Skip to content
Home » Poé 3 sareng 4 – Isa Al Masih a.s ngaramalkeun mangsa nu bakal datang jeung mulang-Na

Poé 3 sareng 4 – Isa Al Masih a.s ngaramalkeun mangsa nu bakal datang jeung mulang-Na

  • by

Naon saruana tangkal kondang sareng béntang? Duanana mangrupakeun tanda datang acara hébat sarta dibikeun salaku peringatan ka anu teu siap.
Surah At-Tin dimimitian ku:

1 – Ku (buah) Timah sareng (buah) Zaitun,

Surat At-Tin:1

Nuduhkeun kadatangan

4 – Saéstuna Kami geus nyiptakeun manusa dina wujud anu panghadé-hadéna.
5 – Saterusna Kami baris mulangkeun manehna ka tempat nu panghandapna (naraka).

Surat At-Tin:4-5

Surah al-Mursalat (Rosul), Surah at-Takwir (Nu Ngagulingkeun), jeung Surah al-Infitar (Nu Beulah) sababaraha kali nyatakeun yén béntang-béntang bakal pareum, sareng ieu nunjukkeun hiji hal anu ageung bakal datang:

8 – Maka nalika béntang-béntang geus dileungitkeun,
9 – jeung lamun langit geus beulah,
10 – Jeung nalika gunung geus ditumbuk jadi lebu,

Surah al-Mursalat:8-10

1 – Nalika panonpoe digulung,
2 – jeung nalika béntang ragrag,
3 – Jeung nalika gunung-gunung ancur,

Surat at-Takwir:1-3

1 – Nalika langit beulah,
2 – jeung nalika béntang-béntang rubuh,
3 – jeung lamun laut ngabahekeun,

Surah al-Infitar:1-3

Naon ieu hartosna? Nabi Isa Al Masih a.s ngajelaskeun dina minggu panungtungan-Na. Mimiti ulasan pondok.

Saparantos lebet ka Yerusalem dinten Minggu 9 Nisan numutkeun Nabi Daniel a.s sareng Nabi Jakaria a.s, teras lebet ka Bait Allah dinten Senen 10 Nisan numutkeun aturan Nabi Musa a.s dina Kitab Suci Taurat kanggo dipilih janten anak domba Allah, Nabi Isa Al Masih a.s ditolak ku para pamingpin Yahudi. Nyatana, nalika anjeunna ngabersihkeun Bait Allah, aranjeunna mimiti ngarencanakeun kumaha carana maehan anjeunna. Kitab Suci Injil nyatet naon nu dilakukeun ku Nabi Isa Al Masih a.s :

Ngutuk Tangkal Kondang

Sarta anjeunna ninggalkeun aranjeunna (para pamingpin Yahudi di Bait Allah dina Senén Poé 2, Nisan 10) sarta indit ka luar kota ka tempat anjeunna nginep peuting.

Isuk-isuk (Salasa 11 Nisan, Poé 3), waktu Nabi Isa a.s keur balik deui ka kota, Anjeunna lapar. Ningali tangkal kondang di sisi jalan, Anjeunna angkat ka dinya, tapi henteu mendakan nanaon kecuali daun. Lajeng anjeunna nyarios ka tangkal kondang eta, “Mugi maneh moal ngahasilkeun buah deui!” Sakedapan tangkalna layu. Kitab

Suci Matius 21:17-19

Seueur anu heran naha Isa Al Masih a.s nyarios sareng nyababkeun tangkal kondang garing. Kitab Suci Injil henteu ngajelaskeun sacara langsung, tapi para nabi sateuacana tiasa ngabantosan urang ngartos aranjeunna. Nabi-nabi ieu, nalika ngingetkeun ngeunaan hukuman anu bakal datang, sering ngagunakeun gambar tangkal kondang anu layu. Perhatikeun kumaha gambar tangkal kondang anu layu digunakeun ku nabi-nabi baheula dina peringatanana:

12.Tangkal-tangkal anggur aralum, tangkal-tangkal kondang parerang, tangkal bubuahan ngarangrangan terus paraeh, kasuka jalma-jalma geus sirna.

Kitab Suci Yoel 1:12

9.Kami ngirimkeun angin panas, pepelakan maraneh nepi ka parerang. Kebon-kebon maraneh, kebon anggur, tangkal kondang, tangkal jetun, beak digalaksak ku simeut. Tetep keneh maraneh henteu baralik deui ka Kami.

Kitab Suci Amos 4:9

19.Sanajan maraneh geus teu baroga gandum, anggur, kondang, dalima, jeung pelak jetun can baruahan, tapi ti semet poe ieu tangtu baris aya berkah ti Kami.”

Kitab Suci Hagai 2:19

4. Panonpoe, bulan, bentang-bentang, bakal ngeprul jadi lebu. Langit bakal leungit, ngagulung kawas samak. Bentang-bentang tingkoleang maruragan kawas daun anggur atawa daun kondang.

Kitab Suci Yesaya 34:4

13.Kami teh hayang ngumpulkeun umat, kawas juru tani ngumpulkeun hasil pepelakanana. Tapi umat Kami teh lir tangkal anggur atawa tangkal kondang anu teu buahan, malah daunna ge parerang. Nya ku sabab kitu eta tanah ku Kami dikajeunkeun sina dicokot ku urang piluaran.”

Kitab Suci Yeremia 8:13

Nabi Hosea a.s indit leuwih jauh, ngagunakeun tangkal kondang salaku métafora Israel lajeng ngucapkeun kutukan:

10.PANGERAN ngandika, “Basa Kami mimiti manggihkeun Israil, Kami mani asa nimu buah anggur di gurun keusik. Barang mimiti papanggih jeung karuhun maneh, mani asa nenjo buah kondang anu asak pangheulana. Tapi sanggeus maranehna narepi ka Gunung Peor, maranehna mimiti ngabarakti ka Dewa Baal, jadi pikaijideun cara dewa-dewa pujaanana.
11.Kamulyaan Israil bakal kabur saperti manuk leupas; awewe-awewena moal aya anu reuneuh, moal aya barudak lahir.
12.Di ayana ge budak anu dijurukeun, ku Kami tangtu dirampas, moal aya anu dihirupan. Cilaka ieu umat lamun ku Kami geus ditinggalkeun.”
16.Urang Israil ibarat tangkal anu akarna geus garing, hamo baruahan. Hamo maranehna baroga anak. Sanajan upama boga, kajeun sakumaha dipikanyaahna, ku Kami tangtu dipaehan.”
17.Allah anu ku kaula dikawulaan rek miceun umat-Na, lantaran teu narurut ka Mantenna. Maranehna bakal ngumbara di bangsa-bangsa sejen.
catetan Epraim = Israel)

Kitab Suci Hosea 9:10-12, 16-17;

Kutukan ieu kacumponan nalika Yerusalem mimiti ancur dina 586 SM (tingali di dieu pikeun sajarah urang Yahudi). Nalika Nabi Isa Al Masih a.s ngalayukrun tangkal kondang, anjeunna sacara simbolis ngaramalkeun karuksakan Yerusalem anu bakal datang sarta pengasingan Yahudi ti nagri éta.

Sanggeus ngalaknat tangkal kondang, Nabi Isa Al Masih a.terus ka Bait Allah, ngajar jalma-jalma jeung ngadebat ka para pamingpin Yahudi. Anjeunna masihan seueur peringatan ngeunaan Panghakiman Allah.Kitab Suci Injil nyatet ajaran- ajaran sareng sadayana  lengkep di dieu.

Nabi Isa a.s ngaramalkeun tanda-tanda mulih-Na

Nabi Isa Al Masih a.s lajeng disimpulkeun ku ramalan poék perkawis  karuksakan Bait Allah Yahudi di Yerusalem. Waktu éta, kuil ieu salah sahiji wangunan paling ngesankeun di sakabeh Kakaisaran Romawi. Tapi Kitab Suci Injil nyatakeun yén anjeunna ngaramalkeun karusakanana. Ieu dimimitian hiji sawala ngeunaan anjeunna balik ka bumi, sarta tanda-tanda anjeunna balik. Kitan Suci Injil nyatet ajaran-ajaranna

1.Waktu Isa angkat ngantunkeun Bait Allah, murid-murid-Na nyalampeurkeun, terus nunjuk ka eta Bait supaya Anjeunna ningali adegan-adeganana.

2.”Enya, eta kabeh ayeuna ku maraneh katenjo,” saur Isa. “Kami ngabejaan, engke mah sahiji ge batuna moal aya anu tetep nyusun dina tempatna ayeuna, bakal dirugrugkeun.”

3.Isa ngareureuh di Gunung Jetun. Murid-murid nyalampeurkeun teu jeung sasaha deui. Tuluy miunjuk, “Mugi diwartoskeun, anu tadi disaurkeun teh iraha pijadieunana? Kitu deui perkawis pisumpingeun Bapa engke sareng ahir jaman, kumaha galagatna?”

Kitab Suci Injil Matius 24:1-3

Nabi Isa a.s dimimitian ku ngaramal karuksakan lengkep Bait Allah Yahudi. Urang terang tina sajarah yén ieu kajadian dina 70 M. Sore (i)anjeunna angkat ka Bait Allah sareng nuju di Gunung Jetun di luar kota Yerusalem. Saprak poé urang Yahudi dimimitian ku surup panon poé , ayeuna mimiti poé ka-4 dina saminggu, Rebo 12 Nisan, nalika  anjeuna ngajawab pananya maranéhna jeung ngajarkeun ngeunaan ahir jaman jeung mulang-Na deui.

4.Waler Isa, “Maraneh sing iyatna ulah beunang kaperdaya.
5.Sabab engke bakal loba anu ngaku-ngaku, ‘Kami Al Masih, Jurusalamet!’ Loba nu bakal katipu.
6.Maraneh bakal ngadenge dur-derna perang di nu deukeut, ngadenge beja-beja perang di nu jarauh, tapi ulah sarieun. Pasti eta teh baris kajadian, tapi lain hartina geus kiamat.
7.Bangsa-bangsa silih perangan, nagara-nagara silih tarajang. Bala kalaparan jeung lini di mana-mana.
8.Eta kabeh kajadian kakarek ngamimitianana ibarat mimiti nyalingitna kanyeri anu rek ngajuru.
9.Geus kitu maraneh bakal ditangkep, diserenkeun sangkan disiksa, dipaehan. Bakal dipikageuleuh ku unggal jelema dumeh anut ka Kami.
10.Jaman eta bakal loba anu murtad, silih hianat, silih pikageuleuh.
11.Nabi-nabi palsu barijil, loba anu bakal kasasarkeun.
12.Ku nerekab-nerekabna kajahatan, jelema-jelema teh nepi ka leungit kanyaahna.
13.Tapi sing saha anu tabah nepi ka panungtungan bakal dirahayukeun.
14.Geus kitu ieu Injil Kasalametan anu mertelakeun hal Karajaan Sawarga bakal diuarkeun ka sakuliah dunya, kadenge ku unggal jelema, geus kitu kakara datang poe kiamat.”
15.”Maraneh bakal nenjo ‘Si Pikasieuneun’ anu baheula diucapkeun ku Nabi Daniel tea ngajega di tempat suci.” (Para maos! Mangga manahan naon eta teh pihartoseunana!)
16.”Lamun eta mangsa enggeus datang, nu araya di Yudea kudu lalumpat ka pagunungan.
17.Nu keur aya di suhunan imah ulah nyokot nanaon heula ti jero imah.
18.Nu keur aya di tegal ulah balik heula nyokot jubah.
19.Pikeun awewe-awewe anu harita keur kakandungan jeung anu keur nyarusuan orok, poe-poe eta teh kacida matak paurna!
20.Kudu neneda ka Allah, muga-muga waktu maraneh kabur teh ulah ninggang dina usum hujan atawa keur poe Sabat!
21.Sabab eta mangsa cilaka teh ngabalangsakkeunana leuwih-leuwih ti jaman nu enggeus-enggeus ti barang dunya gumelar nepi ka ayeuna, tur moal aya deui anu saperti kitu.
22.Tapi eta mangsa teh ku Allah disinggetkeun waktuna. Sabab lamun henteu, saurang ge moal aya nu salamet. Allah nyinggetkeun eta mangsa teh lantaran ngaraskeun ka umat pilihana-Na.
23.Lamun harita aya anu nyebut, ‘Tah ieu Al Masih !’ atawa, ‘Tuh itu Al Masih!’ ulah percaya.
24.Sabab bakal loba Al Masih palsu jeung nabi-nabi palsu; maranehna bakal nyarieun kaahengan jeung kaajaiban pikeun nipu, lamun bisa mah ka umat pilihan Allah oge.
25.Maraneh ku Kami geus dibejaan ti ayeuna, supaya iyatna.
26.Atawa lamun aya nu ngomong, ‘Tuh! Di ditu Kristus teh di gurun keusik!’ — maraneh ulah ka ditu. Atawa lamun ceuk maranehna, ‘Tah, ieu di dieu Kristus teh keur nyumput!’ — ulah percaya.
27.Putra Manusa mah pisumpingeuna-Na lir kilat meuntasan langit ngabaranyay ti wetan ka kulon.
28.Di mana aya bangke, manuk bangke ngarubung di dinya.”
29.”Moal lila ti sabada kabalangsakan mangsa eta, panonpoe bakal poek, bulan henteu cahayaan, bentang-bentang ragragan ti langit, kakuatan-kakuatan langit malengpar tina jalanna.
30.Geus kitu tembong di langit tanda Putra Manusa. Barang narenjo Putra Manusa sumping nitih mega di langit tur kawasa jeung kacida agungna, jelema-jelema bakal ear sasambat.
31.Tarompet gede bakal disadakeun, sarta Putra Manusa bakal ngutus para malaikat-Na ka opat madhab bumi, ngumpulkeun umat pilihan Anjeunna ti sakuliah jagat, ti tungtung nepi ka tungtung.”

Kitab Suci Injil Matius 24:4-31

Di dieu Nabi Isa Al Masih a.s ningali katukang karusakan Bait Allah anu bakal datang. Anjeunna ngajarkeun yén periode ti karuksakan Bait Allah nepi ka na mulang bakal dicirikeun ku tumuwuhna jahat, lini, famines, perang, jeung kasusah tina pengikut-Na. Sanaos kitu, anjeunna ngaramalkeun yén Kitab Suci Injil bakal ‘dianggap di sakuliah dunya’ (ayat 14). Nalika dunya diajar ngeunaan Al Masih, bakal aya seueur nabi palsu sareng klaim palsu ngeunaan anjeunna sareng uih deui. Tanda sabenerna balikna di tengah tengah perang, rusuh jeung marabahaya bakal jadi gangguan nu teu tiasa dibantah ti panonpoé, bulan jeung béntang. Kumaha bae sadaya éta bakal jadi poék.

Urang tiasa ningali yén perang, marabahaya sareng gempa beuki ningkat – janten waktos anjeunna uih deui langkung caket. Tapi tetep teu aya gangguan di sawarga – jadi balik na teu acan dugi. Tapi sabaraha deukeut urang? Pikeun ngajawab pananya ieu, Isa Al Masih a.s nuluykeun

32.”Tenjo tangkal kondang, aya papatahna. Lamun regang-regangna geus ngahejoan, ngaleuleusan jeung sarirungan, eta tandana geus tereh usum panas.
33.Nya kitu, lamun hal-hal anu bieu disebut geus kajadian, eta tandana yen geus tereh panungtungan, geus mimiti ahir jaman.
34.Inget, eta sakabeh perkara bakal kajadian samemeh jelema-jelema anu harirup ayeuna paraeh kabeh.
35.Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika Kami mah moal musna.”

Kitab Suci Injil Matius 24:32-35

Inget tangkal kondang , lambang Israil, anu geus dilaknat jeung layu sapoé saméméhna? Nalika Bait Allah ancur dina taun 70 Masehi, Israil layu sareng tetep layu salami rébuan taun. Nabi Isa a.s nitah urang néangan pucuk héjo sarta daun anu kaluar tina tangkal kondang – lajeng urang bakal nyaho waktu bakal ‘deukeut’. Dina 70 taun ka tukang, urang sadayana ningali ‘tangkal kondang’ ieu mimiti héjo sareng tumuh daun deui. Ieu dimimitian ku lahirna deui nagara Israel moderen, sarta dituluykeun salaku urang Yahudi mimiti balik deui ka Israel, dimimitian irigasi jeung lahan tatanén deui. Sumuhun, ieu geus ditambahkeun kana perang, kasulitan jeung kasulitan pikeun loba jelema di jaman urang, tapi ieu teu matak ngagetkeun urang saprak Nabi Isa a.s ngingetkeun urang perkawis ieu sareng ajaranna. Dina sababaraha cara, ‘tangkal’ ieu masih Paéh , tapi daun kondang mimiti héjo.

Ieu sakedah ngajantenkeun urang ati-ati sareng waspada dina jaman urang saprak Nabi Isa a.s ngingetkeun urang supados henteu ati-ati sareng teu malire kana wangsulna.

36.”Tapi iraha poena, iraha jamna, jelema taya nu nyaho, para malaikat henteu, Putra Manusa ge henteu. Ngan Rama anu uninga.
37.Pisumpingeunana Putra Manusa teh bakal cara keur jaman Enoh.
38.Memeh aya caah gede, jelema-jelema gawena nyatu, nginum, kawin, kitu bae nepi ka waktuna Enoh lebet kana kapal.
39.Tapi jelema-jelema teh teu arengeuheun aya kajadian naon, nyaho-nyaho geus ger caah. Kaayaan dina waktu pisumpingeunana Putra Manusa oge bakal kitu.
40.Dina mangsa eta, dua jelema anu keur digarawe di kebon, nu saurang bakal dibawa, nu saurang deui ditinggalkeun.
41.Dua awewe anu keur ngagiling gandum, nu saurang bakal dibawa, nu saurang deui ditinggalkeun.
42.Ku sabab eta sing iyatna, sabab maraneh teu nyaho iraha pisumpingeunana Gusti maraneh.
43.Coba lamun nu boga imah nyahoeun iraha pidatangeunana bangsat, tangtu bakal taki-taki supaya ulah nepi ka kabongkaran.
44.Jadi maraneh kudu caringcing salalawasna, sabab pisumpingeunana Putra Manusa teh ku maraneh moal kasangka-sangka.”
45.Saur Isa deui, “Cik nu disebut gandek satia jeung bijaksana teh nu kumaha? Tangtu ku dununganana baris dipercaya ngurus dahar gandek-gandek lianna saban-saban geus waktuna.
46.Untung eta gandek, lamun dununganana datang kasampak keur ngalakonan kawajibanana.
47.Ku dununganana tangtu bakal dipercaya nguruskeun sagala harta bandana.
48.Tapi lamun eta gandek teu satia, hatena bakal ngomong yen dununganana moal balik tereh-tereh,
49.tuluy mimiti tanggal-teunggeul ka sasama gandek, sarta dahar nginum jeung tukang-tukang mabok.
50.Geus kitu dununganana datang dina poe anu ku manehna teu kasangka-sangka, jeung teu diarep-arep.
51.Geus tangtu ku dununganana disiksa bebeakan, terus dipiceun ka tempat paragi ngabuang jelema-jelema munapek, bati bisa ceurik nepi ka huntuna tingkereket.”

Kitab Suci Injil Matius 24:36-51

Isa Al Masih terus ngajar dina Kitab Suci ngeunaan mulangna jeung tautanna di dieu.bm

Ringkesan Poé 3 sareng Poé 4

Gariswanci anu diperbarui  nunjukkeun kumaha nabi Isa al Masih ngutuk tangkal kondang  dina Poé 3 – dinten Salasa – sateuacan debat panjang sareng pamimpin Yahudi. polah ieu sacara simbolis gaduh sifat kanabian Israel. Teras, dinten Rebo, Poé 4, anjeunna ngajelaskeun tanda-tanda uih deui – anu paling hébat nyaéta poékna sadaya benda langit.

Tanda-tanda Isa al Masih dina Poé 3 jeung 4 minggu panungtungan-Na dibandingkeun aturan Kitab Suci Taurat


Lajeng anjeunna ngingetkeun urang sadayana pikeun ati-ati nalika anjeunna balik. Kusabab urang ayeuna tiasa ningali tangkal kondang janten héjo deui, urang kedah hirup kalayan ati-ati sareng waspada.Kitab Suci Injil salajengna nyatet kumaha Iblis  ngalawan nabi dina Poé 5, nu ku urang ditingalisalajengna.

Ngajéntrékeun unggal poé dina saminggu, Kitab Suci Injil Lukas nyimpulkeun yén:

37.Isa ngawulangna di Bait Allah teh saban pabeubeurang. Ari geus burit Anjeunna kaluar sarta ngawengi di Gunung Jetun.

Kitab Suci Injil Lukas 21:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *