Skip to content
Home » Kitab Suci Al-Qu’ran sareng Sajarah: Naha Isa al Masih maot dina salib?

Kitab Suci Al-Qu’ran sareng Sajarah: Naha Isa al Masih maot dina salib?

  • by

Urang nalungtik patarosan ieu sacara jéntré, ngagunakeun icalna Batu Hideung ti Ka’bah (318 AH) pikeun ngagambarkeun masalah ieu.
Jalma anu mungkir yen Nabi Isa Al Masih a.s maot dina kayu salib biasana cutatan ayat Surah 4 / Surah An- Nisa 157.

157. Jeung lantaran ucapanana: “Kaula saréréa geus maéhan Al-Masih Isa anak Maryam Rasul Allah”, padahal maranéhna henteu maéhan Isa sarta maranéhna henteu nyalib Isa, tapi maranéhna ku Allah geus disamarkeun. Jeung saenyana jalma-jalma anu sawala perkara éta aya dina kamangmangan. Maranéhna henteu barogaeun pangaweruh salian ti ngan nurut kana sangkaan wungkul; maranéhna henteu yakineun yén anu dipaténi téh Isa.

Surah An-Nisa/Surah 4:157

Naha Isa al Masih dipaéhan?

Perhatikeun ieu teu nyebutkeun yen Nabi Isa a.s teu maot. Disebutkeun urang Yahudi ‘henteu maéhan anjeunna …’ anu mana éta béda. Kitab Suci Injil nyatakeun yén urang Yahudi nangkep Nabi Isa a.s sareng Kayapas, Imam Agung naroskeun anjeunna namung

28.Isuk-isuk keneh pisan Isa dibawa ti bumi Kayapas ka karaton gupernur. Tapi para gegeden Yahudi henteu arasup ka jero karaton, ngajaga dirina ulah jadi najis ceuk agama, supaya meunang milu ngadahar jamuan Paska.

Kitab Suci Injil Yahya 18:28

Pilatus éta gubernur Romawi. Keur dijajah Romawi, urang Yahudi teu boga wewenang pikeun ngaéksekusi. Pilatus teras nyerenkeun Nabi Isa a.s ka prajurit Romawi-Na.

16.Ahirna Isa ku Pilatus diserenkeun ka maranehna sina disalib. Isa geus dicangking ku maranehna.

Kitab Suci Injil Yahya 19:16

Ku kituna pamaréntah Romawi jeung tentara Romawi éta anu nyalibkeun anjeunna – lain urang Yahudi.Tuduhan murid-murid Nabi Isa a.s ngalawan pamingpin Yahudi nya éta

13.Allahna Ibrahim, Ishak, jeung Yakub, Allahna karuhun urang, geus maparin kamulyaan ka Abdi-Na, nya eta ka Isa Al Masih. Ari ku aranjeun Isa teh diserenkeun ka para gegeden, seug ditampik di payuneun Pilatus, padahal ku Pilatus mah rek dibebaskeun.

Kitab Suci Kisah Para Rasul 3:13

Urang Yahudi nyerahkeun anjeunna ka urang Romawi sareng aranjeunna disalibkeun. Sanggeus maot dina kayu palang, layonna dikurebkeun

41.Di tempat Isa disalib aya hiji taman, sarta di eta taman aya hiji pakuburan weuteuh can dipake ngubur saha-saha.
42.Ku sabab poe eta nyanghareupan poe Sabat, tur aya kuburan anu deukeut, layon Isa tuluy dikurebkeun di dinya.

Kitab Suci Injil Yahya 19:41-42

Surah An-Nisa: 157 nyatakeun yén urang Yahudi henteu nyalibkeun Isa Al Masih a.s. Éta leres. Urang Romawi nu ngalakukeun éta.

Surah Maryam sareng pupusna Nabi Isa a.s

Surah Maryam ngajelaskeun naha Isa Al Masih maot atanapi henteu.

33. Jeung kasalametan ditamplokkeun ka kaula nalika kaula dilahirkeun, nalika kaula maot jeung nalika kaula dihudangkeun hirup deui.”

34. Éta téh ‘Isa anak Maryam; pidawuh anu hak; anu perkarana disawalakeun ku maranéhna.

Surah Maryam 19:33-34

Éta jelas nyatakeun yén Nabi Isa Al Masih a.s ngaramalkeun sareng nyarioskeun ngeunaan maotna anu bakal datang, sakumaha catetan Kitab Suci Injil.

Téori ‘Malah Yudas nu dipaéhan’

Aya téori nyebar yén Yudas dirobih janten siga Nabi Isa Al Masih a.s. Teras urang Yahudi nangkep Yudas (anu ayeuna siga Nabi Isa a.s), urang Romawi nyalibkeun Yudas (masih siga Nabi Isa a.s), sareng tungtungna Yudas dikubur (masih siga Nabi Isa a.s). Dina téori ieu Nabi Isa Al Masih a.s langsung ka surga tanpa maot heula. Sanaos Al-Qur’an atanapi Kitab Suci Injil henteu ngajelaskeun skéma anu rumit sapertos kitu, éta sacara luas diwanohkeun. Ku kituna hayu urang nalungtik téori ieu.

Nabi Isa Al Masih a.s dina catatan sajarah

Sajarah sekuler nyatet sababaraha rujukan ka Nabi Isa a.s sareng pupusna. Hayu urang tingali dua. Sejarawan Romawi Tacitus ngarujuk ka Nabi Isa Al Masih a.s  nalika ngarékam kumaha Kaisar Romawi Nero nyiksa pengikut munggaran Nabi Isa a.s dina taun 65 Masehi. Tacitus nyerat:

‘Nero.. ieu dihukum ku siksaan nu paling éndah , jalma-jalma nu biasa disebut Kristen, anu dipikangéwa kulantaran kaagungan maranéhanana. Christus, pangadeg ngaran, ieu dipaéhan ku Pontius Pilatus, nu berkuasa di Yudea salila kakuasaan Tiberius; tapi tahayul anu ngaruksak, anu diteken pikeun samentara waktu, peupeus deui, teu ngan ngaliwatan Yudea, tempat asal kajahatan, tapi ogé ngaliwatan kota Roma.

Tacitus. Sajarah XV. 44

Tacitus negeskeun yén Nabi Isa Al Masih a.s nyaéta:

• 1) tokoh sajarah;
• 2) dieksekusi ku Pontius Pilatus;
• 3) pengikutna ngamimitian gerakan maranéhanana di Yudea (Yerusalem) sanggeus pupusna Nabi Isa Al Masih a s,
• 4) ku AD 65 (jaman Nero) maranéhanana geus sumebar ti Yudea ka Roma jadi Kaisar Romawi ngarasa dipaksa pikeun ngeureunkeun maranéhanana.

Josephus nyaéta pamingpin militér/sejarahwan Yahudi anu nulis ngeunaan sajarah Yahudi dina abad kahiji. Dina ngalakukeunana, anjeunna nutupan kahirupan Nabi Isa Al Masih a.s ku kecap-kecap ieu:

‘Dina waktos ieu aya hiji lalaki wijaksana … Isa. … bageur, jeung … soleh. Jeung loba jalma ti antara urang Yahudi jeung kapir jadi murid-Na. Pilatus ngahukum Anjeunna disalib sareng maot. Jeung jalma anu geus jadi murid-muridna teu ninggalkeun  kamuridanna. Aranjeunna ngalaporkeun yén Anjeunna parantos nembongan ka aranjeunna tilu dinten saatos disalib sareng anjeunna hirup.

Josephus. 90 M. Barang antik xviii. 33

Josephus negeskeun yén:
• 1) Isa Al Masih aya,
• 2) Anjeunna guru agama,
• 3) Pilatus, gubernur Romawi, ngaéksekusi anjeunna,
• 4) Murid-muridna sacara umum ngumumkeun kebangkitan Isa Al Masih saatos éta.

Sigana tina carita sajarah ieu yén pupusna Nabi Isa a.s éta mangrupikeun hiji paristiwa nu dipikawanoh tur teu tiasa dibantah, kalawan kabangkitanna diwawarkeun ka dunya Romawi ku murid-murid-Na.

Latar sajarah – tina Alkitab

Ieu kumaha buku Kitab Kisah Para Rasul nyatet naon anu lumangsung nalika murid-murid ngumumkeun kebangkitan Nabi Isa Al Masih a.s di Yerusalem, di Bait Allah, sababaraha minggu saatos disalibna.

1.Sabot Petrus jeung Yahya sasauran ka jalma rea, ngadak-ngadak didatangan ku imam-imam kapala dibarengan ku kapala pangawal Bait Allah jeung urang Saduki.
2.Maranehna arambekeun dumeh saur Petrus jeung Yahya ka jalma-jalma, Isa geus gugah tina pupusna, anu hartina nu maraot teh bakal harirup deui.
3.Eta dua rasul ditangkep. Ku lantaran harita geus peuting, aranjeunna ditahan heula di jero panjara, ngadago isuk.
4.Tapi loba jelema anu palercaya kana kasauran aranjeunna. Anu palercaya ka Isa jumlahna geus aya kira-kira lima rebu urang.
5.Poe isukna para pamingpin Yahudi, para kokolot, jeung guru-guru agama karumpul di Yerusalem,
6.diluuhan ku Imam Agung Anas jeung Kayapas, Yahya, Aleksander, jeung salian ti eta anu kaasup ka kulawarga Imam Agung.
7.Petrus jeung Yahya dijagragkeun tuluy dipariksa, “Kumaha carana maraneh nyageurkeun ieu jelema teh? Make kawasa naon, atawa nyambat ngaran saha?”
8.Petrus ngawaler, kadorong ku Roh Suci, “Para pamingpin bangsa sareng para sesepuh sadaya!
9.Upami anu dipariksakeun teh perkawis nulungan jalmi lumpuh sareng perkawis nyageurkeunana,
10.mugi kauninga ku Juragan-juragan sareng ku sakumna urang Israil, yen ieu jalmi anu nangtung di payuneun, jadina sehat waluya teh ku kakawasaan Isa Al Masih urang Nasaret, anu ku Juragan-juragan parantos disalib, nanging parantos digugahkeun ku Allah tina pupusna.
11.Dupi Isa teh nya eta anu ku Kitab Suci disebat kieu, ‘Batu anu dipiceun ku aranjeun tukang-tukang wawangunan, nyatana mah jadi batu anu pangpentingna.’
12.Anjeunna, sareng mung Anjeunna bae anu tiasa nyalametkeun manusa teh. Di saalam dunya teu aya deui manusa anu ku Allah dipaparin kawasa nyalametkeun, mung Isa Al Masih.”
13.Kasonagaran Petrus jeung Yahya matak ngarenjag Mahkamah; sakaterang maranehna, Petrus jeung Yahya teh jalma-jalma basajan bae, lain anu palinter. Kakara ku Mahkamah kapikir yen Petrus jeung Yahya teh anu sok babarengan jeung Isa .
14.Tapi Mahkamah teu bisa majar kumaha sabab aya bukti, jelema anu dicageurkeunana jonghok.
15.Dua rasul teh ku Mahkamah dikaluarkeun heula ti jero sidang, tuluy perkarana dibarempugkeun.
16.Salaurna, “Kudu dikumahakeun eta dua jelema teh? Teu bisa dipungkir mujijatna sakitu tetelana ka sakumna urang Yerusalem.
17.Ayeuna, supaya hal eta ulah terus nerekab, eta dua jelema urang ancam teu meunang nyarita nyebut-nyebut deui ngaran Isa.”

Kisah Para Rasul 4:1-17

17.Tungtungna Imam Agung jeung ihwan-ihwanna nya eta jalma-jalma golongan Saduki timbul dengkina, arek ngaganggu.
18.Rasul-rasul ditangkep, diasupkeun ka panjara umum.
19.Tapi peutingna panto-panto panjara teh dibuka ku malaikat Pangeran, rasul-rasul dituyun ka luar jeung dilahiran kieu,
20.”Terus bae ka Bait Allah, embarkeun ka jalma rea pangandika hal hirup anyar.”
21.Rasul-rasul tumut, subuh-subuh lebet ka Bait Allah tuluy ngawulang. Imam Agung jeung ihwan-ihwanna nyaur para kokolot Yahudi ngayakeun sidang, tuluy nimbalan ngala rasul-rasul ti panjara sangkan dibawa ka hareupeun Mahkamah.
22.Tapi barang piwarangan nepi ka panjara, rasul-rasul teh geus teu araya, tuluy diunjukkeun ka Mahkamah,
23.”Pangberokan teh kasampak ku abdi-abdi ngonci pageuh keneh, nu jaraga narangtung payuneun panto, nanging barang pantona dibuka di lebet parantos teu aya saha-saha!”
24.Imam-imam kapala jeung kapala pangawal Bait Allah kacida karageteunana, teu ngalartieun ku rasul-rasul pang kajadian kitu.
25.Tuluy aya anu unjukan, “Jalmi-jalmi anu diberok teh parantos aya di Bait Allah nuju ngawulang!”
26.Kapala pangawal indit jeung bawahanana ngala rasul-rasul. Tapi teu wanieun keras-keras sieuneun dibaledogan ku batu ku jalma-jalma.
27.Rasul-rasul dideuheuskeun ka Mahkamah. Ku Imam Agung dipariksa.
28.Saurna, “Maraneh geus dilarang keras teu meunang ngajar mawa ngaran eta jelema! Tapi kumaha? Angger bae ngaliarkeun pangajaran kitu di sakuliah Yerusalem, rek neumbleuhkeun ka pihak kami perkara paehna eta jelema!”
29.Waler Petrus sarencang-rencang, “Sim kuring sadaya ngaraos wajib tunduk ka Allah ti batan ka manusa.
30.Allahna karuhun urang parantos ngahirupkeun deui Yesus anu ditelasan ku Juragan-juragan, dipaku dina kayu salib.
31.Anjeunna ku Allah parantos dijungjung, dijenengkeun Pamingpin sareng Jurusalamet, baris mingpin urang Israil kana pertobat supados kenging panghampura dosa.
32.Eta sagala perkawis teh sim kuring sadaya saksina, sareng Roh Suci anu ku Allah dikurniakeun ka unggal jalmi anu anut ka Isa.”
33.Sakumna anggota Mahkamah kacida geregeteunana, meh bae rasul-rasul teh diparaehan.
34.Tapi aya hiji urang Parisi guru agama, anu kacida dihormat-hormatna ku sakumna rahayat, jenenganana Gamaliel. Anjeunna ngadeg, mundut ka sidang supaya rasul-rasul dikaluarkeun heula.
35.Geus kitu anjeunna nyarios, “Para saderek, urang Israil! Sing sabar mutus perkarana eta jalmi-jalmi teh.
36.Tangtos para saderek aremut keneh ka Teodas, anu ngaku-ngaku jadi jelema luar biasa dugi ka gaduh panganut kinten-kinten opat ratus urang, nanging tungtungna dipaehan, para panganutna bubar, gerakanana kubra.
37.Saparantos eta, waktos di urang aya cacah jiwa, jol deui Yudas urang Galilea, anu tiasa ngicuk-ngicuk rahayat seueur pisan; nanging eta oge tungtungna dipaehan, para panganutna bubar.
38.Nyonto kana eta kajadian, sim kuring seja ngahaturanan nasehat, sawios eta jalmi-jalmi teh ulah dikieu-kieu. Upami paniatan atanapi gerakanana teh timbulna tina cita-cita manusa tangtos gagal.
39.Sawangsulna upami leres kalayan kersaning Allah, mustahil tiasa dibasmi, malah ahirna urang sorangan anu ngalawan ka Allah!” Nasehat Gamaliel ku Mahkamah katarima.
40.Rasul-rasul disalaur deui, sarta sanggeus dirangket jeung diancam teu meunang nyebut-nyebut deui jenengan Isa, tuluy dibebaskeun.
41.Rasul-rasul kalaluar ti Mahkamah, kalayan senang manah dumeh ngaraos geus dilayakkeun ku Allah kenging panghina ku karana jenengan Isa.

Kisah Para Rasul 5:17-41

Perhatikeun kumaha para pamingpin Yahudi satékah polah ngeureunkeun pesen maranéhna. Sapertos pamaréntahan ayeuna anu sieun ku gerakan énggal aranjeunna nangkep, ngancem, ngéléhkeun sareng akhirna maéhan (sababaraha) mahasiswa pikeun nyobian ngeureunkeunana. Murid-murid ieu ngumumkeun pesenna di Yerusalem – kota anu sami di mana ngan sababaraha minggu sateuacanna aya jalma anu katingalina Isa Al Masih parantos dieksekusi sareng dikubur sacara umum. Tapi saha anu dieksekusi? Nabi? Atanapi Yudas disarupakeun siga anjeunna?
Hayu urang tingali alternatipna sareng tingali naon anu masuk akal.

Layon Isa Al Masih a.s jeung makamna

Ngan aya dua pilihan ngeunaan makam. Boh makamna kosong atawa masih keneh aya raga anu siga Nabi Isa a.s. Teu aya pilihan sanés.

Anggap téori yén Yudas disarupakeun kawas Nabi Isa a.s, disalibkeun di tempatna, lajeng awakna (kawas Nabi Isa a.s) disimpen dina kubur. Ayeuna pikir ngeunaan kajadian salajengna anu urang terang kajadian tina sajarah. Josephus, Tacitus, sareng Kisah Para Rasul sadayana nyarioskeun ka urang yén murid-murid ngamimitian pesenna di Yerusalem sareng otoritas di dinya nyandak tindakan tegas ngalawan pesen (amanah) murid-murid teu lami saatos disalibkeun (tina Yudas nu sapertos Nabi Isa a.s – sabab urang nganggap téori ieu). Tapi téori ieu narima yén Yudas masih maot. Dina téori ieu, awakna tetep di kubur (tapi tetep ngarubah kasampak kawas Nabi Isa a.s). Murid-murid, pamaréntah, Tacitus, Josephus – satiap jalmi – bakal salah nganggap eta mayit  nyaeta Nabi Isa a.s tapi sabenerna mayitna Yudas (katingal kawas Nabi Isa a.s).

Ieu nimbulkeun patarosan. Naha pamingpin Romawi jeung Yahudi di Yerusalem kudu nyokot tindakan teges pikeun ngeureunkeun carita kabangkitan lamun mayit ieu masih di kuburan, tepat barengan pesen umum murid-murid ngeunaan kabangkitan Nabi Isa a.s  ti nu maraot? Lamun mayit Yudas (anu katingalina siga Nabi Isa Al Masih a.s) masih aya dina kuburan, mangka bakal gampang pikeun pangawasa pikeun nembongkeun mayit  ieu ka sarerea jeung kukituna mungkir murid-murid (anu cenah geus dihirupkeun deui) tanpa kudu dibui, disiksa sarta ahirna dijadikeun aranjeunna maot syahid. Alesan aranjeunna henteu ngalakukeun éta , sabab teu aya awak anu ditingalikeun – kuburanna kosong.

Batu Hideung, Ka’bah sareng Masjid Mekah sareng Madinah kanggo ilustrasi

Taun 930 Masehi (318 H) Hajar Aswad (al-Ḥajaru al-Aswad) dipaling sarta dikaluarkeun tina Ka’bah di Mekah ku golongan Syiah anu nentang pamaréntahan Abbasiyah harita. Ieu dilaksanakeun salila 23 taun saméméh balik ka Ka’bah. Batu Hajar Hideung bisa leungit.

Bayangkeun kaayaan kitu nalika sakelompok jalma sacara umum nyatakeun ka balaréa di Masjidil Haram (al-Masjid al-Ḥarām) yén Batu Hajar Hideung henteu aya deui di juru wétan Ka’bah. Talatah maranéhna ngayakinkeun yén jamaah di masjid mimiti yakin yén Batu Hajar Hideung geus musna. Kumaha Penjaga Dua Masjid Suci (Khādim al-Ḥaramayn aš-Šarīfayn) merangan pesen sapertos kitu? Upami seratan éta palsu sareng Batu Hajar Hideung masih aya di Ka’bah, cara anu paling saé pikeun Wali pikeun ngeureunkeun pesen ieu nyaéta nunjukkeun ka masarakat yén Batu Hajar Hideung masih aya di Ka’bah sapertos anu parantos mangabad-abad. Lajeng gagasan ieu bakal gancang diragukeun. Deukeutna Batu Hajar Hideung jeung Masjid di Mekah ngajadikeun ieu mungkin. Sabalikna, upami Penjaga teu tiasa nunjukkeun Batu Hajar Hideung pikeun ngabantah ide ieu, maka acara ieu leres-leres leungit sapertos taun 318 H.
Sanajan kitu, lamun ieu grup di Masjid Nabawi di Madinah (Al-Masjid an-Nabawī) ngumumkeun yén Batu Hajar Hideung geus dikaluarkeun tina Ka’bah di Mekah (450 km), mangka leuwih hésé pikeun Panjaga  Dua Masjid Suci ngabantah carita maranehna sabab leuwih hese nembongkeun jalma di Madinah teh Hajar Aswad nu sakitu jauhna.

Deukeutna objék suci pikeun sengketa ngeunaan eta matak ngamudahkeun pikeun nyangkal atawa mariksa tuntutan ngeunaan eta sabab deukeut ka pamariksaan.

Pimpinan Yahudi anu nentang pesen kebangkitan henteu nyangkal eta sareng awak

Prinsip ieu manglaku ka mayit Yudas / Nabi Isa a.s di Yerusalem. Makam tempat layon Yudas (katingalna siga Isa) perenahna ngan sababaraha méter ti Bait Allah tempat para murid Nabi Isa Al Masih a.s ngagorowok ka balaréa yén Nabi Isa a.s geus hirup tina maot. Kedahna gampang pikeun pamingpin Yahudi teu percaya pesen kabangkitanna ngan saukur nunjukkeun awak (sapertos Nabi Isa a.s) dina kuburan. Kanyataan yén talatah kabangkitan (dibantah ku mayit masih di kuburan) dimimitian deukeut kuburan éta sorangan, di mana buktina katingali ku sadayana. Kusabab para pamingpin Yahudi henteu ngabantah pesenna ku nunjukkeun awakna, teu aya badan pikeun ditunjukkeun

Rébuan jalma percaya pesen kebangkitan di Yerusalem

Rébuan jalma percaya kana kebangkitan fisik Isa Al Masih a.s di Yerusalem dina waktos ayeuna. Upami Sadérék salah sahiji jalma réa anu ngadangukeun Petrus, heran naha pesenna leres, naha anjeun sahenteuna kedah istirahat siang kanggo angkat ka kuburan sareng ningali nyalira naha masih aya mayit? Tuh? Upama mayit Yudas ( rupa Nabi Isa Al Masih a.s) masih aya dina kuburan, moal aya anu percaya kana pitutur para rasul. Tapi sajarah nyatakeun yén aranjeunna nampi rébuan pengikut mimitian ti Yerusalem. Éta moal mungkin ku awak anu siga nabi anu masih aya di Yerusalem. Mayit Yudas ditinggalkeun di kuburan ngabalukarkeun teu asup akal. Ieu teu asup akal.

Téori mayit Yudas teu bisa ngajelaskeun kuburan kosong.

Masalah jeung téori Yudas nu keur dirobah supaya kasampak kawas Nabi Isa Al Masih a.s lajeng disalib jeung dikubur di tempat-Na, nya éta yen  téori éta ditungtungan ku kuburan nu ditempatan.Tapi kubur kosong éta hiji hijina katerangan supaya para murid tiasa ngamimitian, ngan sababaraha minggu engkéna di Pentekosta, sahiji gerakan anu dumasar kana kebangkitan Nabi Isa a.s di kota anu sarua salaku tempat eksekusi.

Ngan aya dua pilihan, hiji kalawan mayit Yudas kasampak kawas Nabi Isa a.s ditinggalkeun di kuburan, sarta kebangkitan Isa Al Masih a.s kalawan kuburan kosong. Kusabab sésa-sésa di kuburan ngakibatkeun teu asup akal, Nabi Isa a.s pasti geus maot di leungeun Romawi sarta hirup deui ti kuburan sakumaha nu jelas dinyatakeun, nawisan urang kado hirupna.

Satuluyna ngajalajah patarosan ieu, panalungtik Bapak Cumming marios interpretasi sastra Sunni ku para ulama sareng para cendikiawan Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *