Skip to content
Home » Buah Kahiji Kabangkitan: Hirup pikeun anjeun

Buah Kahiji Kabangkitan: Hirup pikeun anjeun

  • by

Surah Ar-Ra’d (Surah 13 – Guntur) ngajelaskeun tangtangan umum atawa kritik ka urang kafir.

5 – Jeung upama (aya) aranjeun heran, mangka anu matak matak pikaheraneun nyaeta ucapan maranehna: “Nalika urang geus jadi kokotor, naha bener-bener urang bakal (dipulangkeun) jadi mahluk anyar?” Nya eta jalma-jalma anu kufur ka Pangeranna; jeung maranehna (anu napel) belenggu dina beuheungna; maranehna teh pangeusi naraka, maranehna bakal tetep di dinya.
7 – Jalma-jalma anu kafir nyarita: “Naha teu diturunkeun ka manehna (Muhammad) tanda (kaagungan) ti Pangeranna?” Saéstuna anjeun téh ngan ukur pépéling; jeung unggal jalma aya pituduh.

Surah Ar-Ra’d:5,7

Datang dina dua bagian. Jalma-jalma kafir dina surat Ar-Ra’d ayat 5 naroskeun naha kiamat bakal lumangsung. Ti sudut pandang maranéhanana, kusabab éta teu pernah Kajadian sateuacanna, éta moal lumangsung dina mangsa nu bakal datang. Tuluy maranehna nanya naha teu aya tanda mujijat anu dibikeun pikeun ngabuktikeun yén pihudangeunana bakal kajadian. Dina rasa nyata maranéhna ngomong, “Buktikeun!”.

Surah al-Furqan (Surah 25 – Ngabentenkeun) nampilkeun tantangan anu sami anu ditepikeun rada béda.

40 – Jeung saenyana maranehna (kaum musyrik Mekah) geus ngaliwatan hiji tanah (sadumu) anu (baheulana) diguyur ku hujan (batu) anu kacida gorengna. Lajeng aranjeunna henteu saksi ruruntuhan; malah nu teu ngarep-ngarep kana kiamat.
41 – Jeung lamun maranehna nempo anjeun (Muhammad), maranehna ngan ngahina ka anjeun (ku ngomong): “Naha ieu jalma anu diutus ku Allah jadi Rasul?.

Surat Al-Furqan:40-41

Teu aya kasieunan kana datangna kiamat, sareng teu aya kasieunan ka Rosululloh s.a.w. Aranjeunna nungtut pikeun ditingalikeun kebangkitan.

Surah al-Furqan ogé ngajelaskeun kumaha pandangan Allah ka jalma-jalma kafir.

3 – Tuluy maranehna nyokot sesembahan salian ti Mantenna (nu disembah), anu sesembahanana henteu nyiptakeun naon-naon, malah maranehna sorangan anu diciptakeun jeung teu boga kakuatan pikeun (nangingkeun) naon-naon ngarugikeun ti diri sorangan jeung henteu ( ogé pikeun nyandak) kauntungan jeung (ogé) teu bisa maehan, masihan hirup jeung teu (ogé) ngahudangkeun.

Surat Al-Furqan:3

Surah al-Furqan ngungkabkeun yén jalma sering nyandak allah palsu. Kumaha anjeun terang naon dewa palsu tina Anu Leres? Ayat éta méré jawaban. Dewa-dewa palsu teu bisa ‘ngawasa maot atawa hirup atawa jadian deui’. Pikeun ngadalikeun kabangkitan – nu misahkeun salah jeung bener.

Naha tangtangan ti jalma-jalma kafir ka Allah jeung Rasul-Na pikeun ngabuktikeun naon anu kudu dipikahariwang tina naon anu bisa dipaliré, atawa naha pépéling ti Allah ka jalma-jalma kafir pikeun nyembah anu bener jeung henteu anu batil, iteuk ukur sarua – kabangkitan.

Kabangkitan merlukeun otoritas jeung kakuatan pangluhurna. Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Daud a.s jeung Nabi Muhammad s.a.w – sanajan aranjeuna geus hebat – teu dihudangkeun deui ngalangkungan maot. Jalma anu paling wijaksana – Socrates, Einstein, Newton, sareng Nabi Sulaiman a.s – henteu gaduh. Teu aya kaisar anu kantos maréntah dina tahta mana waé, kalebet Yunani, Romawi, Bizantium, Umayyah, Abbasiyah, Mamluk, sareng Kakaisaran Ottoman, anu tiasa ngatasi maot sareng kebangkitan. Ieu tantangan pamungkas. Ieu mangrupikeun tantangan anu dipilih ku Nabi Isa al Masih a.s.

Anjeunna kéngingkeun kameunangan sateuacan subuh dinten Minggu. Kameunangan-Na pikeun maot dina subuh mangrupikeun kameunangan pikeun anjeun sareng kuring ogé. Urang henteu kedah deui ditawan ku kajahatan di dunya ieu. Sakumaha anu dipénta ku Surah al-Falaq (Surah 113 – Subuh)

1 – Ucapkeun: “Kuring nyuhunkeun panyalindungan ka Pangéran anu ngawasaan subuh.
2 – tina kajahatan mahluk-Na,
3 – sareng tina kajahatan wengi nalika poék,

Surah al-Falaq113:1-3

Di dieu urang bakal ningali kumaha subuh khusus ieu parantos diramalkeun ratusan taun sateuacanna dina Perayaan Buah Kahiji Kitab Suci Taurat,  sareng kumaha Gusti Fajar nyalametkeun urang tina karusakan dunya ieu.

Nabi Isa Al Masih a.s jeung Parayaan Kitab Suci Taurat

Urang nuturkeun sacara taliti kajadian poéan Nabi Isa Al Masih a.s minggu panungtungan kacatet dina Kitab Suci Injil. Dina ahir minggu anjeunna disalib dina Paska, hiji parayaan suci Yahudi. Lajeng anjeunna diistirahatkeun dina maot ngaliwatan Sabat, dinten ka 7 anu Suci dina saminggu. Poé-poé suci ieu tos ditetepkeun ku Allah jauh sateuacanna ngalangkungan Nabi Musa a.s dina Taurat. Urang maca petunjuk ieu di dieu:

1.PANGERAN ngandika deui ka Musa,
2.ngeunaan pikukuh poe-poe anu mulya pikeun urang Israil karumpul ngalakonan ibadahna.
3.Poe pikeun digawe lilana genep poe. Poe katujuh poe Sabat, poe pikeun reureuh. Dina poe eta maraneh ulah barang gawe, kudu karumpul ngabakti. Ngancik di mana bae, poe Sabat ku maraneh kudu disanggakeun ka PANGERAN.
4.Poe-poe mulya saban-saban cunduk waktuna kudu diumumkeun, nya eta ieu:
5.Pesta Paska teh pikeun ngagungkeun PANGERAN. Dimimitianana dina bulan kahiji tanggal opat belas, sanggeus surup panon poe.

Kitab Suci Imamat 23:1-5

Naha teu heran yén panyaliban sareng sesa Nabi Isa Al Masih a.s pas sareng dua hari raya suci anu disetél 1500 taun sateuacanna sapertos anu dipidangkeun dina gariswanci? Aya naon? Jawabanana dugi ka urang sadayana, bahkan kumaha ayeuna urang silih sapa unggal dinten.

Pupusna Nabi Isa Al Masih a.s lumangsung dina poé kurban Paska (Poé 6) jeung sésana lumangsung dina poé sésana Sabat (Poé 7).

Koordinasi antara Nabi Isa Al Masih a.s sareng perayaan Kitab Suci Taurat diteruskeun. Bacaan di luhur tina Kitab Suci Taurat ngan ukur dua parayaan anu munggaran. Parayaan saterusna disebut ‘buah munggaran’ jeung Kitab Suci Taurat méré parentah ngeunaan eta.

9. Upama maraneh engke geus araya di tanah anu ku Kami rek dibikeun,
10lamun geus usum dibuat, keupeulan anu mimiti kudu diserenkeun ka imam.
11.Ku imam kudu disanggakeun ka PANGERAN, sangkan maraneh kamanah. Disanggakeunana kudu sabada poe Sabat, isukna.
14.Memeh eta kabeh disanggakeun, hasil dibuat teh can meunang didalahar, boh gilingna boh sanggrayna, boh anu geus jadi roti. Pikukuh ieu kudu digumatikeun turun-tumurun sapapanjangna.

Kitab Suci Imamat 23:9-11, 14

Jadi ‘poé sanggeus Sabat’ Paska nyaéta poé Suci katilu. Unggal taun dina poe ieu Imam Agung asup ka Bait Allah jeung ngibarkeun panen gandum mimiti musim semi ka PANGERAN. Ieu nandakeun mimiti kahirupan anyar sanggeus pupusna usum tiris, ngantosan panén anu ceuyah sangkan jalma bisa dahar jeung wareg.

Ieu dinten anu sami saatos Sabat nalika Nabi Isa Al Masih a.s pupus, dinten Minggu ,dina minggu énggal tanggal 16 Nisan. Kitab Suci Injil nyacet kajadian nu ngareuwaskeun dina dinten anu sami Imam Agung angkat ka Bait Allah pikeun nawiskeun ‘buah munggaran’ kahirupan anyar. Ieu catetan:

Nabi Isa Al Masih a.s dibangkitkeun tina maot

1.Poe Minggu rebun-rebun keneh wanita-wanita teh geus bral ka pajaratan marawa rampe beunang nyadiakeun poe mangkukna.
2.Ari daratang, batu tutup guha pajaratan teh kasampak geus ngagoler.
3.Tuluy bae ka jarero guha, tapi layon Isa teu aya.
4.Sabot keur tingharuleng, deukeut ka maranehanana ujug-ujug aya anu ngaradeg duaan, anggoanana gumebyar cahayaan.
5.Awahing ku sarieuneun, maranehanana mani sarujud, ari anu duaan tea ngalahir kieu, “Ku naon anu hirup diteang ka enggon anu paraeh?
6.Anjeunna geus henteu di dieu, geus tanghi. Sing inget kana pilahir-Na ka maraneh basa di Galilea, anu kieu:
7.‘Putra Manusa teh kudu diserenkeun ka jelema-jelema doraka, disalib, dina katilu poena bakal hirup deui.’”
8.Eta wanita-wanita teh terus aringeteun yen bener Yesus geus ngalahir kitu.
9.Tuluy marulang popoyan ka murid-murid anu sawelas jeung ka nu sejenna deui.
10.Eta anu barebeja ka rasul-rasul teh nya eta Maria Magdalena, Yohana, Maria ibuna Yakobus, jeung wanita-wanita sejenna deui.
11.Tapi caritaanana ku rasul-rasul teu dipercaya, dianggap omongan nu lain-lain.
12.Ngan ari Petrus mah terus lumpat muru ka pajaratan; ari nempo ka jero pajaratan ngan ningal boeh bae ngalumbruk. Tuluy mulang semu teu ngarti bet aya kajadian kitu.
13.Dina poe eta keneh aya dua jelema panganut Isa, keur laleumpang ka hiji kampung anu ngaran Emaus, jauhna ti Yerusalem kira-kira sawelas kilometer.
14.Laleumpangna bari guntreng nyaritakeun perkara anu anyar kajadian.
15.Sabot kitu Isa sumping, terus nyarengan maranehna.
16.Tapi maranehanana teu warawuheun.
17.Isa mariksa, “Keur nyaritakeun naon guntreng bari leumpang?” Anu duaan ngarandeg, pasemonna alum.
18.Anu saurang, anu ngaran Kleopas, malik nanya, “Naha mung Bapa bae urang asing di Yerusalem teh, henteu uninga kana kajadian anyar-anyar ieu?”
19.”Perkara naon?” pamariksa-Na. “Perkawis Yesus urang Nasaret tea,” jawabna. “Anjeunna teh nabi. Sagala pilahir sareng dadamelana-Na sarwa kawasa; hal eta diangken ku jalmi-jalmi sareng ku Allah.
20.Nanging ku para imam kapala sareng ku para pamingpin urang diserenkeun kana hukum pati, pupus disalib.
21.Padahal nya Anjeunna pisan anu diarep-arep piiasaeun ngabebaskeun bangsa Israil teh! Katambih-tambih ayeuna, saparantos katilu dinten ieu ti semet kajadianana,
22.aya wartos ti sawatara wanita urang, kacida ngagetkeunana. Eta wanita-wanita teh ngalayad ka pajaratan,
23.ari dongkap layon teh geuning teu aya. Warangsulna teras nyarioskeun yen naringal malaikat anu ngawartoskeun yen Anjeunna hirup.
24.Lajeng ku rerencangan disidikkeun ka pajaratan, leres cocog sakumaha wartos, nanging ari Anjeunna mah teu aya katingal di dinya.”
25.Lahiran Isa, “Ari maraneh ku barelet, seuseut rek percaya kana sagala kasauran nabi-nabi teh!
26.Ari Al Masih teh lain geus mistina nandangan eta sakabeh panganiayaan pikeun jalan kana kamulyaana-Na?”
27.Ti dinya Anjeunna nerangkeun ka maranehna sagala anu dituliskeun dina Kitab Suci hal salira-Na, ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi.
28.Sanggeus deukeut ka kampung anu dijugjug, Isa nyemukeun anu rek lajeng;
29.tapi ku maranehna diandeg, pokna, “Sae ngarereb bae di sim kuring, parantos burit, parantos reupreupan.” Anjeunna terus sindang ka maranehna.
30.Waktu tuang jeung maranehna, Anjeunna nyandak roti, muji sukur terus nyemplekan roti diasongkeun ka maranehna.
31.Geus kitu kakara panon maranehna teges, warawuheun deui ka Anjeunna, tapi Anjeunna terus ngaleungit.
32.Ceuk maranehna, “Paingan tadi waktu Anjeunna ngalahir jeung nerangkeun Kitab Suci, hate urang mani asa ajol-ajolan.”
33.Ti dinya harita keneh maranehna baralik deui ka Yerusalem. Di Yerusalem nyampak murid-murid anu sawelas geus kumpul jeung nu sejen-sejenna deui,
34.keur nyarita kieu, “Gusti teh enya geus tanghi! Geus nembongan ka Simon!”
35.Geus kitu anu ti Emaus teh nyaritakeun papanggihanana di jalan, jeung peta Anjeunna waktu nyemplekan roti nepi ka maranehanana warawuheun deui ka Anjeunna.
36.Sabot eta anu duaan keur cacarita kitu, jleg bae Gusti ku anjeun geus ngadeg di tengah-tengah riungan, pok ngalahir, “Bagea!”
37.Atuh kacida maranehna sarieuneunana, panyangkana jurig.
38.Tapi Anjeunna ngalahir deui, “Ku naon sarieun? Ku naon hate maraneh cangcaya?
39.Tenjo ieu leungeun jeung suku Kami, teges-teges, ieu teh Kami. Rampa, tangtu karasa, da jurig mah henteu dagingan henteu tulangan, teu kawas Kami.”
40.Bari ngalahir kitu Anjeunna nembongkeun panangan jeung sampeana-Na.
41.Maranehna can palercaya keneh tapi kacida barungaheunana pacampur jeung heran; ku sabab kitu Anjeunna tuluy mariksa, “Maraneh boga dahareun di dieu?”
42.Ku maranehanana dihaturanan goreng lauk sakeureut,
43.tuluy ku Anjeunna dituang di hareupeun maranehna.
44.Anjeunna ngalahir deui, “Hal-hal ieu bareto ku Kami geus diomongkeun ka maraneh waktu urang reureujeungan keneh; ceuk Kami harita, sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri Kami dina Kitab Hukum Musa, dina Kitab Nabi-nabi jeung dina Kitab Jabur, kudu kajadian.”
45.Ti dinya Anjeunna mukakeun pikiran maranehanana supaya ngalarti kana Kitab Suci.
46.Saur-Na deui, “Geus dituliskeun kieu: Kristus kudu disangsara jeung kudu gugah deui tina pupusna tilu poe ti sanggeusna.
47.Jeung kalawan jenengan Anjeunna warta hal pertobat jeung panghampura dosa kudu diuarkeun ka sagala bangsa, mimiti ti Yerusalem.
48.Maraneh saksina tina eta sagala kajadian.

Kitab Suci Injil Lukas 24:1-48

Kameunangan Nabi Isa Al Masih a.s

Nabi Isa Al Masih a.s dina éta poé Suci ‘Buah-buahan munggaran’ ngahontal kameunangan hébat nu musuh-musuh-Na jeung para sahabatna teu yakin mungkin – anjeunna hirup deui meunang tina maot. Sakumaha Kitab Suci ngajelaskeun:

54.Sanggeus hal eta kajadian, sanggeus anu sipatna teu langgeng dirobah jadi langgeng, bakal bukti anu ditulis dina Kitab Suci, “Maot geus dibasmi. Kaunggulan geus beunang!”
55.”He maot, mana kakawasaan maneh? Mana peurah panyeureud maneh?”
56.Peurah maot asalna tina dosa, ari kakawasaan dosa asalna tina Hukum Agama.

Kitab Suci 1 Korintus 15:54-56

Tapi ieu sanés ngan ukur kameunangan pikeun Nabi Isa Al Masih. Éta ogé kameunangan pikeun anjeun sareng kuring, dijamin ku waktos sareng parayaan Buah Kahiji. Kitab Suci ngajelaskeun éta sapertos kieu:

20.Hal anu saenyana mah nya eta Al masih  teh geus digugahkeun ti nu maraot, sarta hal ieu nanggung yen anu geus sarare dina maot teh kabeh bakal diharudangkeun deui.
21.Sabab sakumaha halna maot dilantarankeun ku manusa saurang, pihudangeunana anu geus maraot oge dilantaran ku manusa saurang.
22.Sakumaha halna sakabeh manusa kudu maot lantaran geus kagolongkeun ka Adam, nya kitu oge sakabeh anu geus maraot bakal dihirupkeun deui lantaran ngagolong ka Al Masih.
23.Tapi masing-masing kudu nurutkeun giliranana: Al Masih anu ti heula; engke, dina waktu Anjeunna sumping deui, kakara giliran anu aranut ka Anjeunna.
24.Geus kitu datang poe kiamat. Harita Al Masih bakal nalukkeun sakabeh pamarentahan gaib, sakabeh kawasa, sakabeh kakuatan, tuluy nyerenkeun Karajaan ka Allah anu jumeneng Rama.
25.Al Masih kudu terus nyepeng pamarentahan, nepi ka sakabeh musuh ku Allah ditalukkeun kana sampean Al Masih .
26.Musuh anu pangpandeurina ditalukkeun nya eta maot.

Kitab Suci 1 Korintus 15:20-26

Nabi Isa Al Masih dihirupkeun deui dina dinten anu sami sareng parayaan Buah Kahiji supados urang terang yén urang tiasa ilubiung dina kebangkitan anu sami tina maot. Sagampil parayaan Buah Kahiji mangrupa kurban kahirupan anyar kalawan harepan panén hébat engké di usum semi, Kitab Suci Injil ngabejaan urang yen hirupna deui Nabi Isa Al Masih a.s teh ‘buah munggaran’ tina kabangkitan jeung harepan langkung ageung tina kabangkitan engke pikeun sakabeh ‘anu kagungan anjeunna’. Kitab Suci Taurat jeung Qur’an ngajelaskeun yén maot téh alatan Nabi Adam a.s. Kitab Suci Injil nyarioskeun ka urang yén dina cara paralel kahirupan kabangkitan ngalangkungan Nabi Isa Al Masih a.s. Anjeunna mangrupikeun buah munggaran tina kahirupan anyar anu urang sadayana diondang pikeun ilubiung.

Paskah: Ngagungkeun Kabangkitan Minggu éta

Dinten kebangkitan Nabi Isa Al Masih a.s mindeng disebut Dinten Paska, sarta dinten Minggu di mana anjeunna bangkit deui mindeng diinget salaku Paska Minggu. Tapi kecap-kecap ieu ngan ukur dianggo ratusan taun saatosna. Kecap husus henteu penting. Anu penting nyaéta kebangkitan Nabi Isa Al Masih a.s salaku panyumponan Parayaan Buah Kahiji anu dimimitian ratusan taun saméméhna dina jaman Nabi Musa a.s, sarta naon hartina pikeun anjeun jeung kuring.

Ieu katingal keur dinten Minggu ti minggu anyar dina Gariswanci:

Isa al Masih bangkit tina Pupusna dina Poé Buah Kahiji – hirup anyar tina maot ditawarkeun ka anjeun sareng kuringIeu ogé ngajawab patarosan urang ngeunaan.

‘Jumaah Agung/ Jumaah Sae’. Sakumaha Kitab Suci Injil ngajelaskeun:

9.Tapi urang terang aya anu nyepeng kawasa kitu, nya eta Isa. Anjeunna ku Allah disina leuwih handap sakeudeung ti batan para malaikat, sarta disina pupus jadi gaganti sakumna manusa, ku tina asihna Allah ka manusa. Urang terang, ku sabab Anjeunna geus nemahan pupus jeung nandangan sangsara, Anjeunna geus aya dina kaagungan jeung kamulyaan.

Nalika anjeunna ‘ngarasakeun maot’ dina dinten Jumaah Agung, anjeunna ngalakukeun éta pikeun anjeun, kuring sareng ‘sadayana’. Jumaah Agung/ Jumaah Sae boga ngaranna sabab alus keur urang. Nalika anjeunna naros di Parayaan Buah Kahiji, anjeunna ayeuna nawiskeun sadayana kahirupan anyar.

Kebangkitan sareng Kasejahteraan Nabi Isa Al Masih a.s dina Al Qur’an

Sanajan kurang rinci, Kitab Suci Al Qur’an nyebutkeun kebangkitan Nabi Isa Al Masih a.s salaku salah sahiji tina tilu poé nu pangpentingna.

Surah Maryam 19 macana kieu:
[Isal Al Masih nyarios]

33- Jeung kasalametan ditamplokkeun  ka kaula nalika kaula dilahirkeun, nalika kaula maot jeung nalika kaula dihudangkeun hirup deui.”

Surah Maryam:33

Kitab Suci Injil ogé nekenkeun kalahiran Nabi Isa Al Masih, pupusna sarta kiwari kabangkitan-Na. Kusabab kabangkitan anjeunna mangrupikeun ‘buah cikal’, katengtreman anu aya dina Nabi Isa Al Masih dina kebangkitan-Na ogé ayeuna sayogi pikeun anjeun sareng kuring.Nabi Isa Al Masih a.s nunjukkeun ieu nalika anjeunna nyarios ka murid-muridna dina dinten kebangkitan-Na:

19.Dina malem Senenna, geus peuting, murid-murid keur karumpul di hiji imah, pantona ditulakan lantaran sarieuneun ku gegeden-gegeden Yahudi. Yesus sumping sarta ujug-ujug geus ngadeg di dinya, tuluy ngalahir, “Salam rahayu!”
20.Geus kitu Anjeunna nembongkeun panangan jeung angkeng-Na. Sanggeus tetela Anjeunna teh Gusti, murid-murid kacida aratoheunana.
21.Isa ngalahir deui, “Salam rahayu. Sakumaha Rama geus ngutus Kami, Kami oge rek ngutus maraneh.”
22.Ti dinya Anjeunna niupkeun napas ka murid-murid-Na. “Tarima ieu Roh Suci,” saur-Na.

Kitab Suci Injil Yahya 20:19-22

Salam adat anu ayeuna didugikeun ku umat Islam (assalamu’alaikum – Salam) parantos dianggo ku Nabi Isa Al Masih a.s sateuacana pikeun ngahubungkeun kebangkitanna sareng katengtreman anu ayeuna dipaparinkeun ka urang. Urang kudu inget jangji Nabi Isa a.s ieu unggal waktu urang ngadéngé atawa ngucapkeun salam ieu, sarta mikir ngeunaan kurnia ti Roh Suci nu ayeuna oge disadiakeun pikeun urang.

Kabangkitan Nabi Isa Al Masih a.s dianggap

Nabi Isa Al Masih a.s némbongkeun dirina hirup tina maot salami sababaraha poé ka para sahabatna. Kajadian Kitab Suci Injil ieu dicaritakeun di dieu. Tapi urang kudu nyatet yén sanajan dina penampilan kahijina ka murid-Na:

… Sigana keur maranehna kawas omong kosong

10.Eta anu barebeja ka rasul-rasul teh nya eta Maria Magdalena, Yohana, Maria ibuna Yakobus, jeung wanita-wanita sejenna deui.

Kitab Suci Injil Lukas 24:10

Nabi nyalira kedah:

27.Ti dinya Anjeunna nerangkeun ka maranehna sagala anu dituliskeun dina Kitab Suci hal salira-Na, ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi.

Kitab Suci Injil Lukas 24:27

Jeung deui engké:

44.Anjeunna ngalahir deui, “Hal-hal ieu bareto ku Kami geus diomongkeun ka maraneh waktu urang reureujeungan keneh; ceuk Kami harita, sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri Kami dina Kitab Hukum Musa, dina Kitab Nabi-nabi jeung dina Kitab Jabur, kudu kajadian.”

Kitab Suci Injil Lukas 24:44

Kumaha urang bisa yakin lamun ieu memang rencana Allah jeung jalan lempeng pikeun ngahudangkeun urang ti nu maraot? Ngan Allah nu bisa nyaho mangsa nu bakal datang, jadi Tanda-tanda diturunkeun ratusan taun sateuacanna ngaliwatan Para Nabi dina Kitab Suci Taurat jeung Jabur, sarta kacumponan ku Nani Isa Al Masih a.s ditulis pikeun méré urang kapastian:

4.Maksad sim kuring nya eta supados hal leresna sagala perkawis anu parantos diwulangkeun ka Paduka teh ku Paduka kauninga sadayana.

Kitab Suci Injil Lukas 1:4

Pikeun ngabantosan urang ngartos patarosan penting ieu ngeunaan pangorbanan sareng kebangkitan Nabi Isa Al Masih a.s, aya tautan kana opat tulisan anu béda:

1. Ieu marios Tanda-tanda anu dipasihkeun dina Kitab Suci Taurat Nabi Musa a.s anu nunjuk ka Nabi Isa Al Masih a.s.

2. Ieu marios Tanda-tanda dina ‘Para Nabi jeung Kitab Suci Jabur’. Dua bab ieu ngamungkinkeun urang pikeun nangtoskeun sorangan naha aya tulisan yén “Masih bakal sangsara sareng gugah tina maot dina dinten katilu” (Lukas 24:46).

3. Ieu ngabantuan urang ngartos kumaha carana nampi kurnia kahirupan kebangkitan ti Isa Al Masih a.s.

4. Ieu ngabahas sababaraha kabingungan ngeunaan penyaliban Nabi Isa Al Masih a s, parios naon nu tos disebutkeun  ku Kitab Suci Al- Qur’an ngeunaan eta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *