Skip to content
Home » Poé : Al-Qariah & At-Takathur sareng Al Masih

Poé : Al-Qariah & At-Takathur sareng Al Masih

  • by

Surah Al-Qariah (Surah 101 – Musibah) ngajelaskeun Poé Kiamat anu bakal datang sapertos kieu:

Surah Al-Qariah (NU NGAGEUMPEURKEUN):2-9

2. Naon ari nu ngageumpeurkeun téh?

3. Jeung naha manéh nyaho, naon ari nu ngageumpeurkeun téh?

4. Nyaéta poéan manusa jadi paburisat cara kukupu.

5. Jeung gunung-gunung lir ibarat bulu nu sumawur.

6. Nya sing saha anu beurat timbangan (kahadéannana). .

7. Manéhna bakal hirup dina karidoan.

8. Jeung ari anu hampang timbangan (kahadéanana).

9. Tinangtu pangbalikanana téh jungkrang anu jero (hawiah).

(Al-Qariah ):2-9

Surah Al-Qariah nyarioskeun ka urang yén jalma-jalma anu saimbang tina amal kahadéan tiasa ngarep-ngarep bakal ngalakukeun ogé dina dinten kiamat.

Tapi kumaha upami urang anu timbangan amal kahadean hampang?

Surah At-Takathur (Surah 102 – Persaingan di Dunya Ngaronjat) ngingetkeun urang1. Paloba-loba téh geus mohokeun maranéhna.

2. Nepi ka maranéh datang ka kubur (maot).

3. Ulah kitu! Engké maranéh baris nyaho.

4. Sakali deui, ulah kitu! Engké maranéh baris nyaho. 6. Pasti maranéh baris nénjo naraka Jahim.

5. Ulah kitu! Lamun maranéh nyaho kalawan élmu yakin.

7. Tuluy pasti sabenerna maranéh baris nénjo naraka kalawan aénal yakin.

8. Tuluy saenyana maranéh baris dipariksa dina poé éta perkara ni’mat.

Surah At-Takatsur (PALOBA-LOBA):1-8

Surah At-Takathur nétélakeun yén seuneu naraka ngancam urang dina poé kiamat nalika urang bakal ‘dipertanyakeun’.

Naha urang tiasa nyiapkeun dinten nalika kasaimbangan amal-amal urang hampang?

Nabi Isa Al Masih a.s sumping khusus pikeun ngabantosan urang anu ngagaduhan kasaimbangan anu hampang tina amal soleh. Anjeunna nyebutkeun dina Kitab Suci Injil éta

35.Saur Isa, “Eta roti anu matak hirup teh kapan ieu, Kami. Jalma anu datang ka Kami moal nyorang lapar deui, anu percaya ka Kami moal nyorang halabhab deui.

36.Tapi ceuk Kami oge, sanajan maraneh geus narenjo ka Kami moal palercaya.

37.Jelema anu ku Rama dipaparinkeun ka Kami, tangtu datang ka Kami sarta ku Kami moal datang ka ditolak,

38.sabab Kami datang ka dunya teh lain pikeun ngajujur karep sorangan, tapi pikeun ngalampahkeun pangersa anu ngutus.

39.Ari pangersa-Na teh nya eta, saha bae, anu ku Mantenna dipaparinkeun ka Kami, saurang oge ulah aya anu lapur, dina Poe Kiamat kabeh kudu dihudangkeun ku Kami.

40.Kitu kahoyong-Na Rama Kami, sakur anu geus narenjo jeung percaya ka Putra-Na, kabeh kudu diganjar hirup langgeng. Anu matak dina Poe Kiamat tangtu maranehna ku Kami diharudangkeun sina harirup deui.”

41.Barang Isa nyaurkeun, “Kami teh roti anu turun ti sawarga,” jelema-jelema jadi recok,

42.pokna, “Naon, roti ti sawarga? Lain Isa tea eta teh, anak Yusup? Bapa-Na, indung-Na, urang ge nyaho!”

43.Pilahir Isa, “Geus, ulah raribut!

44.Memang moal aya anu bisa datang ka Kami lamun henteu ditarik ku Rama ku manten. Jeung sakur anu datang ka Kami, tangtu ku Kami bakal dihirupkeun dina Poe Kiamat.

45.Kaungel dina kitab nabi-nabi, yen, ‘Unggal jelema bakal diwuruk ku Allah.’ Sakur anu ngaregepkeun jeung nurut kana piwuruk Rama, tangtu datang ka Kami.

46.Tapi lain hartina aya jalma anu geus nenjo Rama. Anu geus nenjo ka Rama mah ngan Anjeunna saurang, sabab Anjeunna mah asalna ti Allah.

47.Kami ngomong saenyana, anu percaya ka Anjeunna tangtu bakal hirup langgeng.

48.Kami teh roti anu matak hirup.

49.Karuhun maraneh di gurun keusik dalahar manna, tapi maraot mah maraot bae.

50.Tapi anu dahar roti anu turun ti sawarga mah moal keuna ku paeh.

51.Eta roti anu ti sawarga teh ieu, Kami. Anu ngadaharna tangtu hirup salalawasna. Eta roti teh nya eta daging Kami, anu baris diserenkeun pikeun ngahirupan jalma-jalma di dunya.”

Kitab Suci Injil Yahya 6:35-51

Nabi Isa Al Masih a.s ngaku yén anjeunna ‘turun ti sawarga’ sareng anjeunna bakal masihan ‘hirup langgeng’ ka saha waé anu percaya ka anjeunna. Urang Yahudi anu ngadangukeun anjeunna nungtut anjeunna ngabuktikeun otoritas ieu. Nabi Isa a.s nujul kana nabi-nabi baheula anu ngaramalkeun datangna sareng kakawasaanana. Urang tiasa ningali kumaha Kitab Taurat Nabi  Musa a.s ngaramalkeun datangna anjeunna sareng ogé para nabi saatos Nabi Musa a s. Tapi naon hartosna ‘percanten ka anjeunna’? Urang tingali ieu di dieu.

Nabi Isa Al Masih ogé nunjukkeun wibawa-Na ngaliwatan tanda penyembuhan jeung ngawasaan alam. Anjeunna ngajelaskeun dina pangajaranana

14Tengah-tengah pesta Yesus lebet ka Bait Allah tuluy ngawulang.

15Gegeden-gegeden kacida hareraneunana, tuluy ngaromong kieu, “Geuning rea kanyaho-Na, lain teu diajar naon-naon Manehna teh?”

16Yesus ngawaler, “Ieu pangajaran lain pangajaran ti Kaula pribadi, tapi ti Allah anu ngutus Kaula.

17Anu daek ngalampahkeun pangersa Allah mah bakal ngartieun, nu diucapkeun ku Kaula teh naha ti Allah atawa ti Kaula sorangan.

18Anu ngajarkeun pangartina sorangan, tangtu ngarah pamuji keur dirina sorangan. Sabalikna anu mikahayang supaya anu dimulyakeun teh anu ngutusna, eta jelema jujur, taya kapalsuanana.

19Aranjeun ku Musa dibere Hukum Allah, tapi aranjeun saurang ge teu aya nu nurut! Ku naon Kaula ku aranjeun rek dipaehan?”

20″Boa Anjeun teh kasurupan!” ceuk jalma rea. “Saha anu rek maehan ka Anjeun teh?”

21Waler Yesus, “Kaula nyieun hiji kaajaiban dina poe Sabat, aranjeun heran.

22Musa marentahkeun supaya aranjeun nyunatan anak lalaki (sanajan sunat teh mimitina ti karuhun, lain ti Musa). Ku sabab aya parentah kitu, aranjeun nyunatan, sanajan dina poe Sabat.

23Pangna maraneh nepi ka nyunatan dina poe Sabat teh supaya henteu ngarempak Hukum Musa tina hal sunat. Ku sabab kitu ku naon arambek dumeh Kami nyageurkeun sakujur awak hiji jelema dina poe Sabat?

24.Ulah ngahukum make dasar bukti lahirna, kudu make dasar kaadilan.”

25.Aya sawatara urang Yerusalem ngaromong kieu, “Lain rek dipaehan ku para gegeden Anjeunna teh?

26.Itu geuning keur sasauran ka jalma rea, para gegeden teu majar kumaha! Naha pedah aruningaeun yen Anjeunna enya Al Masih?

27.Tapi kapan Al Masih  mah moal aya anu nyaho ti mana sumping-Na. Ari Anjeunna mah tetela ti mana asalna.”

28.Waktu Isa ngawulang di Bait Allah, kieu saur-Na, “Enya maraneh teh nyaraho ka Kami jeung ti mana asal Kami? Kami datang teh lain kahayang sorangan, aya anu ngutus. Anu ngutusna maha saestu. Maraneh teu nyaraho ka Mantenna,

29.ari Kami mah nyaho, sabab asal ti Mantenna, anu ngutus.”

30.Jalma-jalma teh karepna mah harita rek nyerek ka Anjeunna, tapi teu aya anu wanieun, kawantu tacan nepi kana wanci Anjeunna.

31.Tapi loba oge anu palercayaeun ka Anjeunna teh, aromongna, “Lamun Kristus sumping, naha iasaeun nyieun kaajaiban leuwih ti ieu jelema?”

32.Urang Parisi nyarahoeun yen jalma-jalma tingharewos kitu perkara Isa, tuluy maranehna jeung imam-imam kapala, ngirim sababaraha urang pangawal Bait Allah pikeun nangkep Isa.

33.Saur Isa, “Kami aya di maraneh teh moal lila. Sakeudeung deui oge Kami kudu mulang ka anu ngutus.

34.Ku maraneh ditareangan oge moal kapanggih, sabab maraneh moal bisa nepi ka tempat Kami.”

35.Para gegeden Yahudi ngaromong pada batur, “Rek indit ka mana Manehna nepi ka moal kapanggih ku urang teh? Rek ka kota-kota di Yunani nu aya bangsa Yahudina, terus ngajar ka urang Yunani?

36.Carek-Na najan ditareangan oge ku urang moal kapanggih, jeung urang moal bisa nepi ka tempat-Na. Naon maksud-Na?”

37.Dina panutupan pesta, poe anu pangpentingna, Isa ngadeg tuluy ngalahir tarik, “Saha-saha nu halabhab, hiap ka Kami nginum!

38.Sakumaha ceuk Kitab Suci, ‘Anu percaya ka Kami, bakal boga cinyusu sumber hirup ngaburial di jero hatena.’”

39.Anu dimaksud ku Anjeunna nya eta Roh Allah, anu bakal katarima ku sakur anu percaya ka Anjeunna. Harita Roh Allah teh tacan dipaparinkeun, sabab Yesus tacan dimulyakeun.

40.Ti anu ngabarandungan pilahir-Na aya anu ngaromong kieu, “Anjeunna pasti Nabi anu keur didago-dago tea!”

41.Ceuk nu sejen, “Anjeunna tangtu Kristus!” Ceuk nu sejen deui, “Al Masih mah datangna moal ti Galilea.

42.Ceuk Kitab Suci, Kristus teh turunan Raja Daud, medalna di Betlehem, kota pangcalikan Daud.”

43.Jalma-jalma jadi pasalia paham perkara Anjeunna.

44.Aya oge anu harayangeun nyerek ka Anjeunna, tapi teu aya anu wanieun nyekel-nyekel acan.

Kitab Suci Injil Yahya 7:14-44

Cai Hirup anu dijangjikeun anjeunna nyaéta Ruh, anu sumping dina dinten Pentakosta, sareng ayeuna masihan kahirupan gratis anu ngajaga urang tina maot dina Poé Kiamat. Urang ngan perlu ngaku rasa haus urang. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *