Skip to content
Home » Saha Nabi Ayub a.s? Naha anjeunna penting dinten ieu?

Saha Nabi Ayub a.s? Naha anjeunna penting dinten ieu?

  • by

Surah Al-Bayyinah (Surah 98 – Katerangan Nu Tétéla) ngajelaskeun sarat-sarat pikeun janten jalma anu hadé. Ieu nyebutkeun

5. Padahal maranéhna teu ditimbalan, salian ti supaya aribadah ka Allah, kalawan ngaihlaskeun agama karana Anjeunna, jeung nyingkahan lampah sasar, sarta ngadegkeun salat, nyumponan jakat, sabab éta téh agama anu lempeng.

(Surah Al-Bayyinah):5

Nya kitu, Surah Al-Asr’ (Surah 103 – Poé Angkat) ngajelaskeun kualitas naon anu diperlukeun pikeun nyingkahan karugian di sisi Allah.

2. Saestuna manusa téh enya-enya aya dina karugian.
3. Kajaba jalma-jalma anu ariman jeung ngalampahkeun amal soléh jeung anu silihwasiatan kana haq jeung anu silihwasiatan kana kasabaran.

Surah Al-‘Ashr (Waktu):2-3

Nabi Ayub a.s nyaéta jalma sakumaha anu dijelaskeun dina Surah Al-Bayyinah jeung Surah Al-Ashr. Nabi Ayub teu sohor. Ngaranna disebut dina Al Qur’an opat kali.

163. Saestuna Kami maparin wahyu ka manéh Muhammad) saperti maparin wahyu ka Nuh, jeung ka Nabi-nabi anu sabadana, jeung Kami maparin wahyu ka Ibrahim, ka Isma’il, Ishaq jeung Ya’qub katut anak-incuna, ka ‘Isa, ka Ayub, ka Yunus, ka Harun, jeung ka Sulaiman, sarta Kami maparin Kitab Zabur kà Daud.

SurahAn-Nisa’ (AWÉWÉ):163

84. Jeung Kami geus maparin kurnia (anak) ka manéhna (Ibrahim), nyaéta Ishaq jeung Ya’qub, kabéhanana ku Kami geus dipaparin pituduh, jeung ka Nuh saméméhna ogé Kami geus maparin pituduh, jeung ka turunanana Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusup, Musa jeung Harun, jeung nya kitu kami maparin gajaran ka jalmajalma anu ngalampahkeun kahadéan.

Surah Al An’am  (INGON-INGON):84

83. Jeung (sing inget) nalika Ayub ngado’a ka Pangéranna: “Sayaktosna abdi téh katibanan balai, sareng Gusti téh Nu Maha Asih ti antawis nu arasih.”

Surah Al-Anbiya’ (PARA NABI):83

41. Jeung sing inget ka abdi Kami, Ayyub, nalika manéhna nyambat Pangéranna: “Sayaktosna abdi diusap sétan ku kasesah sareng siksaan.”

Surah Shad:41

Ayub muncul dina daptar nabi-nabi kaasup Nabi Ibrahim a.s , Nabi Isa Al Masih a.s , Nabi Daud a.s sabab anjeunna nulis buku dina Alkitab. Bukuna ngajelaskeun kahirupannana. Anjeunna hirup dina jaman antara Nabi Nuh a.s jeung Ibrahim a.s . Alkitab ngajelaskeun anjeunna ku cara kieu:

1.Di tanah Us aya hiji jelema, Ayub jenenganana. Jelema ibadah tuhu ka Allah, temen lempeng hade manah, tata-titi ati-ati, nyingkah tina lampah salah.
2.Kagungan putra tujuh pameget, tilu istri.
3.Kagungan ingon-ingon domba 7.000, onta 3.000, sapi 1.000, kalde 500. Bujangna mangpirang-pirang. Pangbeungharna di tatar Wetan mah.
4.Ari putra-putrana nu pameget damelna curak-curak pepestaan, bagilir di bumina masing-masing silih ondang, tara lali ngajak saderek-saderek nu istri.
5.Ari Ayub saban-saban putrana entas pesta, poe isukna pasti gugah subuh-subuh, nyanggakeun kurban, mundut ampun keur putra-putrana. Saban-saban kitu bae, sabab ceuk emutanana bisi aya talajak anak anu nincak dosa, teu kahaja, ngahina ka Allah.

Kitab Suci Ayub 1:1-5

Nabi Ayub a.s ngagaduhan sagala sifat anu saé anu dinyatakeun ku Surah Al-Bayyinah sareng Surat Al-Asr anu diperyogikeun. Tapi saterusna Iblis sumping ka PANGERAN. Buku Ayub nyatet  paguneman maranéhna

6.Hiji mangsa, waktu mahluk-mahluk surga ngadeuheus ka payuneun PANGERAN, di antarana Si Panggoda oge aya.
7.Ku PANGERAN dipariksa, “Ari maneh tas naon bae?” Jawab Si Panggoda, “Tas luntang-lantung ngajajah jagat.”
8.Timbalan PANGERAN, “Nyaho maneh ka abdi Kami nu ngaran Ayub? Di sajagat taya deui nu satia jeung ibadahna cara manehna. Ka Kami estu gumusti, tata titi ati-ati, nyingkah tina lampah salah.”
9.Si Panggoda ngajawab, “Kumaha lamun teu dibere naon-naon, daekeun gumusti?
10.Pan ku Anjeun sakitu dipukpruk-pukprukna sakulawarga, sagala pangabogana dijaga-jaga. Sagala pagaweanana diberkahan, tur dibere ingon-ingon sakitu reana, mani matak heurin sanagara.
11.Coba cabut sagala pangabogana, harita keneh ge pasti nyumpahan ka Anjeun.”
12.Timbalan Allah ka Si Panggoda, “Heug, sagala pangabogana kawasaan ku maneh, asal ulah ganggu ka dirina.” Leos Si Panggoda undur ti payuneun Allah.

Kitab Suci Ayub 1:6-12

Jadi Iblis tuluy mawa musibah ka Nabi Ayub a.s ku cara kieu

13.Dina hiji poe, waktu putra-putra Ayub keur pesta di nu cikal,
14.torojol bujangna mawa beja ka Ayub, “Cilaka Juragan! Waktos bujang-bujang nuju ngawaruluku ku sapi, sareng kalde sadayana nuju nyaratuan di sampalan,
15.ujug-ujug diambreg ku urang Syeba. Ingon-ingon diranjah, bujang-bujang tiwas sadayana. Mung abdi anu salamet, ngawartosan ka Juragan.”
16.Can anggeus ngomongna, torojol deui bujang mawa beja, “Tiwas Juragan! Domba seep, nu ngangonna sadayana tiwas, dibentar gelap. Mung abdi nu salamet, ngawartosan ka Juragan.”
17.Ieu can anggeus nyarita, datang deui bujang mawa beja, “Aduh Juragan! Onta seep diranjah ku rampog-rampog ti Kasdim dugi ka tilu bubuhan. Bujang-bujang tiwas sadaya. Mung abdi anu salamet, ngawartosan ka Juragan.”
18.Ieu can anggeus nyarita, geus torojol deui bae bujang mawa beja, “Tobat Juragan! Putra-putra nuju pesta di nu cikal,
19.ana gelebug aya topan nebak ti leresan gurun keusik. Gedong ambrug burak-barik, nu di lalebet kitu deui putra-putra sadayana tiwas. Mung abdi anu salamet, ngawartosan ka Juragan.”
20.Neut Ayub cengkat, seug nyosoeh anggoanana awahing ku remuk nya manah. Rambutna digundulan, bruk meubeutkeun anjeun nyium taneuh.
21.Pok ngalahir, “Kami datang ka dunya teu babawaan, mulang ge mo babawaan. PANGERAN anu maparin, ku PANGERAN deui dicandak. Mugi Pajenengana-Na tetep dijungjung.”
22.Katarajang cilaka sakitu parnana oge imanna mah berekah, henteu nempuhkeun ka Gusti Allah.

Kitab Suci Ayub 1:13-22

Iblis masih nyoba ngajurung Nabi Ayub a.s pikeun nyumpahan ka Allah. Jadi aya ujian kadua.

1.Waktu mahluk-mahluk surga ngadeuheus deui ka payuneun PANGERAN, Si Panggoda milu deui.
2.Ku PANGERAN dipariksa, “Maneh tas ti mana?” Si Panggoda ngajawab, “Tas luntang-lantung ngajajah jagat.”
3.PANGERAN mariksa deui, “Geus nyaho lain, ka abdi Kami Ayub tea? Di sajagat taya deui nu satia jeung ibadahna cara manehna. Ka Kami estu gumusti, tata-titi ati-ati, nyingkah tina lampah salah. Mangkilang ku maneh geus dijuligan teu puguh-puguh lantaran Kami kaangsonan, tetep bae satuhu cara sasari.”
4.Si Panggoda ngajawab, “Jelema mah asal keur ngabelaan nyawa, tara lebar ku banda.
5.Coba ragana terapan siksa, harita keneh ge pasti nyumpahan ka Anjeun.”
6.Ari pilahir PANGERAN, “Hade, ayeuna manehna aya dina kakawasaan maneh, asal ulah nepi ka paeh.”
7.Leos Si Panggoda undur ti payuneun PANGERAN, nerapkeun panyiksa ka Ayub, sakujur salirana disina parecah pareurih kabina-bina.
8.Seug Ayub ngalih calikna ka jarian, bari ngerokan salira ku talawengkar.
9.Ku garwana diweweleh, “Bade satuhu keneh bae ka Allah teh? Geura sumpahan Allah teh, terus pek pupus!”
10.Ayub ngawaler, “Eum, ucap-ucapan teh sambewara teuing! Pedah ku Allah keur dipaparin lara, na make kudu aral? Geuning ari berkah-Na mah ku urang bet ditampa?” Iman Ayub berekah, najan nandang lara, henteu nempuhkeun ka Allah.

Kitab Suci Ayub 2:1-10

Ieu naha Surah Al-Anbya ngajelaskeun Nabi Ayub a.s nangis dina marabahaya jeung Surah Shad ngécéskeun yén Iblis (Sétan) geus nindas manéhna.
Dina kasangsaraanana,Nabi Ayub a.s boga 3 babaturan nu ngadatangan anjeunna pikeun méré panglipur.

11.Aya sobat Ayub tiluan, nya eta Elipas urang Téman, Bildad urang Suah jeung Sopar urang Naamah. Sanggeus ngadarangu beja yen Ayub teu damang tur pohara larana tuluy ngaralayad seja ngabeberah.
12.Barang breh, rada ti kaanggangan keneh mah meh bae paranglingeun ka Ayub teh. Ari gok ari segruk nararangis awahing ku henteu tega ningalina, seug nyarosoeh anggoanana bari tuluy ngarawu taneuh diawur-awur ka awang-awang jeung kana mastaka.
13.Brek sarila dina taneuh ngarencangan beurang peuting bari teu kecet-kecet nepi ka saminggu, tina awahing ku watir ka Ayub anu sakitu nandang larana.

Kitab Suci Ayub 2:11-13

Kitab Nabi Ayub a.s nyatet diskusi aranjeuna ngeunaan naon sababna musibah kitu kajadian ka Ayub. Paguneman aranjeuna ngawengku loba bab. Singketna, batur-baturna nyaritakeun ka Nabi Ayub a.s yén musibah gedé kitu téh ngan tumiba ka jalma-jalma jahat, jadi Nabi Ayub a.s pasti ngalakukeun dosa sacara rahasia. Upami anjeunna ngaku dosa-dosa ieu, panginten anjeunna bakal dipasihan panghampura. Tapi Nabi Ayub a.s terus ngawaler yén manéhna teu salah. Anjeunna teu ngartos naha musibah nimpa anjeunna.

Urang teu bisa nuturkeun unggal bagian tina paguneman panjang aranjeuna, tapi di satengahing pananya Nabi Ayub a.s nganyatakeun naon nu dipikaterang ku anjeuna kalayan pasti:

25.Ayeuna mah keun bae, da engke ahirna mah tangtu aya nu baris ngabelaan kuring teh, ti sawarga.
26.Najan kulit beak ruksak ku panyakit, sapanjang boga keneh awak mah kuring mo weleh tumeuteup ka Allah.
27.baris katenjo ku panon pribadi, tur ku Mantenna ge moal diapilainkeun deui. Ngadenge omongan ti aranjeun, hate nepi ka ngalenyap. Da ceuk aranjeun.

Kitab Suci Ayub 19:25-27

Sanaos anjeunna henteu ngartos naha tragedi narajang anjeunna, anjeunna terang yén aya ‘Penebus’ anu sumping ka bumi. Penebus éta nyaeta jalma anu bisa nyieun pembayaran cukup pikeun dosa-dosana. Nabi Ayub a.s nyebat Penebusna ‘Penebus abdi’ supados anjeunna terang yén panebus bakal sumping pikeun anjeunna. Sanggeus ‘kulitna remuk’ (anjeunna maot) Nabi Ayub a.s bakal ningali Allah dina dagingna.
Nabi Ayub a.s ngarep-ngarep Poé Kiamat. Tapi anjeunna bakal nyanghareupan Allah dina jadian ku kapercayaan sabab panebusna hirup sareng parantos nebus anjeunna.
Surah Al-Ma’arij (Surah 70 – Tangga Naék) ogé nyarioskeun ngeunaan hiji panebus dina dinten kiamat. Tapi Surah Al-Ma’arij ngajelaskeun hiji lalaki bodo, anu néangan frantically pikeun panebusan Poé éta.

11. Padahal maranéhna silihténjo papadana. Jalma kapir miharep, mun seug manéhna bisa nebus dirina tina siksaan poé éta ku anak-anakna;
12. Jeung ku pamajikanana, jeung ku dulur lalakina,
13. Jeung ku kulawargana anu ngurus manéhna.
14. Jeung ku saha waé di bumi sakabéhna, tuluy manéhna nyalametkeun dirina.

Surat Al-Ma’arij (TANGGA):11-14

Anu bodo dina Surah Al-Ma’arij katingalina teu aya hasilna pikeun saha waé anu tiasa didamel. Anjeunna milarian panebus anu tiasa nebus anjeunna tina ‘Poé Penghakiman’ – Poé Kiamat. Anak-anakna, pamajikan, lanceuk-lanceukna sareng sadayana anu aya di bumi teu tiasa nebusana. Aranjeunna teu tiasa nebus sabab gaduh Hukuman sorangan anu kedah dibayar.

Nabi Ayub a.s téh jalma nu jujur, tapi anjeunna tetep terang yén anjeunna butuh panebus pikeun poé éta. Anjeunna yakin, sanajan sagala masalahna, yén anjeunna tos ngagaduhan penebus ieu. Kusabab Kitab Suci Taurat nyatakeun yén pangmayaran pikeun dosa naon waé nyaéta binasa, panebus kedah mayar nyawana. Nabi Ayub a.s terang yén panebusna ‘dina tungtungna anjeunna bakal jumeneng di bumi’. Saha ‘panebus’ Ayub? Hiji-hijina jalma anu kantos maot, tapi salanjengna dihirupkeun deui pikeun nangtung di bumi deui nyaéta Nabi Isa Al Masih. Anjeunna hiji-hijina anu kamungkinan bisa nyumponan bayaran tina Hukuman (Maot) tapi ‘ahirna nangtung di bumi’.

Lamun jalma bener kawas Nabi Ayub a.s butuh hiji panebus pikeun dirina, kumaha deui anjeun jeung kuring kudu panebus pikeun mayar hukuman urang? Lamun hiji lalaki nu boga sipat alus didaptarkeun dina Al-Bayyinah jeung Al-Asr’ merlukeun hiji panebus, kumaha upami urang? Hayu urang ulah kawas nu bodo dina Surat Al-Ma’arij, anu ngantosan nepi ka Poé Kiamat pikeun kalawan panik néangan saha anu bisa nebus hukuman-Na. Pahami ayeuna kumaha Nabi Isa Al Masih a.s tiasa nebus anjeun, sakumaha anu diramalkeun ku Nabi Ayub a.s.
Dina ahir buku, Nabi Ayub a.s pendak sareng Allah (di dieu) sareng rejekina dibalikeun deui (di dieu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *