Skip to content
–  di Muskoka nu endah, ON, Kanada

Abdi hoyong ngabagikeun kumaha Kabar Kabungahan Kitab Suci Injil  janten bermakna pikeun abdi.Jigana ieu bakal ngidinan Anjeun pikeun leuwih hadé ngartos artikel dina ramatloka ieu.

(Inpormasi dasar… Abdi cicing di Kanada. Abdi parantos nikah sareng gaduh putra. Abdi diajar di Universitas Toronto, Universitas New Brunswick sareng Universitas Acadia. Abdi ngagaduhan gelar universitas dina Téknik sareng pangalaman rékayasa profésional mah sakitu legana dina software komputer.
jeung modeling matematik)

Kahariwang dialami ku Rumaja Beunghar

Kuring digedékeun dina kulawarga profésional kelas menengah ka luhur.
Asalna ti Swédia, kuring pindah ka Kanada nalika kuring masih ngora, lajeng kuring tumuwuh nepi bari hirup di mancanagara di sababaraha nagara – Aljazair, Jérman jeung Kamerun, sarta tungtungna balik ka Kanada pikeun diajar di universitas.
Kawas dulur sejenna kuring hayang (jeung masih hayang) ngalaman kahirupan nu pinuh-
pinuh ku kapuasan, rasa temtrem, sarta kaharti tujuanna – sarta hubunganna ka jalma séjén, utamana kulawarga jeung babaturan kuring.

Hirup di masarakat anu rupa-rupa ieu – tina sagala rupa agama ogé anu sekuler pisan – sareng kusabab kuring resep maca, kuring kakeunaan pandangan anu béda-béda ngeunaan naon anu tungtungna ‘leres’ sareng naon anu diperyogikeun pikeun hirup pinuh.
Anu ku kuring diperhatikeun nyaéta sanaos kuring (sareng seueurna di masyarakat Barat) ngagaduhan kabeungharan, téknologi sareng kabébasan pilihan pikeun nyumponan tujuan ieu, paradoks éta sigana hese dihartikeun.
Kuring merhatoskeun nu hubungan kulawarga éta leuwih siga sakali make tur samentara ti generasi saméméhna.
Kuring ngadéngé yén lamun urang bisa meunang ngan ‘saeutik deui menang ‘ lajeng urang bakal kapenuhi tujuan urang.
Tapi sabaraha deui?
Sareng seueur deui naon?
Duit?
Pangaweruh ilmiah?
Téknologi?
Kabungahan?
Status?

Salaku jalma ngora, patarosan ieu nyababkeun kahariwang anu teu jelas.
Kusabab bapa kuring saurang insinyur konsultan ekspatriat di Aljazair, kuring nongkrong sareng jalma ngora anu jegud, istiméwa sareng dididik barat.
Tapi kahirupan di dinya sigana saderhana sareng sababaraha toko pikeun ngahibur urang.
Janten kuring sareng réréncangan ngaharepkeun dinten-dinten urang tiasa uih deui ka nagara asal sareng nikmati TV, tuangeun anu saé, kasempetan, kalayan kabébasan sareng betah hirup sacara Barat – teras urang bakal ‘puas’. Namung nalika kuring bakal nganjang ka Kanada atanapi Eropa, saatos sakedap kahariwang eta bakal datang deui. Jeung parahna, kuring ogé merhatikeun yen kahariwang ieu oge dialami ku jalma anu caricing di dinya sapanjang waktu. Naon anu aranjeunna kagungan (sareng aranjeunna gaduh seueur ku standar naon waé) aranjeuna sok ngarasa masih kakirangan.

Kuring ngemutan yen kuring bakal manggihan naon anu dipilarian ku kuring lamun kuring boga kabogoh nu populér. Sareng sakedap ieu sigana ngeusian hiji hal dina kuring, tapi saatos sababaraha bulan kahariwangeta bakal datang deui. Panginten nalika kuring lulus ti sakola kuring bakal meunangkeun naon anu dipilarian ku kuring… teras éta nalika kuring tiasa kéngingkeun SIM sareng nyetir mobil – naon anu dipilarian ku  kuring bakal réngsé. Namung kanyataanna ayeuna kuring geus kolot , kuring nguping jalma-jalma nyarios ngeunaan pangsiun salaku tikét pikeun kapuasan. Naha éta hungkul ? Naha urang nyéépkeun saumur hirup ngudag hiji hal saatos anu sanés, mikiran hal salajengna anu bakal dipasihkeun ka urang, teras … kahirupan urang atos! Sigana kitu sia sia!


Antukna kuring percaya ka Allah sanajan di masyarakat Barat lolobana sekuler komo loba jalma ateis. Katinggalina sulit pisan kanggo dipercanten yen di seluruh dunia ieu sareng sadaya nu aya di lebetna muncul secara keleresan.


Tapi sanaos kayakinan agama ieu, kuring tetep ngalaman kaributan batin nalika kuring nyobian nyugemakeun kahariwang anu ku kuring dijelaskeun di luhur ku ngalakukeun, nyarios atanapi mikiran hal-hal anu tungtungna ngeusian kuring ku kaéra. Ieu kawas kuring boga hirup rusiah nu batur teu nyaho. Tapi kahirupan ieu pinuh ku sirik (kuring hoyong naon anu dipiboga ku batur), teu jujur ​​(kadang-kadang kuring sok nutupan bebeneran), pasea (Kuring bakal gampang ngabantah sareng jalma-jalma di kulawarga kuring), cabul (sering ningali naon anu ku kuring ditingali. di TV – sarta ieu saméméh aya internét – atawa maca atawa mikiran dina pikiran kuring) jeung mentingkeun sorangan. Kuring terang yén sanaos seueur jalmi anu sanés ningali ieu bagian tina kahirupan kuring, Allah mah ningali. Éta ngajadikeun kuring hariwang. Nyatana, ku sababaraha cara bakal langkung merenah pikeun kuring henteu percanten kana ayana Allah sabab kuring teras-terasan teu malire rasa kaéra ku dosa di payuneun Anjeunna. Dina kecap Nabi Daud a.s di Kitab Suci Jabur kuring naroskeun patarosan
“Kuma kedahna malar hirupna budak ngora tetep beresih?
(Zabur 119:9)

Langkung langkung kuring nyobian ibadah kaagamaan kawas ngadoa, nyangkal diri, atawa sumping ka pertemuan ibadah agama namung  perjuangan kahariwang dina hate ieu teu ngaleungit.


Hikmah Nabi Sulaiman a.s

Salila ieu, kusabab kahariwang anu kuring ditingali dina diri kuring sareng di sabudeureun kuring, tulisan-tulisan Nabi Suleiman a.s ngagaduhan pangaruh anu jero pikeun kuring. Nabi Suleiman, putrana Nabi Daud a.s, éta salah sahiji raja Israil kuno kasohor hikmah na, sarta manéhna nulis sababaraha buku anu mangrupa bagian ti Kitab Suci Jabur dimana anjeunna digambarkeun nuju guligah sarua sareng nu dialaman ku kuring.
Anjeunna nyerat:

1.Ceuk hate, “Cing rek ngajaran senang-senang, hayang nyaho kumaha genahna ari kasenangan teh.” Horeng eta ge mubadir.
2.Hal seuri geus kanyahoan gejulna, pon kitu kabungahan ge keur urang taya hadena.
3.Kami nguji diri, ngajaran nyenangkeun awak ku nginum anggur, tapi tetep bari diaping ku akal budi. Seug bae nyaho caraning anu panghadena lampahkeuneun manusa di alam dunya, enggoning hirupna anu ngan sakolebatan.
4.Kami geus nyieun pagawean anu rohaka, ngadegkeun gedong-gedong, nyieunan kebon anggur mani lalega,
5.melakan pakebonan jeung patamanan ku sawarnaning tangkal bubuahan,
6.jeung nyieun solokan-solokan pikeun nyaianana.
7.Tuluy meulian badega awewe lalaki mangpirang-pirang, malah katambahan deui ku anak-anakna anu dijarurukeunana di imah kami. Ingon-ingon ge sapi jeung domba kacida lobana. Dibandingkeun jeung saha bae oge anu kungsi hirup di Yerusalem, pangaboga kami teh ngungkulan batur.
8.Perak jeung emas di kami mani geus ngunung-ngunung, beunang ngumpulkeun tina kakayaan karajaan anu digeugeuh ku kami. Juru-juru kawih awewe lalaki purah ngabeberah hate teu kurang-kurang, geus puguh ari selir mah mangpirang-pirang.
9.Tetela kami teh mulya, tur leuwih punjul ti saha bae anu kungsi hirup di Yerusalem, da pinter tea.
10.Sagala kahayang kasorang, sagala karesep kaanteur. Hate sugema ku sagala beubeunangan teh, asa jadi ganjaran.

Pengkhotbah 2:1-10


Kakayaan, kinérja, pangaweruh, proyék, loba pamajikan, pelesir, karajaan, status … Nabi Sulaiman kagungan eta sadayana – sarta leuwih ti saha wae di jaman na atawa jaman urang.
Anjeun bakal nyangka manéhna ngagaduhan sagalana tibatan nu dipiboga ku sadaya jalma nu sanes.
Tapi anjeunna nyimpulkeun:

11. sagala hasil pagawean teh dilenyepan, sagala hese capena dirarasakeun deui. Bet kapikir sihoreng taya hartina, euweuh pisan paedahna, kawas ngajaring angin.
12. Turug-turug kapikir yen beubeunangan hiji raja moal leuwih ti beubeunangan raja anu saheulaeunana. Seug bae mikiran kumaha jelema nu pinter, kumaha nu bodo atawa gejul.
13. Ih geuning: “Kapinteran mah leuwih punjul ti batan kagejulan, sakumaha caang leuwih punjul ti batan poek.
14. Nu pinter mah awas kana pilampaheun, sabalikna nu gejul mah poekeun.” Tapi kami maphum yen mungguh papasten mah unggal jelema ge sarua.
15. Nu matak ceuk hate, “Anu karandapan ku nu gejul, ku aing ge kaalaman. Ana kitu, naon untungna atuh aing sakieu pinterna teh?” Dijawab ku sorangan keneh, “Mubadir, taya paedahna!”
16. Ka nu pinter moal aya anu terus nginget-nginget, ka nu gejul pon kitu keneh, kabeh ge bakal pada kapopohokeun. Boh nu pinter boh nu bodo, kabeh oge bakal paraeh.
17. Mana kami mah geuleuh kana hirup teh, da atuh anu karandapan teh ngan susah jeung susah bae. Mubadir kabeh, kawas ngajaring angin.
18. Geuleuh kami mah kana sagala hasil pagawean beunang kami tisusut tidungdung teh, da bakal kacangking ku batur anu jadi gaganti kami engke.
19. Turug-turug saha anu nyaho, naha pijelemaeunana teh nu bijaksana atawa nu gejul. Nu geus puguh mah beubeunangan tina hasil kabijaksanaan kami di alam dunya teh bakal beunang ku manehna. Mubadir deui bae.
20. Ngingetkeun ka dinyana mah buntu wae harepan kana sagala hasil usaha beunang soson-soson di alam dunya teh.
21. Da geuning beunang perih itikurih bari ngetrukkeun kapinteran katut pangaweruh jeung pangabisa teh tungtungna mah kop ku batur, anu sama sakali teu milu dina hese capena. Nya mubadir nya salah!
22. Naon mangpa’atna atuh digawe ngadukduk saumur hirup bari pinuh ku kasalempang teh?
23. Beunang digawe saumur hirup teh hasilna mah ngan kajuwet jeung kahanjeluan, nepi ka ti peuting ge pikiran teh teu weleh ngabarungsinang. Estu mubadir!

Pengkhotbah 2:11-23

Maot, Agama & Kateuadilan – Terus terusan hirup ‘Di Handapeun Panonpoé’

Kalayan sagala masalah ieu, kuring ngarasa diganggu ku aspék kahirupan anu sanés.
Ieu ngaganggu Nabi Sulaiman ogé.

19.Sabab nya manusa nya sato nasibna sarua bae. Manusa bakal paeh, sato bakal paeh, kawantu pada mahluk keneh. Jadi manusa teh teu leuwih punjul ti sato, hirupna sarua mubadirna.
20.Duanana ngajugjug ka tempat anu sahiji, asal tina lebu, marulangna deui oge kana lebu.
21.Cik, saha anu bisa mastikeun maneh yen nyawa manusa mah unggah ari nyawa sato mah turun ka jero taneuh?

Pengkhotbah 3:19-21

2.Saurang ge taya bedana, sarua pada keuna ku papasten anu sarua, nu jahat, nu bageur, nu hade, nu goreng, nu nyekel agama, nu henteu, nu mere kurban, nu henteu. Nu hade taya leuwihna ti nu doraka, nu ngangkat sumpah taya bedana ti nu henteu.
3.Kabeh jelema papastenna sarua. Tah nya ieu pisan nu mawa apes kana sagala kajadian di dunya teh. Sapanjang hirupna pikiran jelema teh pinuh ku rupa-rupa kadorakaan jeung paniatan anu garelo, nyaho-nyaho hos paeh ngadadak.
4.Tapi sing saha anu kaasup kana mahluk hirup, eta aya keneh harepan. Sabab mending keneh anjing hirup ti batan singa paeh.
5.Nu hirup mah nyaho yen bakal paeh. Ari nu paeh mah teu nyaho naon-naon, geus taya pangajina, geus les kapopohokeun.

Pengkhotbah 9:2-5


Kuring digedékeun dina kulawarga anu religius sareng cicing di Aljazair,  nagara nu ber agama.
Naha agama tiasa janten jawaban? Tapi kuring mendakan yén agama sering deet – ngan ukur ngurus upacara lahiriah – tapi henteu nyentuh haté urang. Sabarahaseueur  ibadah kaagamaan sapertos solat sareng angkat ka garéja (atanapi ka masjid) anu kedah dilakukeun pikeun nampi ‘pahala’ anu cekap di payuneun Gusti?
Nyobaan hirup moral agama kacida capé, saha nu boga kakuatan pikeun terus-terusan nyingkahan dosa?
Sabaraha anu kuring kedah dihindari? Naon anu leres-leres diharepkeun ku Gusti ka abdi? Kawajiban agama bisa jadi beurat.

Sareng leres, upami Gusti anu tanggung jawab naha Anjeunna ngalakukeun padamelan anu goréng?
Kuring nanya ka diri sorangan.
Henteu sesah pikeun ningali kateuadilan, korupsi sareng penindasan anu kajantenan di dunya.
Sareng ieu sanés ngan ukur kajadian anu anyar, kumargi Nabi Sulaiman a.s ogé tos merhatikeun éta 3000 taun ka pengker.
Anjeunna ngadawuh:

.

16.Aya deui anu kabireungeuh ku kami, yen di kolong langit mah ari aya pangadilan jeung kaadilan teh geus tangtu aya kajahatan.

Pengkhotbah 3:16

1. Heug deui kami nenjo aya aniaya di kolong langit. Murubut cipanon jalma-jalma anu dikaniaya, mana taya pisan anu ngabelaan, kawantu anu nganiayana teh jelema-jelema anu nyarekel kakawasaan.
2. Kami jadi sirik ka nu enggeus mararaot, nu geus taya di kieuna, maranehna mah leuwih bagja ti batan anu harirup keneh.
3. Komo anu teu kungsi dijuru-jurukeun acan mah kacida baragjana teh, teu kungsi ngalaman kateuadilan di alam dunya.

Pengkhotbah 4:1-3

Pikeun Nabi Suleiman a.s, sakumaha ogé jelas ka urang; kahirupan ‘di handapeun panonpoé’ ditandaan ku penindasan, kateuadilan sareng kajahatan. Naha jadi kieu? Nahas aya jalan kaluarna? Lajeng hirup saukur ditungtungan ku maot. Pupusna mangrupikeun nu akhir sareng maréntah mutlak dina kahirupan urang.
Sapertos Nabi Sulaiman serat, éta nasib sakabéh jalma, alus atawa goréng, beragama atawa henteu.
Raket patalina jeung maot éta sual kalanggengan. Naha abdi badé angkat ka Surga atanapi (langkung pikahariwangeun) badé angkat ka tempat pengadilan anu langgeng – Naraka?

Pilarian dina Sastra Abadi

Masalah-masalah ieu pikeun ngahontal kapuasan anu langgeng dina kahirupan, beungbeurat kaagamaan, penindasan sareng kateuadilan anu ngaganggu sadayana sajarah manusa, ogé ditungtungan ku maot sareng kahariwang ngeunaan naon anu bakal kajantenan saatosna, ngagelembung dina diri kuring.
Di SMA kuring dibere tugas ngan saukur ngumpulkeun saratus karya sastra (sajak, tembang, carita pondok, jrrd) anu ku simkuring dipikaresep. Ieu salah sahiji latihan paling bermanfaat nu ku kuring dipigawé di sakola.
Kalolobaan koleksi kuring aya hubunganna sareng salah sahiji masalah tadi. Éta ngamungkinkeun kuring pikeun ‘papanggih’ sareng ngadangukeun seueur batur anu ogé berjuang sareng masalah anu sami. Ku pendak sareng aranjeunna – tina sagala jinis jaman, latar pendidikan, filosofi gaya hirup sareng genre.

Kuring ogé ngasupkeun sababaraha ucapan Nabi Isa a.s dina Kitab Suci Injil. Janten sareng sastra sekuler aya ajaran ti Nabi Isa a.s sapertos:

…Ari Kami mah malar supaya umat harirup sarta carukup.

Yahya 10:10

Kuring sadar yén meureun, ngan meureun, ieu jawaban kana masalah anu diajukeun ku Nabi Sulaiman, panulis ieu sarta kuring. Barina ogé, Kitab Suci Injil (anu nepi ka harita teu leuwih ti  kecap agama anu kurang aya makna) sacara harfiah hartina ‘Warta Alus’. Naha Injil bener-bener Warta Kabungahan? Naha Kitab Suci Injil eta bisa dipercaya atanapi aya masalah? Patarosan ieu tumuwuh dina kuring.

Hiji Patepang nu moal tiasa hilap.

Dina taun éta sababaraha babaturan jeung kuring nuju ngalakukeun lapampahan maen ski di Swiss. Sanggeus sapoé maen ski, sarta ngabogaan énergi kaum rumaja, terus rencana bade ka warung minuman kanggo senang senang  di soréna Di bar ieu kami dadansaan, pendak sareng awéwé, sareng senang-senang dugi ka wengi.

Resor ski di Swiss aya di luhur gunung. Abdi émut émut nalika kaluar ti salah sahiji aula dansa wengi-wengi teras bade ka kamar kuring. Tapi kuring eureun heula di luar jeung kagum ningali béntang bentang. Kusabab poek pisan (kuring di gunung di mana aya saeutik ‘polusi cahaya’ jieunan manusa) Kuring bisa ningali  kaagungan sakabeh béntang. Éta leres-leres ngalegakeun nafas kuring sareng sadayana anu tiasa ku kuring dilakukeun  waktos eta nyaéta nangtung di dinya sareng neuteup bentang brntang eta kalayan kagum sarta hormat. Hiji ayat tina Zabur asup kana pikiran kuring anu nyarios,


“Ku bengras langit ngebrehkeun kamulyaan Allah”

Kitab Suci Jabur 19: 1

Dina neuteup kaagungan jagat raya nu aya bentangna dina peuting nu poek pisan, kuring jiga nu leutik pisan ningali kaagungan Allah. Sareng dina sepi waktos éta kuring terang yén kuring ngagaduhan pilihan.

Abdi tiasa nyerah ka Anjeunna atanapi abdi tiasa neraskeun cara hirup kuring leumpang, gaduh sababaraha bentuk kasalehan tapi nampik kakawasaanana sapanjang hirup kuring.

Ku kituna kuring nunduk sarta sujud, sirah kuring kana taneuh dina tiisna peuting poek mongkleng sareng hoyong ngado’a, “Anjeun nyaeta Gusti. Abdi nyerahkeun ka Anjeun. Seueur pisan nu ku kuring teu ngarti. Tunjukeun ka abi Jalan anu Lurus”.

Kuring cicing jeung sirah kuring masih sujud ka taneuh dina kaluman ngaku yen kuring boga dosa dina hirup kuring jeung ménta pituduh. Teu aya manusa sanés anu aya sareng kuring dina menit ieu. Ieu ngan kuring jeung Allah jeung béntang-kaeusi sabudeureun tabuh 2 subuh di luar sahiji Resort ski di Swiss.

Ieu hiji patepungan kuring sareng Allah anu moal tiasa dileungitkeun tina pikiran bahkan teu tiasa dicaritakeun ku kecap kecap.
Éta mangrupikeun léngkah anu penting dina perjalanan kuring. Kuring nyerahkeun diri kuring kana pilihan-Na nalika kuring éta dina titik di mana kuring hayang sababaraha waleran. Sareng waleran mimiti sumping ka kuring nalika kuring nalungtik kana naon wae anu ku kuring dipelajari. Seueur anu aya dina halaman wéb ieu mangrupikeun anu ku kuring dipelajari ti saprak wengi éta. Aya rasa anu nyata pisan yén nalika ngamimitian perjalanan sapertos kitu, eta henteu kantos sumping, tapi kuring parantos diajar sareng ngalaman yén Kitab Suci Injil masihan jawaban kana masalah anu ku kuring ditaroskeun dina kahirupan kuring. Tujuan utama Kitab Suci Injil sabenerna nyaéta pikeun ngarengsekeun masalah masalah- hirup anu pinuh, maot, kalanggengan, kabebasan, jeung masalah praktis kawas cinta dina hubungan kulawarga urang, kaera, kasalahan, kasieun jeung panghampura. Kitab Suci Injil nyaéta mangrupikeun dasar kanggo ngawangun kahirupan urang.
Bisa jadi hiji jalma teu resep kana jawaban nu disadiakeun ku Kitab Suci Injil, atawa ngartos sapinuhna ka sadaya eta, tapi saprak pesen ieu datang ti Allah dina pribadi Isa al Masih bakal tetap moal terang mun tetep teu diwartosan ngeunaan eta.

Upami Sadérék gaduh waktos pikeun mikirkeun Injil, anjeun tiasa mendakan anu sami.