Skip to content
Home » Tanda 1 Nabi Musa a.s : Paska

Tanda 1 Nabi Musa a.s : Paska

  • byKira-kira 500 taun nu tos kapungkur ti Nabi Ibrahim a.s  sareng sakitar 1500 SM. Sanggeus Nabi Ibrahim a.s pupus, turunanna ngaliwatan Nabi Ishak a.s putrana, nu ayeuna disebut urang Israil, geus jadi loba jelema tapi ogé jadi budak di Mesir. Ieu kajadian sabab Nabi Yusuf a.s , buyut Nabi Ibrahim a.s dijual salaku budak ka Mesir lajeng, sababaraha taun saterusna, dituturkeun ku kulawargana. Ieu kabeh dijelaskeun dina Kitab Kajadian 45-46 –
Kitab Kahiji Nabi Musa a.s  dina Kitab Taurat.

Janten ayeuna urang sumping ka Tanda-tanda Nabi agung anu sejen – Nabi Musa a.s – dicaritakeun dina Kitab Taurat kadua. Nabi Musa a.s parantos diparéntahkeun ku Gusti pikeun nepungan raja Fir’aun Mesir sareng nyababkeun pasea antara Musa a.s  sareng tukang sihir raja Fir’aun. Kompetisi ieu nyababkeun salapan musibah atanapi bencana anu kasohor ngalawan raja Fir’aun anu mangrupikeun tanda pikeun anjeunna. Tapi raja Fir’aun henteu nyerahkeun dirina kana kersa PANGERAN sareng henteu nurut kana tanda-tanda ieu.

Surah An-Nazi’at (Surah 79 – Jalma Nu Pasrah)
ngajelaskeun kajadian ieu ku cara kieu


15 – Naha anjeun (Muhammad) parantos dugi ka anjeun carita Musa?

16 – Nalika Gusti nyauran anjeunna di lebak suci nyaéta Lebak Thuwa;

17 – “Jig indit ka Fir’aun, saleresna anjeunna parantos ngalanggar.

18 – jeung ucapkeun (ka Fir’aun): “Naha aya kahayang pikeun anjeun nyucikeun diri (tina kasasar).

19 – Jeung Kami bakal nungtun anjeun ka jalan Pangeran maraneh, supaya maraneh takwa ka Anjeunna?”

20 – Saterusna Musa némbongkeun hiji mujijat anu agung.

(Surah An-Nazi’at 79: 15-20):

Surah Al-Muzzammil (Sura 73 – Jalma-jalma anu katutupan ) ngajelaskeun jawaban raja Fir’aun:


16 – Ku kituna Fir’aun ingkar ka Rosul, tuluy Kami siksa anjeunna ku siksa anu beurat.

Surah Al-Muzzammil :16

Naon ‘Tanda Agung’ Musa anu disebatkeun dina Surah An-Nazi’at sareng ‘hukuman anu parah’ pikeun raja Fir’aun anu dijelaskeun dina Surah Al-Muzzammil? Duanana Tanda sareng Hukuman aya dina bala ka-10.

Bala nu ka-10

Mangka Allah bakal ngadatangkeun bala (musibah) ka-10 anu pang pikasieuneunana. Dina titik ieu Kitab Suci Taurat nyayogikeun sababaraha persiapan sareng katerangan sateuacan datang bala ka-10. Al Qur’an ogé ngarujuk kana ieu carita kalayan ayat di handap ieu


101 – Jeung saenyana Kami geus maparin salapan mujizat anu nyata ka Musa, maka taroskeun ka Bani Israil, nalika Musa sumping ka maranehna sarta Fir’aun ngadawuh ka manehna: “Satemenna Kami geus nganggap maneh, ya Musa! jalma anu katerap ku sihir.”

102 – Musa ngawaler: “Satemenna maraneh nyaho yen teu aya anu nurunkeun mu’jizat salian ti Allah anu ngajaga langit jeung bumi minangka bukti anu nyata; jeung satemenna kuring nyangka anjeun teh, ya Fir’aun! hiji anu bakal binasa”.

Surah 17, Surah Al Isra’, Lalampahan Peuting: 101-102

Jadi Fir’aun ‘ditakdirkeun pikeun karuksakan’. Tapi kumaha ieu bisa lumangsung? Allah saacanna ngirimkeun karuksakan ku cara anu béda. Pikeun jalma jaman Nabi Nuh a.s ieu dilelepkeun kana caah sakuliah dunya, jeung pamajikan Nabi Elut a.s eta robah jadi tihang uyah.
Tapi karuksakan ieu janten béda sabab ogé janten Tanda pikeun sadaya bangsa – Tanda Agung. Sakumaha ceuk Qur’an

(Surah An-Nāzi`āt):20 – Saterusna Musa némbongkeun hiji mujijat anu agung.

Anjeun tiasa maca katerangan ngeunaan Bala ka-10 dina Kitab Kaluaran ti Taurat dina tautan di dieu. Ieu mangrupikeun carita anu lengkep sareng éta bakal ngabantosan anjeun ngartos kana katerangan di handap ieu.

Domba Paska Nyalametkeun tina Kabinasaan

Kitab Suci ieu nyarioskeun ka urang yén karusakan anu diputuskeun ku Allah nyaéta yén unggal putra cikal bakal maot dina wengi éta kecuali jalma-jalma anu aya di bumi di mana domba dikurbankeun sareng getihna dicét dina tihang panto imah éta. Kahancuran ka Firaun, lamun anjeunna henteu nurut, bakal yén putrana jeung ahli waris tahta bakal binasa. Sarta unggal imah di Mesir bakal kaleungitan putra cikal – lamun maranéhna teu tunduk ku kurban anak domba jeung ngoleskeun getih na dina tihang  panto maranéhanana. Jadi Mesir nyanghareupan musibah nasional.

Tapi di imah di mana hiji domba geus dikurbankeun jeung getih na dioleskeun dina tihang panto jangji éta unggal jalma bakal salamet.Pangadilan Allah bakal ngalangkungan éta imah. Jadi poe ieu jeung Tanda disebut Paska (saprak maot ngaliwatan sakabeh imah di mana getih domba urang geus dioleskeun dina tihang panto). Tapi pikeun saha éta getih dina tihang panto Tanda? Taurat nyarioskeun ka urang:
(Kitab Keluaran 12:13)

PANGERAN nimbalan ka Musa…”…Kami teh PANGERAN. Getih [domba Paska] bakal jadi tanda pikeun anjeun dina imah-imah di mana anjeun aya; sareng nalika kuring ningali getih, kuring bakal ngalangkungan anjeun.

Janten, sanaos PANGERAN milarian getih dina panto, sareng nalika Anjeunna ningal yén Anjeunna bakal ngaliwat, getih éta sanés tanda pikeun Anjeunna. Éta nyarios yén getih mangrupikeun ‘tanda pikeun anjeun’ – jalma-jalma. Jeung ku saterasna eta mangrupakeun Tanda pikeun sakabéh urang anu maca carita ieu dina Taurat. Janten kumaha éta Tanda pikeun urang? Sanggeus peuting ieu, PANGERAN nimbalan ka maranehna:


27-terangkeun, ‘Ieu teh kurban Paska tanda muji sukur ka PANGERAN, lantaran basa Mantenna maehan urang Mesir, imah bangsa Israil mah ku Mantenna diliwat, nu matak urang mah salamet.’” Urang Israil tuluy sarujud ngabarakti,

Kaluaran 12:27

Paska Mimitian Kalénder Yahudi

Ku sabab kitu urang Israil dititah ngarayakeun Paska dina poe anu sarua unggal taun. Kalénder Israél béda saeutik ti kalénder Barat, jadi poé dina taun rada robah unggal taun lamun dilacak ku kalénder Barat, sarupa kumaha Ramadan, sabab dumasar kana taun-panjangna béda, pindah unggal taun dina Kalénder Barat. Tapi nepi ka poé ieu, masih 3500 taun sanggeusna, urang Yahudi terus ngarayakeun Paska unggal taun dina memori kajadian ieu ti jaman Nabi Musa a.s salaku tanda kataatan kana parentah nu salajengna dibikeun ku PANGERAN dina Taurat.

Ieu mangrupikeun gambar jaman ayeuna urang Yahudi meuncit domba pikeun Paska anu bakal datang. Sarua jeung Idul Adha

Dina nyukcruk perayaan ieu ngaliwatan sajarah urang bisa nyatet hiji hal anu rada rongkah. Anjeun tiasa perhatikeun ieu dina Kitab Suci Injil di mana éta ngarékam rinci ngeunaan panangkepan sareng sidang Nabi Isa al Masih a.s :


28. Isuk-isuk keneh pisan Isa dibawa ti bumi Kayapas ka karaton gupernur. Tapi para gegeden Yahudi henteu arasup ka jero karaton, ngajaga dirina ulah jadi najis ceuk agama, supaya meunang milu ngadahar jamuan Paska.

39.Nurutkeun adat kabiasaan maraneh, saban-saban poe Paska kami salawasna sok ngabebaskeun salah saurang sakitan pikeun maraneh. Kumaha ayeuna kahayang maraneh, Raja urang Yahudi anu kudu dibebaskeun teh?”

40.”Ulah! Ulah Manehna! Hayang Barabas!” jawab maranehna tingjarerit. (Barabas teh penjahat.)

Kitab Suci Yahya 18:28, 39 – 40


Dina basa sejen, Isa al Masih a.s ditahan sarta dikirim pikeun dieksekusi dina poé Paska dina kalénder Yahudi. Upami anjeun émut tina Tanda 3 Nabi Ibrahim a.s, salah sahiji gelar Nabi Isa a.s anu dipasihkeun ka anjeunna ku Nabi Yahya a.s nyaéta.


29. Poe isukna Yahya ningali Isa anu rek ka anjeunna. Yahya ngalahir, “Tuh itu Anjeunna, Anak Domba Allah, anu bakal ngaleungitkeun dosa ti alam dunya!

30. Nya Anjeunna anu ceuk kami, ‘Anu sumpingna pandeurieun kami tapi ngungkulan kami, reh Anjeunna mah memeh kami dijurukeun oge geus jumeneng.’

Yahya 1:29-30

Nabi Isa a.s Dikutuk dina Paska

Di dieu urang ningali keunikan Tanda ieu. Isa Al-Masih a.s , ‘Anak Domba Allah’, dikirim pikeun dieksekusi (kurban) dina dinten anu sami nalika sadaya urang Yahudi anu hirup harita (33 Masehi dina kalénder Barat ) ngorbankeun domba pikeun ngémutan Paska munggaran anu lumangsung 1500 taun ka tukang. Ieu sababna perayaan Paska Yahudi biasana lumangsung unggal taun dina minggu anu sami sareng Dinten Paskah – pangémutan pupusna Isa al Masih – sabab Nabi Isa a.s dikirim pikeun kurban dina dinten anu sami. (Dinten Paskah sareng Paska henteu dina tanggal pasti anu sami sabab kalénder Yahudi sareng barat gaduh cara anu béda pikeun nyaluyukeun panjang taun, tapi biasana dina minggu anu sami).

Ayeuna pikir sakedap ngeunaan naon anu dilakukeun ku ‘tanda-tanda’. Anjeun tiasa ningali sababaraha tanda di handap ieu.Lamun urang ningali tanda ‘tangkorak jeung tulang’ eta ngajadikeun urang mikir ngeunaan maot jeung bahaya. Tanda ‘Lengkungan Emas’ kedah ngajantenkeun urang mikir ngeunaan McDonalds. Tanda ‘√’ dina bandana pamaén ténis Nadal mangrupikeun tanda pikeun merek sapatu Nike. Nike hoyong urang mikir ngeunaan éta nalika urang ningali tanda ieu dina Saderek Nadal. Dina basa sejen, Tanda-tanda mangrupakeun pitunjuk dina pikiran urang ngarahkeun pikiran urang ka obyek nu dipikahoyong. Kalayan tanda Nabi Musa a.s éta Allah anu masihan urang tanda. Naha Anjeunna masihan tanda ieu? Tah tandana, kalawan waktu nu luar biasa tina domba nu keur dikurbankeun dina dinten anu sarua sakumaha Isa kudu jadi pitunjuk kana pangorbanan Isa al Masih a.s.Paska mangrupikeun ‘Tanda’ pikeun kuring anu nunjukkeun kana pangorbanan Isa al Masih.


Gawéna dina pikiran urang saperti nu ku kuring ditémbongkeun dina diagram. Tandana aya pikeun ngarahkeun urang kana pasrahna Isa al Masih. Dina eta domba Paska anu kahiji dikurbankeun, getihna dikucurkeun sarta disebarkeun sangkan jalma-jalma bisa hirup. Ku kituna, Tanda ieu nunjuk ka Nabi Isa a.s téh ngabejaan urang yen anjeunna, ‘Anak Domba Allah’, ogé dimaotkeun sangkan urang bisa manggihan hirup.


4 Pangorbanan putra Nabi Ibrahim a.s nyaéta pikeun ngarahkeun urang dina pikiran urang ka Isa al Masih.


Urang ningali dina Tanda 3 Nabi Ibrahim a.s  yén tempat Nabi Ibrahim a.s diuji kalayan ngorbankeun putrana nyaéta Gunung Moriah. Tapi hiji domba di momen panungtungan ieu kurban gaganti putrana. Domba maot sangkan putra Nabi Ibrahim a.s bisa hirup. Gunung Moriah mangrupikeun tempat anu sami di mana Nabi Isa a.s. dipasihkeun pikeun kurban. Ieu mangrupikeun tanda anu ngajantenkeun urang mikir ngeunaan Nabi Isa al Masih a.s anu dikurbankeun ku nunjuk ka lokasi. Di dieu dina Tanda Nabi Musa a.s  ieu kami mendakan petunjuk anu sanés pikeun acara anu sami – pasrahna Nabi Isa a.s pikeun kurban – ku nunjukkeun hiji dinten dina kalénder Kurban Paska. Kurban domba deui dianggo pikeun nunjukkeun kajadian anu sami. Naha? Urang teraskeun sareng Tanda Nabi Musa a.s salajengna pikeun ngartos langkung seueur. Tanda ieu mangrupikeun hadiah tina Hukum di Gunung Sinai.

Tapi nepi ka rengse carita ieu, naon anu lumangsung ka raja Fir’aun? Salaku urang maca dina bagian Kitab Taurat, anjeunna teu malire peringatan sarta putra cikalna (ahli waris) maot peuting éta. Jadi ahirna manéhna ngidinan urang Israil ninggalkeun Mesir. Tapi lajeng anjeunna robah pikiran sarta ngudag aranjeunna ka Laut Merah. Di dinya PANGERAN ngadamel urang Israil meuntas Laut, tapi raja Fir’aun tilelep jeung baladna. Sanggeus salapan bala, pupusna Paskah, jeung leungitna hiji tentara, Mesir ieu ngurangan pisan sarta teu pernah meunangkeun deui statusna salaku kakuatan dunya utama. Gusti parantos ngahukum anjeunna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *