Skip to content
Home » Poé 1:Nabi Isa Al Masih a.s – Cahaya pikeun Bangsa-bangsa

Poé 1:Nabi Isa Al Masih a.s – Cahaya pikeun Bangsa-bangsa

  • by

                      
Minggu Palem Asupna Nabi Isa Al Masih ka Yerusalem dimimitian minggu panungtungan-Na. Surah Al-Anbya (Sura 21 – Para Nabi) nyarioskeun ka urang yén:

91 – Jeung (inget carita) Maryam anu ngajaga kahormatan dirina, tuluy Kami niupkeun ka manehna ruh ti Kami sarta Kami jadikeun manehna katut anakna tanda anu agung (kaagungan Allah). keur maranehna.alam semesta.

Surah Al-Anbiya:91

Surah al-Anbya jelas nyebutkeun yen Allah ngajadikeun Nabi Isa Al Masih a.s tanda pikeun sakabéh jalma, teu ngan sababaraha urang kawas Nasrani atawa Yahudi. Kumaha Nabi Isa Al Masih a.s dijadikeun ‘tanda’ pikeun urang sadayana? Ciptaan Allah dunya téh universal pikeun sakabéh jalma. Jadi unggal poe minggu panungtungan ieu Nabi Isa Al Masih a.s nyarita jeung polah dina cara nu nujul kana genep poe Penciptaan (Al Qur’an jeung Kitab Suci Taurat ngajarkeun yen Allah nyiptakeun sagalana dina genep poe).

Urang ngawitan unggal poé dina minggu panungtungan Nabi Isa Al Masih, merhatikeun kumaha sakabéh ajaran jeung lampah-Na mangrupakeun tanda nunjuk ka Ciptaan. Ieu bakal nunjukkeun yén kajadian unggal poé dina saminggu geus ditangtukeun ku Allah ti mimiti waktu – lain ku sagala gagasan manusa sabab manusa teu bisa ngakoordinir acara nu dipisahkeun ku rébuan taun. Urang mimitian dina Minggu – Poé Hiji.

Poé Hiji – Cahya dina Poék

Surah An-Nur (Surah 24 – Cahaya) masihan perumpamaan ngeunaan ‘Cahaya’. Éta nyatakeun:

35 – Allah (Maparin) cahaya (ka) langit jeung bumi. Perumpamaan cahaya Allah teh ibarat liang anu teu bisa ditembus, di jerona aya lampu gede. Lampuna aya dina kaca (jeung) kacana ibarat béntang (nu caangna) lir mutiara, nu dicaangan ku minyak tina tangkal nu barokah, (nyaéta) tangkal zaitun nu teu tumuwuh di wetan (sesuatu) atawa di kulon.(manehna), anu minyakna (ngan) meh nyaangan, padahal seuneuna teu keuna. Cahya dina cahaya (berlapis-lapis), Allah nungtun kana cahaya-Na ka sing saha anu dikersakeun-Na, jeung Allah ngajadikeun perumpamaan pikeun manusa, jeung Allah Maha Uninga kana sagala perkara.

Surah An-Nur:35

Perumpamaan ieu nujul kana Poé Kahiji Penciptaan nalika Allah nyiptakeun Cahaya. Kitab Suci Taurat nyebutkeun:

3.Lajeng Allah ngandika, “Sing caang,” bray bae caang.

4.Seug ku Allah ditilik sarta kamanah. Eta caang ku Mantenna dipisahkeun tina poek.

5.Caang dingaranan “Beurang”, ari poek dingaranan “Peuting”. Peuting geus kaganti ku isuk: Poe nu kahiji.

6.(1:6-7) Allah ngandika, “Sing aya kelewung, geusan misahkeun cai sina jadi dua tempat.” Seug bae jadi. Allah geus ngadamel kelewung, anu misahkeun cai di sahandapeunana ti cai nu aya di saluhureun kelewung tea.

Kitab Suci Kajadian 1:3-6

Allah ngadawuh Cahaya sumping kana ayana dina Poé Kahiji Penciptaan pikeun ngaleungitkeun poék. Salaku tanda pikeun nunjukkeun yén kajadian dina waktos éta parantos direncanakeun ti Poé Kahiji Penciptaan,Al Masih nyarioskeun anjeunna salaku Cahaya anu ngaleungitkeun poék.

Cahaya mancorong ka bangsa-bangsa anu sanés Bangsa Yahudi

Nabi Isa Al Masih a.s karek asup ka Yerusalem naek kuda kalde sakumaha Nabi Jakaria a.s 500 taun saméméhna, persis dina poé Nabi Daniel a.s ngaramalkeun 550 taun saméméhna. Urang Yahudi geus anjog ti loba nagara pikeun hajatan Paska anu bakal datang jadi Yerusalem ieu pinuh ku jamaah Yahudi (kawas Mekah dina waktu haji). Ku sabab datangna Nabi Isa a.s geus ngabalukarkeun hiji kagemparan diantara urang Yahudi. Tapi lain ngan urang Yahudi anu merhatikeun datangna Nabi Isa Al Masih a.s. Kitab Suci Injil nyatet kajadian pas anjeunna asup ka Yérusalém.

20.Di antara anu daratang ka Yerusalem rek ngabakti dina eta perayaan, aya sawatara urang Yunani.

21.Maranehna daratang ka Pilipus sarta menta kieu, “Juragan, upami tiasa sim kuring teh hayang nepangan Isa.” (Ari Pilipus asalna ti Betsaida, di Galilea.)

22.Pamentana ku Pilipus dipupulihkeun ka Andreas, tuluy diunjukkeun ka Isa ku duaan.

Kitab Suci Yahya 12:20-22

Panghalang antara urang Yunani jeung Yahudi di jaman Nabi Isa a.s

Teu biasa pikeun urang Yunani, (nyaéta kapir (sanes Bangsa Yahudi atanapi sanes urang Yahudi), dina festival Yahudi. Urang Yunani jeung Romawi waktu harita, lantaran maranehna musyrik, dianggap najis jeung dijauhan ku urang Yahudi.Sareng sabagéan ageung urang Yunani nganggap Yudaisme ngan ukur hiji (kahuripan) Allah sareng pangajénna salaku bodo. Waktu éta, ngan urang Yahudi anu monoteis. Jadi jalma-jalma ieu angger hirup papisah. Kusabab sanés bangsa Yahudi, non Yahudi , masarakat seueur kali langkung ageung tibatan masarakat Yahudi, urang Yahudi cicing dina jinis isolasi tina seueur dunya. Agamana anu béda-béda, kadaharan anu halal, buku-buku kenabian anu ekslusif nyiptakeun halangan antara urang Yahudi sareng non-Yahudi, kalayan masing-masing sisi bertentangan sareng anu sanés.

Dina jaman urang, ku polytheism jeung musyrik ditolak ku loba dunya, urang bisa kalayan gampang poho kumaha béda dina jaman Nabi Isa ieu. Nyatana, dina jaman Nabi Ibrahim a.s, ampir sadayana salian ti nabi musyrik. Dina jaman Nabi Musa a.s, sakabeh bangsa sejenna nyembah brahala, jeung Fir’aun sorangan ngaku salah sahiji dewa. Bangsa Israél éta hiji pulo leutik tauhid di laut brahala sakabeh bangsa sabudeureun. Tapi Nabi Yesaya a.s (750 SM) diidinan ningali ka hareup sareng anjeunna ngaramalkeun parobahan pikeun sadaya bangsa ieu. Anjeunna parantos nyerat:

1.Eh bangsa-bangsa nu aranggang, jalma-jalma nu jarauh, darengekeun: Memeh kaula dijurukeun, ku PANGERAN geus dipilih jeung diangkat jadi abdi-Na.

5.Memeh kaula dijurukeun, ku PANGERAN geus diangkat, dijadikeun abdi-Na pikeun mawa mulang umat-Na, nya eta urang Israil anu pabalencar. Kaula ku PANGERAN dipaparin kahormatan. Pikeun kaula, Mantenna teh sumber kakuatan.

6.PANGERAN nimbalan ka kaula, “Aya pidameleun Kami pikeun maneh, anu leuwih penting, eh abdi Kami! Maneh lain ngan bakal mulihkeun deui kajayaan bangsa Israil nu nyesa keneh. Sajaba ti eta teh maneh rek dijadikeun cahaya, nu nyaangan bangsa-bangsa, sangkan saalam dunya rahayu.”

Kitab Suci  Yesaya 49:1, 5-6

1Geura cengkat, Yerusalem! Sing moncorong kawas panonpoe. Maneh bakal kasorot ku kamulyaan PANGERAN.

2.Bangsa-bangsa bakal kaalingan ku poek, maneh mah kacaangan ku Mantenna, bakal kahibaran ku cahaya Mantenna.

3.Bangsa-bangsa bakal daratang, raja-raja bakal muru-muru, katarik ku caang maneh, caang jaman anyar.

4.Tenjo ka sakuriling, aya naon! Rahayat 

Kitab Suci Yesaya 60:1-3

Jadi Nabi Yesaya a.s geus ngaramalkeun yén hiji ‘pangabdi/hamba’ Allah anu bakal datang, sanajan urang Yahudi (‘suku Yakub’) bakal jadi ‘cahaya pikeun kapir’ (sakabéh non-Yahudi) jeung cahaya ieu bakal ngahontal  tungtung bumi. Tapi kumaha ieu bisa lumangsung kalawan panghalang antara Yahudi jeung kapir/non Yahudi nu lumangsung salila ratusan taun?
Poé éta nalika nabi Isa a.s asup ka Yérusalém, cahaya mimiti narik urang non-Yahudi nu pangheulana nalika urang ningali sababaraha anu ngadeukeutan Nabi Isa a.s. Dina parayaan Yahudi ieu aya urang Yunani anu ngumbara ka Yerusalem pikeun diajar ngeunaan nabi Isa Al Masih a.s.
Tapi naha aranjeunna, anu dianggap najis ku urang Yahudi, tiasa ningali Nabi Isa a.s? Maranehna nanya ka para sahabat Nabi Isa a s, anu mawa pamundut ka Nabi Isa a.s. Naon anu bakal ku anjeunna dicarioskeun? Naha anjeunna bakal ngijinkeun urang Yunani, anu sakedik terang ngeunaan agama anu leres, nepungan anjeunna? Injil terus dina

23.Isa ngawaler, “Geus waktuna Putra Manusa teh nampa kamulyaan.

24.Saenyana ceuk Kami: gandum sasiki lamun henteu dipelak dina taneuh sina paeh heula, angger bae ngan sasiki. Lamun geus disina paeh heula mah tangtu jadi, nu asal sasiki teh jadi loba.

25.Anu nyaah kana hirupna, hirupna tangtu leungit. Anu ngewa kana hirupna di ieu dunya, hirupna bakal kapimilik pikeun hirup anu langgeng.

26.Anu rek ngabdi ka Kami kudu daek nuturkeun Kami, supaya di mana Kami aya, abdi Kami oge aya di dinya. Anu ngabdi ka Kami bakal dihormat ku Ama Kami.”

27.”Ayeuna hate Kami asa lalewang, jeung kudu ngomong naon? Naha kudu unjukan, ‘Ama, mugi eta wanci teh ulah dugi ka narajang ka Abdi’? Padahal pang Kami datang teh sangkan ngalaman eta wanci kasangsaraan.

28.Ama, agungkeun jenengan Ama!” Ti dinya aya soara ti langit, ungelna, “Enggeus ku Ama diagungkeun, jeung rek diagungkeun deui!”

29.Eta soara kadarengeeun ku sarerea anu keur di darinya; ceuk sawareh sora guludug, ceuk sawareh deui, “Malaikat sasauran ka Anjeunna!”

30.Tapi saur Isa, “Eta soara lain pikeun kapentingan Kami, tapi pikeun kapentingan maraneh.

31.Geus nepi kana mangsana, ayeuna ieu dunya teh diragragan hukuman, anu nyarangking kawasa di ieu dunya baris tijarungkel.

32.Ari Kami, sanggeus engke diangkat ti ieu bumi, bakal narik sakabeh manusa sina ka Kami.”

33.(Ieu ucapan Anjeunna ngagambarkeun caraning ajal anu kudu disorang ku Anjeunna.)

34.Piunjuk jalma rea, “Sanggem Hukum Musa mah Kristus teh jumenengna bakal langgeng, ku naon disaurkeun Putra Manusa kedah diangkat? Saha anu disebat Putra Manusa teh?”

35.Waler Isa, “Caang teh ayana di maraneh ngan kari sakeudeung deui. Teruskeun lumaku teh, meungpeung aya keneh caang, ulah kaburu poek di jalan; sabab leumpang di nu poek mah moal nyaho keur nuju ka mana.

36.Sing percaya kana caang, meungpeung caangna aya keneh, supaya maraneh jaradi umat caang.” Sanggeus ngalahir kitu Yesus angkat ti dinya, nyumputan jalma-jalma.

37.Sabab eta jelema-jelema teh sakitu geus narenjo sorangan kaajaiban-kaajaiban ti Anjeunna, tetep bae teu palercayaeun ka Anjeunna teh.

38.Harita memang kudu laksana pilahir Nabi Yesaya anu kieu: “Nun Pangeran, saha nu bade percaya kana uaran abdi sadaya? Ka saha Gusti bade nembongkeun kawasa?”

39.Jadi maranehna teu barisaeun percaya, sabab kieu deui pilahir Nabi Yesaya,

40.”Panonna ku Allah geus dilolongan, hatena sina basangkal, sangkan panonna ulah narenjo, pikiranana ulah ngalarti, sina ulah tarobat ka Kami, dawuhan Pangeran, ulah harayangeun dicalageurkeun ku Kami.”

41.Yesaya nyaurkeun kitu perkara Isa, sabab anjeunna mah geus ningali kamulyaan Yesus, sarta nyaurkeun hal Anjeunna.

42.Najan kitu, loba oge gegeden Yahudi anu palercayaeun ka Isa, ngan teu waranieun nembrak, sarieuneun dipencilkeun ti imah ibadah ku urang Parisi sejenna,

43.kawantu leuwih malar kana pamuji ti pada jalma tinimbang kana pangajen ti Allah.

44.Isa ngalahir, soanten-Na bedas, “Anu percaya ka Kami, percayana teh lain ka Kami bae, tapi ka Mantenna ongkoh, anu ngutus Kami.

45.Anu nenjo ka Kami, nenjo oge ka anu ngutus Kami.

46.Kami teh caang anu turun ka alam dunya, supaya anu percaya ka Kami ulah poek hirupna.

47.Anu ngadenge pilahir Kami tapi henteu ngalampahkeun, dihukumna moal ku Kami, sabab Kami mah pang datang teh lain pikeun ngahukum pangeusi dunya, tapi pikeun nyalametkeun.

48.Anu bakal ngahukumna ka sing saha anu nampik ka Kami jeung embungeun narima pilahir Kami mah, geus aya pihakimeunana; nya eta pilahir-pilahir Kami anu enggeus dilahirkeun ku Kami tea. Eta nu baris ngahakiman dina Poe Kiamat teh!

49.Satemenna kitu, sabab anu geus dilahirkeun ku Kami teh lain pilahir Kami sorangan, tapi timbalan Allah Rama anu ngutus Kami, anu miwarang Kami kudu ngalahir kitu.

50.Sarta ku sabab Kami nyaho timbalan Mantenna teh matak hirup langgeng, kitu nu matak naon-naon anu ditimbalkeun ku Rama ka Kami teh ku Kami dilahirkeun ka maraneh.”

Kitab Suci Yahya 12:23-50

Dina paguneman dramatis ieu, kaasup malah sora ti sawarga, Nabi Isa a.s nyarios yén anjeunna bakal ‘dijejeran’ sarta ieu bakal narik ‘dulur’ – lain ngan urang Yahudi – ka dirina. Seueur urang Yahudi, sanaos nyembah ka hiji Allah, henteu ngartos naon anu diomongkeun ku nabi Isa a.s. Nabi Yesaya a.s geus ngomong yén sabab haté teuas maranéhanana – horéam maranéhna pikeun tunduk ka Allah – éta dina akar, sanajan batur percaya rahasia ku sieun.

Nabi Isa Al Masih a.s ku wanina ngadéklarasikeun yén manéhna geus ‘datang ka dunya salaku cahaya’ (ayat 46) nu ku Nabi Isa a.s geus ditulis saméméh pikeun caang ka sakabeh bangsa. Dina poé manéhna asup ka Yerusalem, cahaya kahiji mimiti caang dina jalma non Yahudi. Naha cahaya ieu bakal sumebar ka sadaya bangsa? Naon nu dimaksud ku nabi Isa a.s ‘dicekel’? Urang neraskeun minggu kamari pikeun ngartos patarosan ieu.

Bagan di handap ieu ngalangkungan unggal dinten dina saminggu. Dina dinten Minggu, poe kahiji dina saminggu anjeunna nyumponan tilu ramalan anu béda anu dibikeun ku tilu nabi saméméhna. Mimitina anjeunna asup ka Yerusalem numpak kuda kalde sakumaha nubuatan Nabi Jakaria a.s. Kadua, anjeunna ngalakukeun éta dina waktos anu diramalkeun ku Nabi Daniél a.s. Katilu, pesen jeung mujijat-mujijat-Na mimiti ngahudangkeun minat di antara non Yahudi – nu ku Nabi Yesaya a.s geus diramalkeun bakal caang salaku caang ka bangsa-bangsa sarta tumuwuh caang ka jalma sakuliah dunya.

Acara Minggu kadua sateuacan Paska – Poé 1 – Dinten Minggu Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *