Skip to content
Home » Pisces dina Zodiak Kuno

Pisces dina Zodiak Kuno

  • by

Pisces nyaéta rasi zodiak katujuh sareng aya dina Kasatuan Zodiak ngungkabkeun hasil pikeun urang kameunangan Anu Datang. Pisces nyaéta gambar dua lauk dihijikeun ku tali pita panjang. Dina horoskop dinten ieu upami anjeun dilahirkeun antara 20 Pébruari sareng 20 Maret anjeun mangrupikeun Pisces. Dina maca horoskop astrologi moderen zodiak kuno ieu, anjeun nurutan nasihat horoskop pikeun Pisces pikeun manggihan cinta, kaberuntungan/tuah, kabeungharan, kaséhatan, sarta wawasan ngeunaan kapribadian anjeun.

Tapi naon hartina pikeun kolot/ jalma baheula?

Naha Pisces ti jaman baheula geus mangrupikeun  dua lauk disambungkeun ku tali pita panjang?

Waspada! Ngawalon ieu bakal mukakeun horoskop anjeun ku cara anu teu kaduga duga – ngamimitian anjeun dina perjalanan anu béda sareng anu  dimaksudkeun ku anjeun nalika mariksa tanda horoskop anjeun…

Dina Virgo urang nempo yén Al Qur’an jeung Alkitab nyatakeun yén rasi zodiak nyaéta Tanda-tanda nu dijieun ku Allah sorangan balik deui timimiti awal umat manusa. Dina astrologi kuno perkawis ieu béntang unggal bab ditujukeun pikeun sakabéh jalma. Janten sanajan anjeun ‘sanes’ Pisces dina rasa horoskop modéren, carita kuno dina béntang Pisces patut dipikanyaho.

Rasi Pisces dina Béntang- béntang

Di dieu béntang ngabentuk Pisces. Naha anjeun tiasa ningali naon waé anu nyarupaan dua lauk anu dihijikeun ku tali pita panjang dina poto ieu?

This image has an empty alt attribute; its file name is leo-nolines2-e1581997213423.jpg
Poto Béntang- béntang nu nyieun Pisces

Malah ngahubungkeun béntang dina ‘Pisces’ nganggo garis teu nyababkeun lauk katingali jelas. Kumaha para ahli ramal awal mikirkeun dua lauk tina béntang- béntang ieu?

Rasi Pisces jeung béntang-béntang anu  disambungkeun ku garis

Tapi tanda ieu balik deui sakumaha urang terang dina sajarah manusa. Ieu mangrupikeun zodiak di Bait Suci Dendera Mesir, langkung ti 2000 taun. Gambar dua lauk Pisces dina zodiak ieu dibunderan ku warna beureum. Anjeun oge bisa ningali dina sketsa di sisi nu tali pita ngabeungkeut éta sadayana  babarengan.

This image has an empty alt attribute; its file name is pisces-with-lines.jpg
Zodiak Mesir Kuno Dendera sareng Pisces dibunderan

Di handap ieu gambar tradisional Pisces nu ku ahli ramal geus dipaké sakumaha urang terang.

This image has an empty alt attribute; its file name is pisces-denderah-1024x576.jpg
Gambar Pisces Astrologi
This image has an empty alt attribute; its file name is pisces-image.jpg

Naon hartina dua lauk?

Jeung tali pita éta dibeungkeutkeun kana dua buntut lauk-lauk  éta ?

Naon pentingna pikeun anjeun sareng kuring?

Harti aslina tina Pisces

Urang nempo di Capricorn yén buntut lauk narima hirup tina sirah embe nu paéh . Dina Aquarius urang nempo yén cai dituangkeun kaluar ka Lauk – Piscis Austrinus. Lauk ngagambarkeun balaréa anu bakal nampa Cai Hirup. Hal ieu ditingali dina jaman Nabi Ibrahim a s nalika Allah ngajangjikeun anjeunna

3.Kami baris ngaberkahan ka anu ngaberkahan ka maneh. Baris nyapa ka anu nyapa ka maneh. Kabeh bangsa ku Kami baris diberkahan, ku jalan maneh.”

Kitab Suci Kajadian 12:3

18.Bangsa-bangsa saalam dunya baris mareunang berkah ku lantaran turunan maneh, sabab maneh tuhu kana parentah Kami.’”

Kitab Suci Kajadian 22:18

Visi jalma-jalma anu ditebus ngaliwatan Pangabdi Anu Datang ieu dibagi jadi dua kelompok

6.PANGERAN nimbalan ka kaula, “Aya pidameleun Kami pikeun maneh, anu leuwih penting, eh abdi Kami! Maneh lain ngan bakal mulihkeun deui kajayaan bangsa Israil nu nyesa keneh. Sajaba ti eta teh maneh rek dijadikeun cahaya, nu nyaangan bangsa-bangsa, sangkan saalam dunya rahayu.”

Kitab Suci Yesaya 49:6

Di dieu nabi nyarioskeun ngeunaan ‘kaum Yakub’ sareng ‘kapir’. Ieu dua lauk Pisces. Nalika Nabi Isa al Masih a.s  nyauran murid-murid anjeunna nyarios ka aranjeunna

19.Ku Anjeunna disaur, “Hayu, milu ka Kami. Engke ku Kami diajar ngala jelema.”

Kitab Suci Injil Matius 4:19

Para pengikut Nabi Isa Al Masih a.s anu pangheulana ngagunakeun simbol lauk pikeun nunjukkeun yén éta milik anjeunna. Ieu poto ti katakombe kuno.

This image has an empty alt attribute; its file name is fish-image-1024x435.jpg
Lauk simbol jeung hurup Yunani dina makam kuno
This image has an empty alt attribute; its file name is anchor-fish.jpg
Lauk simbol dina makam Romawi kuno
This image has an empty alt attribute; its file name is 2-fish-anchor.jpg
Dua lauk diukir dina batu


Dua lauk Pisces, kaom Nabi Yakub a.s sareng bangsa-bangsa sanés saatos Nabi  Isa Al Masih a.s gaduh kahirupan anu sami anu dipasihkeun ku anjeunna. Éta ogé sarua dicekel ku tali pita.

Tali Pita – Ngaliwatan Perbudakan

Dua lauk Pisces, sanajan dibéré kahirupan ruhani anyar, kabeungkeut bareng ku rasi Tali. Tali nahan dua lauk. Tapi urang ningali kuku tina Aries Domba datang ka arah tali. Éta nyarioskeun perkawis dinten nalika lauk bakal dibébaskeun ku Aries.

This image has an empty alt attribute; its file name is pisces-with-red-circle-1.jpg
Pisces sareng Aries dina zodiak. Kuku Aries datang pikeun megatkeun Tali

Ieu pangalaman sadaya pengikut Isa Al Masih a.s kiwari.Kitab Suci Injil ngajelaskeun perbudakan urang ayeuna pikeun kasangsaraan, karusakan sareng kabinasaan – tapi tetep dina ngarep-ngarep ngarepkeun Poé nalika urang dibébaskeun tina perbudakan ieu (digambarkeun dina Pisces ku tali).

18.Dina kayakinan sim kuring, kasangsaraan anu kasorang ku urang ayeuna, lamun dibandingkeun jeung sagala kamulyaan anu bakal diebrehkeun ka urang mah taya pisan hartina.

19.Saalam dunya kacida ngarep-ngarepna kana wancina Allah ngebrehkeun kamulyaan putra-putra-Na.

20.Sabab dunya jadi ruksak teh lain kahayangna sorangan, tapi geus kitu kersana Allah. Najan kitu aya keneh anu jadi pangharepan, nya eta:

21.Hiji waktu dunya teh bakal dileupaskeun tina genggeman anu ngaruksakna, bakal nampa kamerdekaan anu agung babarengan jeung putra-putra Allah.

22.Urang terang, nepi ka wanci ieu saalam dunya humarurung ku kanyeri lir nyerina awewe nu ngajuru.

23.Anu humarurung kitu teh lain dunya bae, urang oge, anu geus nampa Roh Allah (kurnia Allah anu katampa pangheulana), humaregung sajeroning batin, ngarep-ngarep sangkan diri urang sakujur gancang-gancang dibebaskeun ku Allah sarta dijadikeun putra-putra-Na.

24.Sabab pang urang bisa disalametkeun teh ku lantaran nyekel pangharepan. Tapi lamun anu diarep-arep geus breh mah, lain ge pangharepan deui. Da saha atuh anu ngarep-ngarep keneh anu geus breh?

25.Urang henteu weleh ngarep-ngarep lantaran anu diarep-arep tacan breh.

Kitab Suci Roma  8:18-25

Urang ngadagoan panebusan awak urang tina maot. Sakumaha nu dijelaskeun salajengna

50.Maksud sim kuring kieu dulur-dulur: Sipat daging jeung getih moal bisa dibawa ka Karajaan Allah, anu sipatna teu langgeng moal bisa dibawa ka anu sipatna langgeng.

51.Sim kuring rek ngabejakeun ieu rasiah: Urang teh moal waka maot kabeh, tapi urang kabeh bakal dirobah.

52.Kajadianana ngadadak di jero sakiceup mata waktu sangkakala ditiup panganggeusan. Waktu eta sangkakala ditiup, anu geus maraot bakal dihirupkeun deui, moal keuna deui ku maot, sarta kabeh kaayaanana dirobah.

53.Anu sipatna teu langgeng diganti ku anu sipatna langgeng, anu tadina keuna ku maot dirobah ku anu sipatna teu keuna ku maot.

54.Sanggeus hal eta kajadian, sanggeus anu sipatna teu langgeng dirobah jadi langgeng, bakal bukti anu ditulis dina Kitab Suci, “Maot geus dibasmi. Kaunggulan geus beunang!”

55.”He maot, mana kakawasaan maneh? Mana peurah panyeureud maneh?”

56.Peurah maot asalna tina dosa, ari kakawasaan dosa asalna tina Hukum Agama.

57.Tapi puji sukur ka Allah! Mantenna geus maparin kaunggulan ka urang ku jalan Gusti urang Isa Al Masih.

1 Korintus 15:50-57

Tali sabudeureun lauk Pisces ngagambarkeun kaayaan urang kiwari. Tapi urang ngantosan dugi ka datangna Aries pikeun ngabebaskeun urang. Kabébasan ieu tina perbudakan dugi ka maot ditawarkeun ka sadayana. Dina zodiak aslina, Pisces teu dimaksudkeun pikeun pituduh kaputusan sadidinten  anjeun ka rejeki alus, cinta jeung kaséhatan hadé, dumasar kana tanggal kalahiran anjeun. Éta mangrupikeun Tanda yén sanés ngan ukur kameunangan Nabi Isa Al Masih masihan urang Cai Hirup, tapi ogé yén hiji dinten urang bakal dileupaskeun tina perbudakan pikeun karusakan, kasusah sareng maot anu nahan urang ayeuna.

Bacaan Horoskop Pisces anjeun tina Zodiak Kuno

Kusabab Horoskop asalna tina basa Yunani ‘Horo’ (jam/waktos) sareng tulisan Ramalan nandaan jam-jam penting pikeun urang, urang perhatikeun ‘jam’ Pisces na. Bacaan Pisces horo ditandaan ku lauk hirup di cai, tapi tetep kabeungkeut ku pita. Hirup leres tapi ngantosan kabébasan nu lengkep.

2.Sabab maraneh bakal disingkirkeun ti imah-imah ibadah urang Yahudi, malah engke aya mangsa, jelema anu maehan ka maraneh pangrasana mah ngabakti ka Allah.
3.Bakal dikitu-kitu maraneh ku jalma-jalma, lantaran maranehna teu nyarahoeun ka Rama, teu nyarahoeun ka Kami.
4.Lamun jalma-jalma ka maraneh geus kitu, maraneh sing aringet yen ku Kami geus dibejaan ti ayeuna keneh tina sual eta.” “Hal ieu teu dibejakeun ti bareto soteh lantaran Kami aya di maraneh keneh.

Kitab Suci Injil Yahya  16:2-4

11.Lamun maraneh dibawa ka imah-imah ibadah rek diperkarakeun ka para gegeden atawa para pangereh, ulah sieun teu bisa ngabela diri atawa bingung piomongeun.
12.Sabab maraneh dina waktuna bakal dibere piomongeun ku Roh Suci.”

Kitab Suci Injil Lukas 12:11-12

Urang hirup dina jam/waktos  Aquarius sarta ogé dina jam Pisces. Aquarius mawa cai (Roh Allah) pikeun mawa kahirupan ka lauk. Tapi urang ngan ukur di tengah Carita zodiak sareng kameunangan  Sagitarius nu ahir masih aya di hareup. Urang ayeuna nyanghareupan kasulitan, kasusah, panganiayaan jeung maot fisik dina jam/waktos ieu, sakumaha Nabi Isa Al Masih a.s ingetkeun urang. Pita nu nyekel lauk éta nyata. Tapi sanajan urang dicekel ku tali urang masih boga kahirupan. Roh Suci ngancik, ngajarkeun jeung nungtun urang – sanajan nyanghareupan maot. Wilujeng sumping di jam/waktos Pisces.

Anjeun sareng kuring tiasa nerapkeun bacaan horoskop Pisces ayeuna kalayan ieu.

Horoskop  Pisces nyatakeun anjeun kedah ngaliwat seueur kasusah pikeun asup ka Karajaan. Nyatana sababaraha ciri umum tina perjalanan anjeun ka Karajaan éta nyaéta kasulitan, kasusah, kasangsaraan bahkan maot. Entong ngantep anjeun janten kuciwa. Ieu sabenerna pikeun kauntungan anjeun sabab tiasa ngembangkeun tilu ciri dina anjeun: iman, harepan sareng cinta. Pita Pisces tiasa ngalakukeun ieu dina anjeun – upami anjeun henteu kaleungitan haté. Sanaos lahiriah anjeun tiasa mudun, tapi batin anjeun dibarui unggal dinten. Ieu sabab anjeun ngagaduhan buah pangheulana tina Roh dina anjeun. Janten sanajan anjeun ngarenghik dina jero nalika anjeun ngantosan panebusan awak anjeun, ngakuan yén masalah anu nyata ieu tiasa dianggo pikeun kasaéan anjeun upami éta ngajantenkeun anjeun cocog sareng Raja sareng Karajaan-Na. Teruskeun diri anjeun sareng Kayaktian  ieu: Dina rahmat-Na anu ageung, Raja parantos ngalahirkeun anjeun janten harepan hirup ngalangkungan kebangkitan Nabi Isa Al Masih a.s tina maot, sareng kana warisan anu moal pernah binasa, ngarusak atanapi luntur. Ieu pusaka dilestarikan di sawarga pikeun anjeun, anu ku iman ditangtayungan ku kakawasaan Allah nepi ka datangna kasalametan anu geus siap diungkabkeun dina ahir jaman. Dina sagala ieu anjeun sacara hébat ngarasakeun, sanajan ayeuna keur saeutik bari anjeun bisa kudu sangsara duka dina sagala rupa cobaan. Ieu parantos sumping supados kabuktian kayaktian  iman anjeun — anu hargana langkung ageung tibatan emas, anu teu musnah sanaos disampurnakeun ku seuneu — tiasa nyababkeun pujian, kamulyaan sareng kahormatan nalika Raja diturunkeun.
Langkung jero kana Pisces sareng ngalangkungan Carita Zodiak Kuno

Awal carita zodiak Kuno dimimitian ku Virgo. Pikeun neraskeun Carita zodiak Kuno tingali Aries. Tulisan salajengna anu pakait sareng Pisces nyaéta:

•Kabangkitan: Buah Munggaran tina Kahirupan Anyar

•Nabi Isa Al Masih a.s nyatakeun Jihad – ka Musuh anu béda

•Nabi Isa Al Masih a.s ngangkat Lasarus

•Ngartos sareng Narima Anugrah Hirup 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *