Skip to content
Home » Poé: Al-Humazah sareng Nabi Isa Al Masih a.s

Poé: Al-Humazah sareng Nabi Isa Al Masih a.s

  • by

                                
Surah Al-Humazah (Surah 104 – Tukang Nyawad ) ngingetkeun urang ngeunaan Poé Kiamat ku cara kieu:

1. Cilaka pikeun tukang nyawad jeung ngahina.

2. Anu numpuk-numpukkeun jeung ngitungan harta-banda.

3. Manéhna nyangka yén bandana téh baris ngalanggengkeun manéhna.

4. Lain, lain kitu! Saestuna manéhna baris dikunclungkeun kana huthamah.

5. Jeung naha manéh geus nyaho naon ari huthamah téh?

6. (Éta téh) seuneu Allah anu dihurungkeun.

Surah Al-Humazah  (TUKANG NYAWAD):1-6

Surah Al-Humazah nyebutkeun yén seuneu murka Allah nungguan urang, utamana lamun urang geus sarakah jeung ngomong kagoréngan batur. Pikeun jalma anu terus berehan ka sadaya jalma anu menta tulung, anu henteu sirik kana kabeungharan anu beunghar, henteu kantos nyarios kagoréngan ka batur, sareng henteu kantos ngadebat sareng saha waé ngeunaan artos, panginten aranjeunna tiasa tetep ngajaga harepan yén  maranehna moal ancur jeung  aya dina murka Allah dina poe éta.

Tapi kumaha upami urang sadayana?


Nabi Isa Al Masih a.s sumping khusus pikeun jalma-jalma anu sieun murka Allah bakal tumiba ka aranjeunna. Sakumaha anjeunna nyarios dina Kitab Suci Injil:

13.Can aya anu geus ka sawarga, lian ti Putra Manusa anu geus turun ti sawarga.

14.Sakumaha oorayan tambaga ku Musa ditanjeurkeun dina tihang di gurun keusik, nya kitu Putra Manusa oge kudu diangkat ka luhur,

15.supaya saha bae anu percaya ka Anjeunna bisa meunangkeun hirup langgeng.

16.Karana kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka masihkeun Putra tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

17.Sabab Allah ngutus Putra-Na ka alam dunya teh lain pikeun ngahukum alam dunya, tapi pikeun nyalametkeun.

18.Saha bae anu percaya ka nu jadi Putra, moal meunang hukuman. Sabalikna anu henteu percaya ka Anjeunna mah geus aya dina hukuman Allah, lantaran henteu percaya ka Putra tunggal Allah.

19.Dasar nerapkeun hukumanana kieu: nu jadi caang tea turun ka dunya, tapi jalma-jalma leuwih resep kana poek ti batan kana caang, lantaran kalakuanana jarahat.

20.Jalma anu jahat kalakuanana, kana caang teh ngewaeun, embungeun datang kana caang, sieuneun kajahatanana katembong.

21.Sabalikna jalma anu kalakuanana bener mah datang kana caang, supaya nyata yen kalakuanana sapagodos jeung pangersa Allah.”

Kitab Suci Injil Yahya  3:13-21

Nabi Isa Al Masih a.s nuntut otoritas nu gede pisan – malah anjeunna ‘datang ti sawarga’. Dina paguneman jeung urang Samaria (dijelaskeun leuwih jéntré di dieu) Nabi Isa Al Masih ngaku ‘cai hirup’.

10.Waler Isa, “Lamun Nyai nyaho kana paparin Allah jeung ka ieu anu menta nginum, tangtu Nyai anu bakal menta nginum ka Anjeunna; ku Anjeunna tangtu dibere cai anu matak hirup.”

11.Walonna, “Ti mana Juragan pikengingeun eta cai anu matak hirup? Ieu sumur teh jero, sareng Juragan teu kagungan timba.

12.Ieu sumur warisan ti Yakub, karuhun bangsa abdi. Anjeunna sapala putra ngalaleueutna tina ieu sumur, ingon-ingonna ngarinumna ti dieu. Juragan teh nganggap langkung unggul ti batan Yakub?”

13.Waler Isa, “Nu nginum cai ieu sumur bakal halabhab deui.

14.Sabalikna anu nginum cai anu rek dibikeun ku Kami mah moal halabhab deui, sabab eta cai bakal jadi cinyusu di jero hatena, anu salawasna ngabijilkeun cai anu matak hirup langgeng.”

Kitab Suci Injil Yahya 4:10-14

Wewenang-Na pikeun tuntutan ieu dibuktikeun dina kumaha Kitab Suci Taurat Nabi Musa a.s ngaramalkeun otoritasna ngeunaan Penciptaan dunya dina genep dinten. Saterusna Kitab Suci Jabur jeung para nabi saterusna ngaramalkeun sacara rinci datangna anjeunna nu nunjukkeun yén datangna anjeunna rencanana ti sawarga. Tapi naon nu dimaksud Nabi Isa Al Masih a.s waktu anjeunna nyarios yén anjeunna ”kudu diagungkeun” supaya ’saha waé anu percaya ka manéhna meunang hirup langgeng’? Ieu dipedar di dieu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *