Skip to content
Home » Bulan Suci Ramadhan – Kumaha Puasa?

Bulan Suci Ramadhan – Kumaha Puasa?

  • by

Waktu keur puasa di bulan Romadon, kuring ngadéngé babaturan kuring ngabahas cara puasa nu panghadéna. Diskusi museur kana iraha ngamimitian puasa sareng buka puasa. Nalika bulan Romadon datang dina usum panas, sarta saprak urang cicing di kalér (bagean utara) jeung ampir 16 jam caang panon poé atawa leuwih lami, timbul patarosan naha hiji jalmi bisa ngagunakeun standar séjén cahaya panonpoe (kayaning jarak waktos Panonpoé muncul dugi ka tilelep di Mekah) pikeun puasa. Babaturan kuring nuturkeun kaputusan sababaraha ulama ngeunaan ieu sareng patarosan anu sami ngeunaan naon anu diidinan sareng anu henteu.

Sakumaha pentingna diskusi ieu, urang sering hilap patarosan anu sami pentingna kumaha carana hirup supados puasa urang diridhoan ku Allah. Para nabi nyerat perkawis ieu sareng pesenna ngeunaan hirup anu pantes pikeun puasa anu pikaresepeun ogé pentingna ayeuna sapertos dina jamanna.

Nabi Yesaya a.s hirup dina jaman nalika mukmin ngalaksanakeun kawajiban agamana (sapertos solat sareng puasa) sacara ketat. Aranjeunna agamis.

Gariswanci Sajarah Nabi Yesaya a.s sareng sababaraha nabi sanés di Kitab Suci Jabur

Tapi éta ogé waktos panyelewengan Anu hébat (tingali ngenalkeun Kitab Suci Jabur). Jalma-jalma terus-terusan gelut, parasea sareng ngabantah. Ku kituna Nabi  mawa pesen ieu.

Puasa Nu Leres

1.PANGERAN ngadawuh, “Celukkeun sataker tanaga ka umat Kami Israil! Sebutkeun ka maranehna dosa-dosana!

2.Memang unggal poe ge maraneh ngabarakti ka Kami, pajar harayang nyaho kana pangersa-pangersa Kami, pajar narurut kana hukum-hukum Kami. Carekna mah maranehna resep ngabarakti ka Kami sarta harayang kana hukum Kami anu adil.”

3.Ceuk jelema-jelema, “Jang naon puasa ari ku PANGERAN henteu dipirosea mah? Jang naon ngosongkeun beuteung ari ku Mantenna henteu dipalire?” Dawuhan PANGERAN, “Saenyana maraneh paruasa teh ngan pikeun ngudag kapentingan pribadi bae, ka nu karuli ge nepikeun ka ngagencet.

4.Maraneh mah paruasa teh kalah jadi kasar adat jeung cekcok nepi ka garelut. Dikira ku puasa kitu Kami daek ngadengekeun paneda maraneh?

5.Paruasa mani ngariripuh maneh, mani ngulahekkeun sirah kawas daun jukut ngulapes, ngedeng dina karung diamparan lebu. Nu kitu anu ku maraneh disebut puasa teh? Dikira Kami resep kana cara siga kitu?

6.Puasa pamenta Kami mah kieu: Kudu daek nulung batur. Mun batur meunang kateuadilan nepi ka jadi bangbaluh hatena, leupaskeun.

7.Sing daek mere ka nu kalaparan, daek ngarapek semah miskin anu teu bogaeun imah, daek makean ka nu rudin, daek ngabantu ka dulur atawa ka baraya.

8.Lamun kitu mah rahmat Kami bakal nyinaran lir srangenge meletek, nepi ka maraneh tereh cageur. Tangtu ku Kami diraksa salalawasna supaya marulus, diaping ti ditu ti dieu.

9.Unggal neneda tangtu didenge, saban sasambat tangtu dijawab. Lamun maraneh geus tara teungteuingeun deui, tara tudang-tuding deui, tara hasud deui, tara ngomong goreng deui,

10.terus daek nalang ka nu lapar, daek mere ka nu kakurangan, tangtu ucul tina kaewuh, leungit poek datang caang kawas keur wanci manceran.

11.Ku Kami baris diaping, dicukupan pangabutuh, lulus mulus kuat santosa, pijadieun saibarat taman anu cur-cor cai, lir cinyusu anu moal saat-saat.

12.Maraneh sabatur-batur bakal bisa ngadegkeun deui adegan-adegan anu geus lila jadi ruruntuk, diadegkeun dina pademen asalna. Ku batur bakal kasebut ahli ngadegkeun deui kuta jeung adegan-adegan anu geus rarubuh.”

Kitab Suci Yesaya 58:1-12

Naha janji-janji pikeun kahirupan anu seueur berkah tina puasa anu leres-leres ieu luar biasa ? Tapi jalma-jalma jaman harita henteu ngagugu ka nabi sareng henteu tobat (ajaran Nabi Yahya a.s ngeunaan tobat). Ku kituna maranéhanana dihukum sakumaha Nabi Musa a.s ngaramalkeun. Pesen ieu tetep ngingetkeun urang sabab katerangan Nabi Yesaya a.s ngeunaan kalakuanana nalika puasa kadanguna siga ayeuna.

Teu aya gunana puasa, ku aturan naon waé anu diidinan ku imam urang, sareng tetep gagal nyenangkeun Allah ku cara hirup anu nyinggung Anjeunna. Janten pikangartos kumaha carana nampi rahmat-Na ngalangkungan Nabi Isa Al Masih a.s .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *