha cadas anyar beunang mobok. Lawang pajaratanana ditutup ku batu gede, sanggeus kitu Yusup tuluy balik.

61.Maria Magdalena jeung Maria anu saurang deui dariuk keneh di dinya, melong kana pajaratan.

Kitab Suci Injil Matius 27:57-61

Dinten 6 – Jumaah Agung/Jumaah Saé 

Unggal poé dina kalénder Yahudi dimimitian dina Panonpoé Tilelep. Janten dinten ka-6 dina saminggu dimimitian ku Nabi Isa a.s ngabagi tuangeun terakhir sareng murid-muridna. Nepi ka ahir poé manéhna geus ditangkep, diadili sababaraha kali, disalib, ditusuk ku tumbak, jeung dikubur. Poé ieu sok disebut ‘Jumaah Agung’/’ Jumaah Saé. Anu jadi pertanyaan: Kumaha poé panghianatan, panyiksaan jeung pupusna hiji nabi bisa disebut ‘Saé  ‘? Naha disebat Jumaah Agung/ Jumaah Saé sanes ‘Jumaah Awon’?
Ieu mangrupikeun patarosan ageung anu ku urang dijawab ku neraskeun carita Kitab Suci Injil dina dinten-dinten anu salajengna. Tapi pitunjuk kapanggih dina gariswanci lamun urang nempo Jumaah ieu dina poé suci 14 Nisan, dinten Paska sarua urang Yahudi ngurbankeun anak domba pikeun ngabébaskeun maranéhanana ti kabinasaan di Mesir 1500 taun saméméhna.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4-1024x562.png
Poé 6 – Dinten Jumaah – minggu panungtungan dina kahirupan Nabi Isa Al Masih a.s dibandingkeun aturan Kitab Suci Taurat

Kalolobaan carita manusa ditungtungan ku maotna maranéhanana, tapi Kitab Suci Injil terus jadi urang bisa ngarti naha poé ieu bisa dianggap Jumaah Agung/ Jumaah Saé. Poé saterusna nyaéta Sabat – Poé 7.

Tapi ke heula urang balik deui kana surah Al-Jumu’ah, neraskeun tina ayat anu urang pelajari.

8. Pok caritakeun: “Yén saenyana maot anu ku arandika (dipikasieun jeung) disingkahan téh, saestuna éta maot téh mapag arandika, tuluy arandika bakal dipulangkeun ka Allah Nu Maha Uninga kana perkara nu goib jeung nu nembrak, tuluy Anjeunna bakal ngawawarkeun saniskara anu ku arandika geus dilampahkeun.”9. Yeuh, jalma-jalma nu ariman! Upama dicelukan pikeun salat dina poe juma’ah, prak maranéh geura paheula-heula kana éling ka Allah, sarta maranéh kudu ninggalkeun dagangan (pagawéan); perkara kitu téh hadé pikeun maranéh upama maranéh, nyaraho mah.

Surat al-Jumu’ah: 8-9

Isa al Masih, nedunan tangtangan ayat 6 sareng 7 dina Surah al-Jumu’ah, teu kabur tina maot, tapi dimimitian ku ngado’a dina nyanghareupan ujian hébat ieu, ngabuktikeun yén anjeuna téh ‘sobat Allah’. . Naha pantes, pikeun ngémutan kagagahanana, umat Islam diparéntahkeun netepkeun dinten Jumaah janten dinten solat di masjid? Saolah-olah Allah teu hayang urang poho kana pangabdian Nabi Isa a.s . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *