Skip to content
Home » Saha Nabi Yusuf a.s ? Naon ari Tanda Anjeuna?

Saha Nabi Yusuf a.s ? Naon ari Tanda Anjeuna?

  • by

Surah Yusuf (Surah 12 – Yusuf) ngabejaan carita Hazrat Nabi Yusuf a.s. Nabi Yusuf a.s nyaéta putra Hazrat Nabi Yakub a.s , putra Hazrat Nabi Ishak a.s, putra Hazrat Nabi Ibrahim a.s . Nabi Yakub a.s kagungan dua belas putra, salah sahijina nyaéta Nabi Yusuf a s. Sabelas saderek Nabi Yusup a.s sarumping ngalawan anjeunna, sareng rencanana ngalawan anjeunna ngawangun carita Nabi Yusuf a.s. Carita ieu mimiti kacatet dina Kitab Suci Taurat Nabi Musa a.s leuwih ti 3500 taun ka tukang. Carita lengkep ngeunaan Kitab Suci Taurat aya di dieu. Surah Yusuf (Surah 12 – Yusuf) carita aya di dieu. Surah Yusuf nyarioskeun ka urang yén ieu sanés ngan ukur carita tapi

7. Saestuna dina (kisah) Yusup katut dulurdulurna téh kakandung ayat-ayat pikeun jalmajalma anu tatanya.

Surah Yusuf (NABI YUSUP)/Surah 12 :7

Naon dina carita Yusup jeung saderek-saderekna nu jadi ‘tanda’ pikeun nu neangan? Urang marios carita tina Kitab Suci Taurat sareng Surah Yusuf pikeun ngartos ‘tanda-tanda’ ieu.

Sujud heula…?

Hiji tanda anu jelas nyaéta ngimpi yén Nabi Yusuf a.s ngawartoskeun bapana Nabi Yakub a.s di mana

4. (Sing inget) nalika Yusup nyarita ka bapana: “Nun ama! Sayaktosna abdi ngimpi ningal béntang sawelas, srangéngé sareng bulan, sadayana sarujud ka abdi.”

Surah Yusuf :4

Dina ahir carita, memang urang ningali eta

100. Jeung manéhna mernahkeun indungbapana dina singgasana, sarta maranéhna sarujud ngahormat ka manéhna. Pok Yusup nyarita: “Nun ama! Ieu ta’wil impian abdi anu kapungkur téh; sayaktosna Pangéran parantos midamelna janten kanyataan; sayaktosna Pangéran abdi parantos midamel kasaéan kanggo. abdi, nalika Anjeunna ngaluarkeun abdi ti panjara sareng nalika nyandak ama sadaya ti kampung, saparantosna sétan ngaganggu antawis abdi sareng dulur-dulur abdi. Sayaktosna Pangéran abdi Maha Lantip kana saniskanten anu dipikersa ku Anjeunna. Sayaktosna nya Anjeunna Nu Maha Uninga, Nu Maha Wijaksana.

Surah Yusuf :100

Sakuliah Al Qur’an, ‘sujud’ disebut sababaraha kali. Tapi eta sadayana nujul kana sujud ka Allah Nu Maha Kawasa, dina solat, di Ka’bah, atawa saméméh mujijat Allah (kawas dukun Mesir jeung Nabi Musa a.s). Di dieu aya pengecualian yén aya ‘sujud’ di payun sahiji lalaki (Nabi Yusuf a.s ). Hiji-hijina kajadian sapertos kitu nyaéta nalika malaikat diparéntahkeun pikeun ‘sujud’ di payuneun Hazrat Nabi Adam a.s (Surah Ta-Ha 116 sareng Surah Al-Araf 11). Tapi malaikat lain manusa, aturan umum nyaéta manusa ngan ukur sujud ka Allah.

77. Yeuh, jalma-jalma anu ariman! Prak geura raruku, geura sarujud jeung geura sarembah Pangéran maranéh, sarta prak geura ngalampahkeun kahadéan supaya maranéh pinanggih kaungulan.

Al-Hajj (HAJI)/Surah 22 :77

Naon sababna Nabi Yusup a.s anu nyieun pangecualian nepi ka bapana Nabi Yakub a.s jeung dulur-dulurna sujud ka anjeunna?

Putra Manusa

Gariswanci Sajarah nunjukkeun Nabi Daniel a.s sareng nabi-nabi Kitab Suci Jabur anu séjén

Kitu ogé dina Alkitab urang diparéntahkeun ngan ukur sujud atanapi nyembah ka Allah, tapi aya ogé anu henteu. Nabi Daniel a.s nampi tetempoan dina waktos Karajaan Allah badé diadegkeun sareng dina terempoan anjeunna ningali ‘Putra Manusa’.

13.Dina tetenjoan kaula peuting eta, kaula nenjo aya nu sumping dikuribeng ku mega, rupana sarupa jeung manusa, nyampeurkeun ka kaula, terus nyaketan ka Mantenna anu jumeneng langgeng sarta tuluy dikenalkeun ka Mantenna.
14.Ti dinya anjeunna dipaparin kawasa, kahormatan jeung pangkat raja, sangkan disembah ku sakabeh bangsa, sakabeh seler bangsa, sabasana-sabasana. Kakawasaanana baris langgeng, karajaanana moal aya anggeusna.

Kitab Suci Daniel 7:13-14

Dina tetempoan  éta, jalma-jalma sujud ka ‘putra manusa’, sakumaha kulawarga Nabi Yusuf a.s sujud ka Nabi Yusup a.s.
‘Putra Manusa’ nyaéta gelar Nabi Isa Al Masih a.s paling sering dianggo ku Nabi Isa a.s kanggo dirina. Anjeunna nunjukkeun kakawasaan anu hébat dina ngajar, nyageurkeun, sareng nguasaan alam nalika anjeunna leumpang hirup di bumi. Tapi anjeunna henteu sumping ‘dibarengan ku awan awan di langit ‘ sapertos anu diramalkeun tina titingalian Nabi Daniél a.s . Ieu kusabab tetempoan éta ningal leuwih jauh ka mangsa nu bakal datang, ngalangkungan kadatanganna nu kahijina dugi ka kadatanganna nu kadua – anjeunna balik deui ka bumi deui pikeun ngancurkeun Dajjal (sakumaha nu diramalkeun ka Hazrat Nabi Adam a.s) jeung ngadegkeun Karajaan Allah.
Kadatangan nu kahijina, dilahirkeun ku sahiji Parawan Siti Maryam, nyaéta pikeun nebus jalma pikeun kawarganagaraan di Karajaan Allah. Tapi sanajan harita, anjeunna nyarioskeun kumaha anjeunna, Putra Manusa, bakal misahkeun jalma-jalma nalika uih deui kana awan awan di langit. Anjeunna ningali sadaya bangsa sumping ka payuneun anjeunna dina sujud sapertos dulur-dulur Nabi Yusup a.s sujud ka Nabi Yusup a.s . Ieu nu ku Al Masih diajarkeun

31.”Dina waktu sumping-Na engke, Putra Manusa teh geus jadi Raja, diiring ku sakabeh malaikat-Na, seug nyalikan tahta-Na anu mulya.
32.Jelema-jelema saalam dunya bakal dijagragkeun ka payuneuna-Na. Anjeunna bakal misah-misahkeun maranehna jadi dua bagian, saperti pangangon misah-misahkeun domba ti embe.
33.Nu balener sina kumpul di tengeneuna-Na, sesana di kiwaeuna-Na.
34.Raja bakal ngalahir kieu ka nu di tengeneuna-Na, ‘Ka darieu aranjeun, anu diberkahan ku Rama Kami. Geura arasup ka Karajaan anu geus disadiakeun pikeun aranjeun, ti barang dunya gumelar.
35.Bareto waktu Kami lapar ku aranjeun dibere dahar, waktu halabhab dibere nginum, waktu keur jadi semah asing diaku dianjrekkeun,
36.waktu keur sataranjang dibere pakean, waktu keur gering dipulasara, waktu keur dipanjara dilongokan.’
37.Jawab nu balener, ‘Gusti, waktos Gusti lapar teh iraha abdi-abdi ngahaturanan tuang, atanapi waktos Gusti hanaang iraha abdi-abdi ngahaturanan ngaleueut?
38.Waktos Gusti jadi semah asing, iraha abdi-abdi nganjrekkeun?
39.Waktos Gusti teu diraksukan iraha abdi-abdi ngahaturanan raksukan? Waktos Gusti teu damang, waktos Gusti dipanjara, iraha abdi-abdi mulasara, iraha abdi-abdi ngalayad?’
40.Waler-Na, ‘Kieu saenyana ku Kami diterangkeun: Waktu aranjeun ngalampahkeun kitu ka salah sahiji dulur Kami anu panglaipna, eta sarua jeung ngalampahkeun kitu ka Kami!’
41.Ari ka nu di beulah kenca kieu lahir-Na, ‘Geura nyaringkah ti Kami, eh maraneh anu disapa ku Allah! Geura les arasup ka jero seuneu langgeng anu geus disadiakeun pikeun Iblis jeung para malaikatna!
42.Keur Kami lapar maraneh teu mere dahar, keur Kami halabhab maraneh teu mere nginum,
43.keur Kami jadi semah asing maraneh teu nganjrekkeun, keur Kami teu boga baju-baju acan maraneh teu mere, keur Kami gering maraneh teu ngurusanan, keur Kami dipanjara maraneh teu mirosea!’
44.Maranehna bakal ngajarawab kieu, ‘Gusti! Iraha abdi-abdi ningal Gusti lapar, hanaang, jadi semah asing, teu kagungan raksukan, teu damang, dipanjara, lajeng abdi-abdi teu nulungan?’
45.Waler Raja, ‘Kieu mun harayang nyaho: Samangsa-mangsa maraneh embung nulung ka salah sahiji dulur Kami anu panglaipna, sarua jeung embung nulung ka Kami.’”
46.”Eta jelema-jelema anu karitu bakal dijongklokkeun ka tempat siksaan langgeng,” saur Yesus. “Ari anu balener, anu ngalakonan pangersa Allah, bakal hirup bagja tur langgeng.”

Kitab Suci Injil Matius 25:31-46

Hazrat Nabi Yusuf a.s jeung Nabi Isa Al Masih a.s

Salian ti jalma-jalma sanés sujud ka aranjeunna, Hazrat Nabi Yusuf a.s sareng Nabi Isa Al Masih ngalaman pola kajadian anu sami. Perhatikeun sabaraha cara hirup maranéhna sarupa.

Peristiwa-peristiwa dalam hidup Hazrat YusufPeristiwa-peristiwa dalam hidup Isa Al-Masih    
Saudara-saudaranya, yang kemudian menjadi 12 suku Israil, membenci Yusuf dan menolaknya.Orang Yahudi, sebagai suatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, membenci Isa Al-Masih dan menolaknya sebagai Sang Al-Masih.
given by God)Yusuf menyatakan kepada Israil (nama Ya’qub yang diberikan oleh Allah) bahwa saudara-saudaranya akan bersujud kepadanya di masa depan.Isa Al-Masih menyatakan kepada bangsa Israil bahwa saudara-saudaranya (sesamanya orang Yahudi) akan bersujud kepadanya di masa depan (Markus 14:62).
Yusuf diutus oleh Ya’qub, ayahnya, kepada saudara-saudaranya, tetapi mereka menolaknya dan bersepakat untuk membunuhnya.Isa Almasih diutus oleh Bapa-Nya kepada saudara-saudaranya, orang Yahudi, tetapi “umat kepunyaannya tidak menerimanya.” (Yahya 1:11) dan mereka “bersepakat untuk membunuhnya” (Yahya 11:53)    
Mereka melemparkannya ke dalam sumur tanah yang dalam.    Isa Al-Masih turun ke kedalaman bumi.
Yusuf disingkirkan dengan dijual dan diserahkan kepada orang asing.Isa Al-Masih disingkirkan dengan dijual dan diserahkan kepada orang asing.    
Dia dibawa jauh supaya saudara-saudara dan ayahnya berpikir bahwa dia sudah mati.Israil dan saudara-saudaranya, orang Yahudi, berpikir bahwa Isa Al-Masih masih dalam keadaan mati.    
Yusuf direndahkan sebagai seorang hamba.    Isa Al-Masih mengambil “rupa sebagai seorang hamba” dan ‘merendahkan dirinya’ sampai mati. (Filipi 2:7)    
Yusuf dituduh melakukan dosa.Bangsa Yahudi “menuduhnya mengenai banyak hal”. (Markus 15:3)    
Yusuf dimasukkan ke dalam penjara sebagai seorang budak. Di sana, dia menubuatkan bebasnya seorang tawanan dari kegelapan penjara bawah tanah (tukang roti).    Isa Al-Masih diutus “… untuk membalut hati yang hancur, memaklumkan kebebasan bagi para tawanan dan kelepasan bagi para tahanan…”. (Yesaya 61:1)
Yusuf naik menuju takhta Mesir, mengatasi semua penguasa lain, langsung di bawah Firaun sendiri. Orang-orang yang datang kepadanya bersujud di hadapannya.    “Allah sangat menjunjungnya (Almasih) tinggi dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama supaya di dalam nama Isa semua akan bertekuk lutut, baik yang ada di langit, di bumi, maupun yang ada di bawah bumi,…”. (Filipi 2:9-11)    
provide themSementara ia masih ditolak dan dipercaya telah mati oleh saudara-saudaranya, bangsa-bangsa datang kepada Yusuf untuk mendapatkan roti yang bisa ia sediakan bagi mereka.Sementara Dia masih ditolak dan dipercaya telah mati oleh saudara-saudara sebangsanya, orang Yahudi, bangsa-bangsa datang kepada Isa Almasih untuk mendapatkan roti hidup yang hanya bisa disediakan oleh-Nya.
Yusuf menyampaikan pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya.     (Kejadian 50: 19-20)  Isa Al-Masih menyampaikan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara-saudara sebangsanya, orang Yahudi, adalah kehendak Allah dan melaluinya banyak jiwa akan diselamatkan.     (Yahya 5:24)
Saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa bersujud di hadapan Yusuf.Nubuat Daniel tentang Anak Manusia adalah, “semua bangsa dan kaum, dengan setiap bahasanya, akan menyembahnya”    

Loba Pola – Loba Tanda

Ampir sadaya nabi kuno Kitab Suci Taurat ngagaduhan pola kahirupan sapertos Nabi Isa Al Masih a.s – pola anu diatur ratusan taun sateuacan sumpingna. Hal ieu dilakukeun pikeun nunjukkeun ka urang yén datangna Al Masih saleresna mangrupikeun rencana Allah, sanés ideu manusa, sabab manusa dugi ka ayeuna henteu terang masa depan.

Dimimitian ku Hazrat Nabi Adam a.s, aya nubuat ngeunaan Al Masih. Alkitab nyebutkeun yén Hazrat Nabi Adam a.s

… nyaéta pola naon nu bakal datang ( nyaéta Nabi Isa Al Masih a.s).

Kitab Suci Roma 5:14

Sanajan Nabi Yusuf a.s  ahirna narima sujud dulur-dulurna, tapi penolakan, pangorbanan jeung kasinggihan dulur-dulurna anu ditekenkeun dina kahirupanana. Tekenan kana kurban Al Masih ieu ogé katingal dina pola kurban Nabi Ibrahim as. Saatos Nabi Yusuf a.s, dua belas putra Nabi Yakub a.s janten dua welas kaom Israil anu dipimpin ku Nabi Musa a.s kaluar ti Mesir. Cara anjeunna ngalakukeun éta mangrupikeun pola anu ngaramalkeun rinci ngeunaan pangorbanan Al Masih. Sabenerna Kitab Suci Taurat ngagaduhan seueur tanda-tanda anu rinci anu ditulis rébuan taun sateuacan sumpingna Al Masih. Kitab Suci Jabur sareng nabi-nabi sanés gaduh detil anu langkung seueur ditulis ratusan taun sateuacan Al Masih, kalayan panolakan ditekenkeun dina nubuat ngeunaan Hamba Sangsara. Kusabab teu aya manusa anu terang kana ratusan taun ka hareup , kumaha nabi-nabi ieu tiasa terang rinci ieu upami aranjeunna diilhami ku Allah? Upami aranjeunna diilhamkeun ku Allah maka penolakan sareng pangorbanan Nabi Isa Al Masih a.s pasti mangrupikeun rencana-Na.

Kaseueuran pola atanapi ramalan ieu aya hubunganana sareng Al Masih anu mimiti sumping di mana anjeunna nawiskeun dirina supados urang tiasa ditebus sareng tiasa asup ka Karajaan Allah.

Tapi pola Nabi Yusup a.s ogé katingalna leuwih jauh ka hareup lamun Karajaan dimimitian jeung sakabeh bangsa bakal sujud
sorangan sanggeus Nabi Isa Al Masih a.s mulang ka bumi. Kusabab urang ayeuna hirup dina jaman nalika urang diondang kana Karajaan Allah, hayu urang ulah kawas jalma bodo di Surah Al-Ma’arij anu nunda nunda nepi ka Poé manggihan Panebus- sarta geus telat. Diajar langkung seueur ayeuna ngeunaan tawaran Hirup ti Nabi Isa Al Masih pikeun anjeun.

Al Masih ngajarkeun yén mulangna bakal sapertos ieu

1.”Dina mangsa pisumpingeunana Putra Manusa, Karajaan Sawarga teh kawas ieu misil. Aya sapuluh mojang arindit marawa lampu, rek mapagkeun panganten lalaki.
2.Nu lima barodo, nu lima deui caringcing.
3.Anu barodo ngan marawa lampu bae wungkul, henteu marawa minyak keur nambahanana.
4.Sabalikna anu caricing mah minyak keur nambahanana oge marawa.
5.Panganten datangna elat, nepi ka mojang-mojang teh tarunduheun tuluy kasarean.
6.Sanggeus tengah peuting aya anu ceceluk, ‘Panganten datang! Papagkeun!’
7.Mojang-mojang tingkorejat tuluy pakepuk maruru lampuna.
8.Ceuk nu barodo ka nu caringcing, ‘Bagi minyakna saeutik, lampu kuring rek pareum.’
9.Ceuk nu caringcing, ‘Teu bisa! Moal mahi dipake ku duaan mah. Meuli we ka warung!’
10.Nu barodo arindit mareuli heula minyak. Sabot kitu panganten datang manten, tuluy diiring ku mojang-mojang anu caringcing ka tempat pesta, panto tempat pesta tuluy dikonci.
11.Sanggeus rada lila mojang-mojang barodo teh daratang ka dinya gegeroan, ‘Juragan! Ieu abdi widian lebet!’
12.Ku panganten lalaki dijawab, ‘Teu, kami teu wawuh ka maraneh!’”
13.Saur Yesus deui, “Ku sabab kitu sing taki-taki, sabab maraneh teu nyaho iraha piwaktueunana.”
14.”Dina mangsa pisumpingeunana Putra Manusa, Karajaan Sawarga teh kawas ieu misil. Aya hiji jelema rek indit nyaba, nyalukan bujang-bujangna rek nitipkeun duitna.
15.Ari nitipkeunana kumaha kasanggupan bujang-bujangna bae. Ka nu saurang nitipkeunana lima rebu uang emas, ka nu saurang deui dua rebu, jeung ka nu saurang deui sarebu. Geus kitu indit nyaba.
16.Bujang anu dititipan lima rebu buru-buru ngagolangkeun duitna, meunang untung lima rebu deui.
17.Anu dititipan dua rebu oge duitna digolangkeun, meunang untung dua rebu deui.
18.Ari anu dititipan sarebu anggur ngali lombang, duit dununganana teh dipendem.
19.Lila ti lila dununganana balik, tuluy balitungan.
20.Bujang anu dititipan lima rebu datang mawa duit titipan jeung batina lima rebu. ‘Abdi ku Juragan dititipan artos lima rebu,’ nyaritana ka dununganana. ‘Sareng ieu anu lima rebu deui batina.’
21.Ceuk dununganana, ‘Alus, maneh jalma hade, gumati. Maneh geus bisa dipercaya nyekel anu leuleutikan, ku kami rek dipercaya nyekel leuwih gede. Ayeuna urang suka-suka jeung kami!’
22.Bujang anu dititipan dua rebu datang. ‘Abdi ku Juragan dititipan artos dua rebu,’ nyaritana ka dununganana. ‘Sareng ieu anu dua rebu deui batina.’
23.Ceuk dununganana, ‘Alus, maneh jalma hade, gumati. Maneh geus bisa dipercaya nyekel anu leuleutikan, ku kami rek dipercaya nyekel leuwih gede. Ayeuna urang suka-suka jeung kami!’
24.Bujang anu dititipan sarebu datang. ‘Juragan,’ carekna, ‘abdi terang Juragan teh jalmi keras. Juragan ngala buah sanes di tempat pelak ku anjeun, ngala panen sanes di tempat kenging tebar ku anjeun.
25.Ku margi sieun, artos Juragan teh ku abdi diruang dina taneuh. Ieu artosna.’
26.‘Jalma goreng hate, jeung pangedulan!’ ceuk dununganana. ‘Jadi nyaho maneh yen kami ngala buah lain di tempat pelak kami, ngala panen lain di tempat beunang kami tebar?
27.Benerna ari nyaho kitu, duit kami teh pelak di bang, sangkan ari kami datang eta duit geus anakan.
28.Cokot duit kami ti ieu jelema, bikeun ka nu duitna geus jadi sapuluh rebu.
29.Sabab anu geus beubeunangan ku kami rek ditambahan sina leuwih loba, leuwih ti cukup. Sabalikna anu henteu beubeunangan, dalah nu aya di manehna kajeun kacida saeutikna ku kami rek dicokot.
30.Ieu bujang tanpa guna teh jongklokkeun ka ditu ka tempat nu poek, sina gegerungan tibeberegeg!’”

Kitab Suci Matius 25:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *