Skip to content
Home » Poé: Al-Inshiqaq sareng At-Tur sareng Al Masih

Poé: Al-Inshiqaq sareng At-Tur sareng Al Masih

  • by

                        
Surah Al-Inshiqaq (Surah 84 – NU BEJAD ) ngajelaskeun kumaha bumi jeung langit bakal oyag jeung ancur dina Poé Kiamat.

Kalayan asma-Na Allah, Nu Maha Murah, Nu Maha Asih.

1. Nalika langit bejad.

2. Lantaran tumut kana timbalan Pangéranna, da kitu kuduna.

3. Jeung nalika bumi diratakeun.

4. Sarta ngabudalkeun saniskara eusina nepi ka kosong.

5. Lantaran tumut kana timbalan Pangéranna, da kitu kuduna.

6. Yeuh manusa! Saéstuna manéh soson-soson pisan (ngajugjug) ka Pangéran manéh, tangtu manéh baris papanggih jeung Anjeunna.

7. Ku kituna sing saha anu dibéré kitabna ti beulah katuhueunana;

8. Nya baris dibalitungkeun ku balitungan nu énténg.

9. Sarta baris mulang ka ahlina kalawan suka bungah.

10. Jeung sing saha nu dibéré kitabna ti tukangeun tonggongna.

11. Nya manéhna baris sasambat: “Beu cilaka!”

12. Sarta baris digebruskeun kana naraka Sa’ir.

Surah AL-INSYIQAQ (NU BEJAD):1-12

Surah Al-Inshiqaq ngingetkeun yén jalma-jalma anu catetan amalna henteu dipasihkeun ka ‘leungeun katuhu’na bakal asup kana ‘seuneu anu hurung’ dina Dinten éta.


Naha anjeun terang naha catetan amal anjeun bakal ka katuhu atanapi di tukangeun anjeun?

Surah at-Tur (Surah 52 – Gunung) ngajelaskeun sacara rinci oyagna bumi sareng jalma-jalma dina Poé Kiamat.

45. Ku kituna keun waé antep maranéhna téh nepi ka maranéhna pinanggih poé maranéhna (kiamat) anu nya harita maranéhna dibinasakeun.

46. (Nyaéta) poéan dimana tipu-dayana henteu nguntungkeun ka maranéhna saeutik ogé jeung maranéhna henteu ditarulungan.

47. Jeung saestuna pikeun jalma-jalma anu darolim téh, aya deui siksaan salian ti siksaan nu éta, tapi kalolobaanana maranéhna téh henteu nyarahoeun.

Surah ATH-THÚR (GUNUNG):45-47

Naha anjeun yakin yén anjeun henteu ‘ngalakukeun salah’ sareng henteu kantos nganggap bebeneran salaku “kabatilan” (bohong) supados anjeun tiasa ngahukum dina Dinten éta?

Nabi Isa Al Masih a.s sumping pikeun ngabantosan jalma-jalma anu teu yakin kumaha catetan amalna bakal dipasihkeun ka aranjeunna dina dinten kiamat. Anjeunna sumping pikeun ngabantosan anu teu ngagaduhan pitulung. Anjeunna nyebutkeun dina Kitab Suci Injil

7.Isa nyarios deui, “Supaya kaharti Urang terangkeun: Anu diupamakeun lawang teh Kami.

8.Anu sejen, anu asupna memeh Kami, bangsat atawa rampog, ku domba-domba moal diturut.

9.Nya Kami lawangna. Anu asupna ti Kami tangtu salamet, jeung bisa asup atawa kaluar ka sampalan.

10.Bangsat datangna ngan arek maling, ngarogahala, jeung ngabinasa. Ari Kami mah malar supaya umat harirup sarta carukup.

11.Kami teh ibarat pangangon anu bumela, anu daek bela pati ka domba-dombana.

12.Anu buburuh, anu lain pangangonna jeung lain anu bogana, nenjo aya ajag teh anggur lumpat kabur, domba-domba diantep dirontok jeung diubrak-abrik ku ajag, kawantu lain bogana sorangan.

13.Munasabah kabur oge, ngaranna ge nu buburuh, moal paduli ka domba-domba.

14.(10:14-15) Kami teh lir pangangon anu bumela. Sakumaha Rama kenal ka Kami, Kami kenal ka Rama, Kami wawuh ka domba-domba Kami, nya kitu deui domba-domba Kami oge wawuheun ka Kami, Kami moal sungkan ngabelaan nepi ka ajal.

15.(10:14)

16.Aya keneh domba-domba Kami lian ti anu ieu, anu henteu sakandang jeung ieu, ku Kami arek dibawa ka dieu, tangtu narurut kana sora Kami, arek disakandangkeun jeung nu ieu, diurus ku hiji pangangon.

17.Ama nyaaheun ka Kami, lantaran Kami iklas ngorbankeun nyawa anu tangtu bakal katarima deui.

18.Saenyana moal aya anu bisa ngarebut nyawa Kami. Dikorbankeun oge ku karana kaiklasan Kami; Kami kawasa nyerenkeun, kawasa nyokotna deui. Kitu pangersana Ama Kami.”

Kitab Suci Injil  Yahya 10:7-18

Nabi Isa Al Masih a.s ngaku otoritas nu hébat pikeun nangtayungan ‘domba’-Na jeung masihan aranjeunna hirup – malah pikeun Poé nu bakal datang. Naha anjeunna gaduh otoritas éta? Kitab Suci Taurat Nabi  Musa a.s ngaramalkeun otoritasna malah ti Penciptaan dunya dina genep poe. Teras Kitab Suci Jabur sareng nabi-nabi saterasna nyarioskeun sacara rinci ngeunaan kadatangan-Na supados urang terang yén datangna anjeunna leres-leres rencana ti surga. Tapi kumaha carana hiji jalma jadi ‘domba’-Na jeung naon hartina ‘Kuring nyerahkeun nyawa kuring pikeun domba’? Urang tingali ieu di dieu.

Ajaran Nabi Isa Al Masih a.s sok mamecah beulah umat. Ieu ogé leres dina jamanna. Ieu kumaha diskusi ieu réngsé sarta kumaha maranéhanana nu ngadéngé éta kapecah beulah.

19.Pilahir Anjeunna kitu ngalantarankeun urang Yahudi jadi pabentar deui.

20.Loba anu ngaromong kieu, “Jelema kasurupan setan, geus gelo! Keur naon didarengekeun bae?”

21.Ceuk nu sawareh deui, “Jelema kasurupan setan mah moal kitu ucap-ucapanana! Na bisaeun setan ngabeuntakeun anu lolong sina bisaeun nenjo?”

22.Di Yerusalem keur diayakeun Pesta Pangresmian Bait Allah. Harita keur usum tiris.

23.Waktu Isa keur angkat di Tepas Suleman di Bait Allah,

24.jalma-jalma terus ngarubung ka Anjeunna, tuluy naranya kieu, “Anjeun teh masih keneh bae rek ngabingbangkeun ka pihak kaula? Sing terus terang, enya anjeun teh Al Masih?”

25.Waler Isa, “Ongkoh ku Kaula geus dibejakeun, tapi aranjeun teu palercaya bae. Padahal sakur anu dilampahkeun ku Kaula kalawan pajenengan Rama teh netelakeun hal Kaula.

26.Tapi geus tangtu aranjeun moal percaya, sabab aranjeun lain domba Kaula.

27.Domba Kaula mah ngadengekeun kana sora Kaula. Kaula wawuh ka maranehna, sarta maranehna anut ka Kaula.

28.Ku Kaula dibarere hirup langgeng, salalawasna moal paraeh, moal bisa karampas ti Kaula.

29.Eta anu ku Rama dipaparinkeun ka Kaula teh leuwih tina naon-naon, jeung moal aya anu bisa ngarebut tina panangan Rama anu ngurusna.

30.Ari Rama jeung Kami teh hiji keneh.”

31.Jalma-jalma teh tuluy marulung batu rek maledogan ka Anjeunna.

32.Tapi Anjeunna sasauran deui, “Kaula geus loba nembongkeun hal-hal anu hade anu asal ti Rama Kaula di hareupeun aranjeun. Anu mana ti antarana anu ngalantarankeun aranjeun hayang maledogan Kaula?”

33.Jawab maranehna, “Anjeun lain rek dibaledogan ku lantaran geus nyieun kahadean, tapi ku lantaran geus ngahina ka Allah. Anjeun teh jelema biasa, tapi nyaruakeun maneh jeung Allah!”

34.Waler Isa, “Dina Kitab Hukum aranjeun sorangan ditulis yen Allah ngandika, ‘Maraneh teh allah-allah.’

35.Urang kabeh terang, anu diucapkeun ku Kitab Suci teh salawasna bener. Jalma-jalma anu ku Allah dipaparin pangandika-Na, ku Allah disebutna allah-allah.

36.Jadi lamun Kaula anu ku Allah Rama dipilih jeung diutus ka ieu dunya ngakukeun Putra Allah, ku naon dianggap ngahina ka Allah?

37.Lamun anu dilampahkeun ku Kaula teh lain pangersa Rama, memang teu kudu aranjeun percaya.

38.Tapi ku sabab anu dilampahkeun ku Kaula teh ti pangersa Mantenna, sanajan aranjeun arembung percaya ka Kaula ge, atuh sing percaya kana hal-hal anu ku Kaula dilampahkeun, supaya saterusna nyaraho yen Rama aya di jero diri Kami, Kami aya di jero salira Rama.”

39.Jalma-jalma teh anggur rek nyarerek ka Anjeunna. Tapi Anjeunna iasa lolos ti maranehna.

40.Geus kitu Isa angkat ka peuntaseun Walungan Yordan, ka tempat urut Yahya ngabaptis, seug calik di dinya.

41.Jalma-jalma daratang ka Anjeunna, sarta carek maranehna, “Yahya teu midamel kaajaiban naon-naon, tapi sagala pilahirna perkara ieu jelema kabeh bukti.”

42.Di tempat eta jadi loba anu percaya ka Isa.

Kitab Suci Injil Yahya 10:19-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *