Skip to content
Home » Dinten 2: Isa Al Masih a.s dipilih – di mana Al-Aqsa sareng Kubah Batu al- Shakhrah ayeuna

Dinten 2: Isa Al Masih a.s dipilih – di mana Al-Aqsa sareng Kubah Batu al- Shakhrah ayeuna

  • by

Naha lokasi Al-Aqsa (Al-Masjid al-‘Aqṣā atawa Bayt al-Maqdis) jeung Kubah Batu (Qubbat al-Sakhrah) di Yerusalem jadi husus? Seueur kajadian suci anu kajantenan di dinya tapi sakedik anu terang naon anu kajantenan ka Nabi Isa Al Masih a.s di lokasi anu suci ieu.
Sangkan leuwih paham kana tangtangan anu disanghareupan ku Nabi Isa Al Masih a.s di Yerusalem, urang ngabandingkeunana jeung tantangan Nabi Muhammad s.a.w di Mekah. Surah Al-Fath (Surah 48 – Kameunangan) nyebutkeun ngeunaan Quraisy ngajaga aksés ka Ka’bah.

25 – Maranéhna nyaéta jalma-jalma kafir anu ngahalangan maranéh (asup) ka Masjidil Haram jeung ngahalangan hewan qurban nepi ka nepi ka tempatna (meuncit). Jeung upama lain jalma-jalma mu’min jeung awéwé-awéwé anu ku aranjeun teu wawuh, tangtu maranéh bakal maéhan jalma-jalma nu nyieun kasulitan ka maranéh tanpa kanyahoan (tangtu Allah moal nahan leungeun aranjeun pikeun ngancurkeun maranéhna). Supaya Allah asup ka sing saha anu dikersakeun kana rahmat-Na. Upama maranehna henteu campur, tangtu Kami bakal ngahukum jalma-jalma anu kafir di antara maranehna ku siksaan anu pedih.

Surat Al-Fath:25

Kaum Quraisy ngahalangan Nabi Muhammad saw jeung umatna ti Masjidil Haram jeung tempat kurban di Mekah. Di Bait Allah jeung tempat kurban di Yerusalem hal sarupa kajadian dina jaman Nabi Isa Al Masih a.s. Para pemuka agama geus nyieun sistem jual beli sasatoan qurban, anu merlukeun bursa duit pikeun jamaah haji anu datang ti jauh. Ieu ngahalangan ibadah sajati di Bait Allah. Tapi Bait Allah diwangun pikeun nyieun PANGERAN dipikawanoh di antara bangsa – teu nyumputkeun Anjeunna ti aranjeunna. Isa Al Masih a.s nuluykeun pikeun ngabenerkeun kaayaan, anu nyababkeun anjeunna nyanghareupan tangtangan jalma-jalma kafir anu dicaritakeun dina Surah Taghabun (Surah 64 -Poé diturunkeun kasalahan ).

Nabi Isa a.s nembé asup ka Yerusalem dina dinten anu persis anu diramalkeun ratusan taun sateuacanna, nyatakeun dirina janten Al Masih sareng terang ka bangsa-bangsa. Tanggal éta, dina kalénder Yahudi, nyaéta dinten Minggu, 9 Nisan, poé mimiti dinten Minggu Suci. Kusabab aturan dina Kitab Suci Taurat, poé saterusna, Nisan ka-10, nyaéta poé unik dina kalénder Yahudi. Jauh sateuacan, Kitab Suci Taurat nyatakeun Nabi Musa a.s nyiapkeun bala ka-10 ngalawan Fir’aun nalika anjeunna diarahkeun ku Allah:

1.Aya deui timbalan PANGERAN ka Musa jeung Harun di Mesir. Timbalana-Na,
2.”Bulan anu ieu ku maneh kudu dijieun bulan anu kahiji.
3.Parentahkeun ka sakumna bangsa Israil kieu: Dina tanggal sapuluh bulan ieu, unggal lalaki urang Israil kudu milih anak domba atawa anak embe, saimah hiji.

Kitab Suci Kaluaran 12:1-3

Waktu éta Nisan nyaéta bulan kahiji dina taun Yahudi. Jadi, unggal 10 Nisan ti saprak Nabi Musa a.s, unggal kulawarga Yahudi bakal milih domba pikeun perayaan Paska anu bakal datang éta ngan ukur tiasa dilakukeun dina dinten éta. Dina jaman Nabi Isa Al Masih a.s urang Yahudi milih domba Paska di Bait Allah maranéhanana di Yerusalem – lokasi anu sarua di mana 2000 taun saméméh Nabi Ibrahim a.s diuji dina ngurbankeun putrana. Kiwari, ieu lokasina Masjid Al-Aqsa jeung Kubah Batu. Jadi di lokasi nu tangtu (di mana Al-Aqsa jeung Kubah Batu kiwari jeung tempat Bait Allah dina jaman Nabi Isa Al Masih a.s), dina hiji poé dina taun Yahudi (10 Nisan), urang Yahudi bakal milih domba Paska pikeun unggal taun(kulawarga urang miskin bakal milih japati). Sakumaha anjeun tiasa bayangkeun, seueurna jalma sareng sasatoan, sora barter, mata uang asing  (sabab urang Yahudi asalna ti seueur lokasi) bakal ngajantenkeun Bait Suci dina 10 Nisan sapertos pasar anu rame. Kitab Injil nyatet naon nu dilakukeun ku Nabi Isa poé éta. Nalika petikan ngarujuk kana ‘poé isukna’, nyaéta poé sanggeus raja asup ka Yérusalém, 10 Nisan – poé pas dipilih domba Paska di Bait Allah.

11.Isa lebet ka kota Yerusalem, terus lebet ka Bait Allah, ningalian sakurilingna. Tapi ku sabab harita geus burit, Anjeunna terus ngabujeng ka Betania jeung murid-murid-Na nu dua welas tea.
12.Poe isukna, waktu Isa kaluar ti Betania jeung murid-murid, Anjeunna ngaraos lapar.
13.Ti kajauhan anjeunna ningali hiji tangkal kondang, daunna gomplok, tuluy dicaketan rek ditingalian sugan aya buahna. Tapi barang ditingalian teh ngan daun bae wungkul, sabab can usumna buahan.
14.Isa ngalahir ka eta tangkal kondang, “Ti semet ieu moal aya deui anu ngahakan buah maneh!” Kasaurana-Na kadarengeeun ku murid-murid.
15.Sanggeus sumping ka Yerusalem Isa lebet ka Bait Allah, tuluy ngusiran anu keur jarual beuli di dinya. Meja-meja tukang nalukeurkeun duit jeung bangku-bangku tukang ngajual japati dibalik-balikkeun,
16.sarta jelema-jelema dilarang barangbawa ngaliwat pakarangan Bait Allah.
17.Ti dinya saur-Na ka jalma rea, “Geus ditulis dina Kitab Suci, kieu dawuhan Allah, ‘Bait Kami bakal disarebut tempat paragi sembahyangna sagala bangsa.’ Tapi ari ku maraneh dijieun sayang begal!”

Kitab Suci Injil Markus 11:11-17

Dina tingkat manusa Nabi Isa Al Masih a.s indit ka Bait Allah dina dinten Senén (dinten kadua minggu suci), 10 Nisan, sarta ngeureunkeun kagiatan komérsial. Jual beli geus nyieun halangan pikeun ngadoa ka surga, utamana pikeun bangsa séjén. Nabi Isa a.s mangrupikeun Cahaya pikeun bangsa-bangsa ieu, ku kituna anjeunna meupeuskeun panghalang antara bumi sareng langit ku cara ngeureunkeun kagiatan komersial. Tapi hal anu teu katingali ogé kajantenan dina waktos anu sami. Urang tiasa ngartos ieu tina gelar anu dipasihkeun ku Nabi Yahya a.s ka Nabi Isa Al Masih a.s. Nabi Yahya a.s ngadawuh:

29.Poe isukna Nabi Yahya a.s ningali Isa anu rek ka anjeunna. Nabi Yahya a.s ngalahir, “Tuh itu Anjeunna, Anak Domba Allah, anu bakal ngaleungitkeun dosa ti alam dunya!

Kitab Suci Injil Yahya 1:29

Nabi Isa Al Masih a.s teh ‘Anak Domba Allah’. Dina kurban Nabi Ibrahim a.s , éta Allah anu geus milih domba pikeun Nabi Ibrahim a.s gaganti putrana ku néwak anjeunna dina rungkun. Éta sababna Idul Adha dirayakeun ayeuna. Kuilna aya di lokasi di mana domba dipilih – di mana al-Aqsa sareng Kubah Batu ayeuna. Nalika Nabi Isa Al Masih a.s angkat ka Bait Allah dina 10 Nisan anjeunna dipilih ku Allah salaku Domba Paska-Na. Anjeunna kedah di Bait Allah dina dinten anu pasti ieu pikeun dipilih – sareng anjeunna.

Tujuan Nabi Isa a.s salaku Domba Paska

Ku naon manéhna dipilih jadi domba Paska? Ajaran Nabi Isa a.s méré jawaban. Nalika anjeunna ngadawuh, ‘Imah Kami bakal disebut imah do’a pikeun sakabéh bangsa’ anjeunna ngutip ti Nabi Yesaya a.s. Di handap ieu bagian nu pinuh (naon ku Nabi Isa sebutkeun aya dina beureum).

6Ka urang asing anu asup jadi umat Mantenna, anu tigin kana poe Sabat jeung pageuh kana perjangjian Mantenna, kieu dawuhan PANGERAN,

7.”Maneh ku Kami tangtu dibawa ka Sion, ka gunung Kami nu suci, dibere kabagjaan di gedong paranti neneda ka Kami, sarta kurban maraneh ka Kami dina altar tangtu ditarima. Bait Kami bakal disarebut gedong paranti neneda sagala bangsa.”

Kitab Suci Yesaya 56:6-7
Gariswanci Sajarah Nabi Yesaya a.s sareng sababaraha nabi sanés di Kitab Suci Jabur


‘Gunung Suci’ anu ditulis Nabi Yesaya a.s nyaéta Gunung Moria, tempat Nabi Ibrahim a.s ngurbankeun domba anu dipilih ku Allah pikeun gaganti putrana. ‘Imah Doa’ nyaéta Bait Allah anu ku Isa Al Masih a.s diasupan dina 10 Nisan. Pikeun urang Yahudi, lokasi jeung tanggal parayaan ngagabungkeun kurban Nabi Ibrahim a.s jeung Paska Nabi Musa a.s. Tapi, ngan urang Yahudi anu bisa nyieun kurban di Bait Allah jeung ngarayakeun Paska. Tapi Nabi Yesaya a.s geus nulis yén ‘urang asing’ (non-Yahudi) hiji poé bakal ningali yén ‘kurban beuleuman jeung kurban maranéhna bakal ditarima’. Nyutat nabi Yesaya a.s, Nabi Isa a.s ngumumkeun yén pagawéanana bakal ditarima ku urang non-Yahudi. Anjeunna henteu ngajelaskeun dina waktos ieu kumaha anjeunna bakal ngalakukeun ieu. Tapi nalika urang neraskeun carita ieu, urang bakal diajar sanajan urang sadar ayeuna yén Allah gaduh rencana pikeun ngaberkahan anjeun sareng kuring.

Poé saterusna dina Minggu Suci

Sanggeus urang Yahudi milih domba maranéhanana dina 10 Nisan, aturan Kitab Suci Taurat maréntahkeun maranéhna pikeun:

6.Dina maleman tanggal opat welas, unggal imah kudu meuncit eta embe atawa domba.

Kitab Suci Kaluaran 12:6

Sanggeus Paska kahiji dina jaman Nabi Musa a.s , urang Yahudi ngurbankeun domba Paska unggal tanggal 14 Nisan. Kami nambihan ‘ngarawat domba’ sareng kurbanna kana Aturan Kitab Suci Taurat dina garis waktos saminggu. Di handapeun gariswanci urang ditambahkeun kagiatan- kagiatan nabi pikeun Poé 2 dina saminggu – beberesih Bait Allah jeung pamilihan-Na salaku domba Paska Allah.

Kagiatan Nabi Isa Al Masih a.s  dina poe senen – poe ka 2 – dibandingkeun jeung aturan dina Kitab Suci Taurat.

Nalika Nabi Isa Al Masih a.s asup jeung meresihan Bait Allah, ieu ogé boga dampak dina tingkat manusa. Kitab Suci Injil terus nyarios:

18.Ucapan Anjeunna kadarengeeun ku imam-imam kapala jeung guru-guru agama. Maranehna tuluy nareangan jalan supaya bisa maehan Isa. Maranehna rarisieun ku Anjeunna, sabab rahayat kabeh katarik ku pangajarana-Na.

Kitab Suci Injil Markus 11:18

Dina meresihan Bait Allah anjeunna disasar ku para pamingpin Yahudi pikeun dipaehan.
Aranjeunna dimimitian ku nyinghareupan Nabi Isa a.s. Kitab Suci Injil nyarioskeun ka urang yén dinten salajengna…

24.Ku sabab eta Kami ngabejaan, lamun maraneh neneda jeung aya anu dipenta, kudu percaya yen pamenta maraneh saenyana geus dikabul, menta naon ge tangtu dibere.
25.Jeung lamun maraneh sembahyang, tapi boga kateungeunah ka batur, hampura heula eta batur teh, supaya kasalahan maraneh oge dihampura ku Rama nu di sawarga.

Kitab Suci Markus 11:27-28


Surah at-Taghabun ngingetkeun urang yén tangtangan sapertos kitu dipasihkeun ka para Nabi dina waktos éta.

5 – Tacan datang ka anjeun (wahai kafir) beja jalma-jalma kafir baheula. Ku kituna maranéhanana geus ngarasakeun balukar goréng tina lampah maranéhanana sarta maranéhanana baris meunang siksaan nyeri.
6 – Anu jadi sabab satemenna geus datang ka maranehna rasul-rasul jeung maranehna ngadawuh: “Naha manusa bakal nungtun kami?” tuluy maranehna ingkar jeung baralik; jeung Allah henteu ngabutuhkeun (maranéhanana). Jeung Allah Maha Beunghar, Maha Puji.
7 – Jalma-jalma kafir nyebutkeun yén maranéhna moal dihudangkeun deui. Ucapkeun: “Satemenna, demi Pangéran kuring, anjeun saleresna bakal dihudangkeun deui, teras diwartosan ka anjeun naon anu anjeun lakukeun”. Éta gampang pikeun Allah.

Surat at-Taghabun:5-7

Isa Al Masih a.s, kedah ngabuktoskeun kakawasaanana kalayan ujian anu paling hese, ujian anu sering dilawan ku kaum kafir sareng para nabi, sakumaha anu diriwayatkeun ku Surah at-Taghabun. Ieu bakal janten Tanda anu Jelas nunjukkeun yén nabi henteu ngan ukur tindakan tina otoritas ‘lalaki biasa’. Sakumaha anu dijelaskeun ku at-Taghabun, ujian kedah dibangkitkeun tina maot. Tapi ke heula, sababaraha acara deui kedah dibuka minggu anu takdirna.
Urang turutan kumaha komplotan pangawasa, lampah nabi, jeung aturan tina Taurat digabungkeun babarengan nalika urang nempo kajadian dina Poé 3 sareng 4 salajengna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *